“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

50PLUS Breda komt op voor de culturele instellingen in de stad en heeft onlangs aan B&W onderstaande vragen gesteld:

1. Welk precies bedrag uit deze totaalsom van €362,5 miljoen heeft de gemeente Breda ontvangen? In het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente Breda ontvangen uit de €150 miljoen van het tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur?

2. Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat besteden? Zo ja, waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?

3. Is het college het met 50PLUS eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard getroffen is door de coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze specifieke sector?

4. Is het college het met 50PLUS eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen moeilijker is geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de kansengelijkheid en het welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?

5. Is het college het met 50PLUS eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van het onderwijs? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft u scholen daarbij geholpen bij het aanvragen van de rijksmiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden?

joep takspeter van lierJoep Taks en Peter van Lier uit Breda, staan beiden op de landelijke kieslijst van 50PLUS voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in Maart.

Beiden zijn van plan om flink campagne te gaan voeren. 

Geïnteresseerden vinden onderstaand een overzicht van de belangrijkste speerpunten van Joep en Peter.

 

Waar wij voor gaan:

• Het geleden koopkrachtverlies van 20 procent door gepensioneerden dient de komende vier jaar ingehaald te worden. Binnen dat kader wil 50PLUS:
o Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent);
o Een dertiende maand voor AOW’ers;
o Hervatten van de indexatie van pensioenen;
o Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020.
• Na meer dan tien jaar niet indexeren en zelfs kortingen mogen de pensioenen niet opnieuw gekort worden.
• Er komt een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente.
• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen blijft altijd mogelijk.
• Een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.
• De AOW blijft welvaartsvast.
• Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven.
• AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen.
• Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.
• Er komt een structurele verhoging van het minimumloon.
• Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.
• Het terugdraaien van discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen.
• Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund.
• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.
• Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
• Gezonde voedselproducten horen thuis in het lage btw-tarief, ongezonde producten in het hoge tarief.

De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) is een ingewikkelde en complexe regeling. Met als gevolg dat veel AOW’ers die er wel recht op hebben er geen gebruik van maken. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer – aangevraagd door 50PLUS – pleitten diverse organisaties voor het simpeler en toegankelijker maken van de AIO-regeling.

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB (links) en Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS

Veel AOW-gerechtigden zijn niet of nauwelijks bekend van het bestaan van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) als sociale voorziening. Wie geen volledige AOW heeft opgebouwd, kan een aanvulling krijgen als men te weinig inkomsten of vermogen heeft. Die AIO-aanvulling kan het inkomen dan aanvullen tot het sociaal minimum, het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven.

Lees meer...

rijsbewijsVanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Wij ontvingen een brief hierover van het ministerie: klik hier.

Klik hier voor informatie op de website van de overheid.

De ene prijsstijging volgt op de andere. En wat doet uw salaris, uw AOW, of uw pensioen? We zouden er allemaal op vooruit gaan, zo werd door Rutte beloofd. Gelooft u dat nog? De teleurstelling over hun loonstrookje is bij heel veel mensen enorm groot. 50PLUS strijdt voor uw koopkracht en uw pensioen. Nu en straks!

Prijsstijgingen 2019

Breekt het zweet u ook uit bij het zien wat er allemaal duurder is geworden in 2019? Aan vaste lasten is een gemiddeld gezin 700 euro méér kwijt dan in 2018! De rekening voor een eenpersoonshuishouden zal gemiddeld 450 euro hoger uitvallen. Voor gas en licht betalen we tussen 327 en 360 euro meer, de rekening voor de zorgverzekering is gemiddeld 252 euro hoger dan in 2018.

Lees meer...

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS maakt zich grote zorgen over de vandaag voorspelde ongunstigere koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2019 en 2020. Aanleiding is de Augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB). De voltallige fractie wil opheldering over die cijfers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister-president en aan de minister van Financiën.

Supermarkt kassabon - Foto: Alexas Fotos (Pixabay)

Uit cijfers van het CPB die vandaag verschenen blijkt dat de voorspelde koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden voor 2019 met bijna 40 procent naar beneden is bijgesteld en voor 2020 met 33 procent ten opzichte van de raming van maart dit jaar.

Lees meer...

Nog maar anderhalve maand geleden werd het pensioenakkoord gesloten en nu al neemt de onrust onder gepensioneerden en leden van de FNV grote vormen aan. Dit heeft allemaal te maken met de aangekondigde korting van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders. De onrust is zelfs zo groot dat op 8 augustus het Ledenparlement van de FNV bij elkaar komt voor een ingelaste vergadering.

Lees meer...

Wanneer u precies wilt weten wat 50PLUS Breda vindt en welke onderwerpen voor u als inwoner van Breda belangrijk en interessant zijn, dan nodigen we u uit om ons verkiezingsprogramma te lezen. U kunt dat HIER downloaden als PDF bestand.

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Breda met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Breda en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die onderneemt, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties. Daarbij gelden voor 50PLUS de volgende speerpunten :

Lees meer...