1. Inleiding

  Het activiteitenplan 2020 is de concrete vertaling op jaarbasis van het beleidsplan van de partij met de doelstellingen zoals vastgesteld in het verkiezingsprogramma, aangevuld met het jaarverslag, onderdeel van de jaarstukken. De focus van het hieronder opgenomen activiteitenplan ligt op de activiteiten van de verenigingstak van de partij en laat dus onverlet de werkzaamheden van de gekozen 50PLUS  volksvertegenwoordigers die hun politieke mandaat uitoefenen al dan niet in fractieverband in de verschillende gremia (Staten-Generaal, Europees Parlement, Provincies, Gemeenten, Waterschappen). Bovendien is het activiteitenprogramma dynamisch en wordt aangevuld/aangepast in functie van de politieke ontwikkelingen: het is dus niet in steen gebeiteld.


 2. Activiteiten 2020

  De partij 50PLUS heeft op landelijk niveau de volgende activiteiten geagendeerd voor het jaar 2020, waarbij de aansturing de primaire verantwoordelijkheid is van het door de leden van 50PLUS gekozen hoofdbestuur (HB) en onverlet de activiteiten welke worden georgani-seerd door de 12 regionale afdelingen van de partij:
 • Ontwikkelen van het verkiezingsprogramma voor de periode 2021 – 2025, in nauw overleg met de programmacommissie, waarvan de voorzitter benoemd wordt tijdens de ALV van 21 maart 2020; het programma zelf wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd tijdens de opvolgende vergadering (midden 2020);
 • Samenstellen van een voordracht voor een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen welke voor uiterlijk 21 maart 2021 zijn voorzien. De werving, selectie en samenstellen van de voordrachtlijst geschiedt in nauw overleg met de kandidatencommissie, waarvan de voorzitter benoemd wordt tijdens de ALV van 21 maart 2020; de voordracht zelf wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd tijdens de opvolgende vergadering (datum nog vast te leggen, tegen juli 2020);
 • Werving, selectie en samenstellen van een voordracht voor invulling van de bestaande vacatures in het HB. De voordracht zelf wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd tijdens de opvolgende vergadering (datum nog vast te leggen, tegen juli 2020);
 • Presenteren van een voordracht tijdens de ALV van 21 maart 2020 voor 3 leden van de Commissie van Beroep, gebaseerd op het advies van een selectiecommissie die belast is met de werving en selectie. Deze activiteit wordt voortgezet met het oog van de voordracht voor de ALV van juli 2020 voor de benoeming van 3 plaatsvervangende leden; 
 • Samenstellen Jaarverslag met inbegrip van de jaarrekening en het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring met het oog op het verkrijgen van de decharge over het gevoerde beleid over het jaar 2019 door de ALV uiterlijk december 2020;
 • Voorbereiden van de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement voor goedkeuring tijdens de ALV van maart 2020;
 • Verstrekken van logistieke en personele ondersteuning geven aan het initiatief van de Tweede Kamer voor regionale hoorzittingen met de leden en andere belangstellenden over de verschillende kernthema’s van 50PLUS (indexatie van de aanvullende pensioenen, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg, passende en betaalbare huisvesting voor alle lagen van de bevolking en de senioren in het bijzonder en het bestrijden van leeftijdsgebonden discriminatie in alle gebieden). Deze zestal hoorzittingen zijn gepland in de verschillende regio’s gedurende het eerste halfjaar 2020; 
 • Het organiseren van 3 landelijke Algemene Ledenvergaderingen (eind maart, juli en november 2020) met inbegrip van de ex-post verslaglegging;  
 • Het organiseren van landelijk overleg voor alle voorzitters van de regionale afdelingen in het kader van de Adviesraad (4 x per jaar, de eerste bijeenkomst vond plaats op 8 februari 2020;
 • Het organiseren van landelijk overleg voor alle penningmeesters van de regionale afdelingen (4 x per jaar);
 • Het organiseren van landelijk platformoverleg voor alle verantwoordelijken van de regionale afdelingen voor de ledenwerving en ledenbehoud (4 x per jaar, de eerste bijeenkomst vond plaats op 1 februari 2020;
 • Minimaal 12 bijeenkomsten van het Hoofbestuur, de eerste vindt plaats op 14 februari 2020. Van deze bijeenkomsten wordt een verslaggeving gepubliceerd op de website van 50PLUS;
 • Het regelmatig bezoeken van de regionale afdelingen en, in voorkomend geval, de coördinatie van hun activiteiten, met inbegrip van de co-financiering van manifestaties waaraan door de partij wordt deelgenomen (Senioren Expo te Veldhoven, Senioren-beurs te Breda, 50PLUS beurs te Utrecht etc.);
 • Het in samenspraak met de factie inrichten van de 50PLUS website en de e-Nieuwsbrief die aan leden en andere belangstellenden wekelijks op aanvraag wordt aangeboden;
 • Organiseren van activiteiten in het kader van 'Tien Jaar 50PLUS', waaronder lezingen, debatten, publicaties, ledenbijeenkomsten, interviews en de productie van een studie naar de ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling en betekenis van 50PLUS in het Nederlandse politieke landschap (beoogd auteur Joep Boerboom);
 • Verzorgen van communicatie met alle denkbare 50PLUS geledingen en externen. O.a. Zendtijd politieke partijen, digitale media, interactieve communicatie met leden en potentiële leden; 
 • Bestuurlijke samenwerking met andere politieke partijen en overleggen actuele beleidsvraagstukken, zoals bevordering integriteit, nieuwe wetgeving inzake politieke partijen en hun financiering, afstemming visie op de positie van politieke partijen in het democratisch proces, etc. Dit overleg vindt o.a. Plaats in het periodieke beraad van partijvoorzitters;
 • Intensieve samenwerking met de neveninstellingen Wetenschappelijk Instituut en Jan Nagel Foundation;
 • Scouten, rekruteren, opleiden en trainen van actieve partijleden;
 • Het overzien van de activiteiten van het partijkantoor te Den-Haag.

Den Haag, 6 februari 2020


Drs. R. Gielisse
(wnd.) Algemeen Secretaris 50PLUS