Foto: Päivi Tiittanen FreeImages

“Het gedoe rond de Brexit en de ontwikkelingen in Turkije zijn zaken die niet bijdragen tot een sterk Europa-gevoel”, zei Kamerlid Martin van Rooijen. “Dat is jammer. 50PLUS wil dat we er met elkaar voor vechten dat de Europese Unie een plek krijgt in de harten van de burgers.”

 Martin van Rooijen diende twee moties in die beide zijn aangenomen! Zie onderaan dit artikel.

“De Brexit en de situatie in Turkije na het referendum in dat land zijn alle twee van invloed op de toekomst van Europa. En daarmee op de gevoelens bij de inwoners van ons land over die toekomst”, zei Kamerlid Martin van Rooijen tijdens een debat ter voorbereiding van de aanstaande Europese top. “Die gevoelens zijn niet altijd positief. Ook in de Tweede Kamer zijn er partijen die het liefst al morgen uit de Europese Unie stappen. 50PLUS hoort daar niet bij.”


Brexit

De discussie over de Brexit heeft een bijzondere wending gekregen door het besluit van de Britse premier May om op 8 juni verkiezingen uit te schrijven. “Brexit zal deze verkiezing domineren”, verwacht Van Rooijen. “Het wordt een soort tweede referendum over Brexit. Zou premier May gokken op Franse rugwind nu er bij de presidentsverkiezingen daar twee kandidaten zijn die voor een Frexit zijn? Of is het puur pokerspel van May met alle risico’s van dien?”


Onderhandelingen

Premier May heeft met voorzitter Juncker van de Europese Commissie afgesproken om pas na de verkiezingen te starten met de onderhandelingen over de Brexit. “ Terecht”, oordeelt Martin van Rooijen. “Dat weerhoudt ons er echter niet van nu al een aantal uitgangspunten aan de minister-president mee te geven.”  


Rechten van Nederlanders

Twee zaken zijn daarbij voor 50PLUS van belang. Eén daarvan is zo snel mogelijk duidelijkheid over de rechten van de Nederlanders die wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk. “En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat het Verenigd Koninkrijk alle financiële verplichtingen die het land is aangegaan als EU-lid moet nakomen. Die mogen niet op de 27 EU-landen worden afgewenteld. Daarnaast wil 50PLUS aandacht vragen voor het zoeken naar mogelijkheden voor voortzetting van de samenwerking op het gebied van interne en externe veiligheid, buitenlands beleid en defensie. Een specifiek voor Nederland belangrijke bedrijfstak die door de Brexit wordt bedreigd is de visserij. Ook daarvoor vraagt 50PLUS extra aandacht.”


Eensgezind opstellen

“Voor de kortere termijn is het belangrijk dat de 27 landen zich eensgezind blijven opstellen”, vindt Van Rooijen. “Naast de noodzaak om er met de Britten goed uit te komen, ligt daar ook een belangrijke uitdaging. De belangen van de landen in Noord-Europa, Zuid-Europa en de Visegradlanden lopen lang niet altijd parallel. Wij verwachten ook op dit punt inzet van het kabinet.”   


Turkije

In Turkije heeft president Erdogan met de hakken over de sloot een meerderheid gekregen voor zijn omstreden grondwetsherziening. De Kiesraad van Turkije bekijkt de bezwaren tegen het proces en de uitkomst van het referendum. De Europese Unie en de waarnemers van de OVSE hebben hun zorgen geuit over het referendum en met name het verloop van de campagne. “President Erdogan zal echter ongetwijfeld alles op alles zetten om zijn positie verder te versterken”, denkt Van Rooijen. ‘Daarbij gesteund door zijn partij AKP. Het was opvallend dat de Amerikaanse president Donald Trump Erdogan heeft gefeliciteerd met de uitslag van het referendum. Europese leiders hebben dat niet gedaan.”

“Ongetwijfeld is de houding van Trump ingegeven door de positie van Turkije binnen de NATO. Van minister Koenders willen weten hoe de Nederlandse regering aankijkt tegen de rol en de betrouwbaarheid van Turkije als NAVO-partner. En nu we het toch over betrouwbaarheid hebben. Hoe sterk is het vertrouwen bij de minister dat Turkije zich houdt aan de afspraken met de EU over de opvang van vluchtelingen uit Syrië?”


In een spagaat

Door die positie zit Europa nu in een spagaat, ziet Martin van Rooijen. “Enerzijds is een goede relatie met Turkije van belang vanwege die vluchtenlingendeal en ook om het land binnenboord te houden in de strijd tegen het regime van de Syrische president Assad. Anderzijds kunnen we ook niet zwijgend toekijken hoe in een land duizenden mensen die het regime onwelgevallig zijn zonder vorm van proces worden opgesloten, rechters uit hun functie worden gezet en partijen die zich sterk maakten voor een ‘nee’ in de recente campagne aan alle kanten werden belemmerd.” 

“En dat alles in een land dat nota bene formeel nog kandidaat-lid is van de Europese Unie. Over die positie heeft 50PLUS een duidelijk standpunt: wat ons betreft worden de onderhandelingen over de toetreding directe opgeschort.”


Versterken van de democratie

“Het goed om in de brief die we vandaag van het kabinet kregen te lezen dat het zich blijft inzetten voor het opschorten van de pre-accessiesteun aan het Turkije. In de periode 2014-2020 gaat dat toch om ruim 600 miljoen euro per jaar, alles bij elkaar meer dan 4 miljard euro. Het is toch te gek voor woorden dat dat geld vooral bestemd is voor het versterken van democratie en rechtsstaat. We hopen dat ook de andere EU-landen onze lijn gaan volgen. Als we minister Koenders daarmee helpen zijn we graag bereid hem via een motie daarin te ondersteunen.”


Duidelijk standpunt EU

“Het gedoe rond de Brexit, de ontwikkelingen in Turkije, verkiezingen in Frankrijk en Duitsland waarin ook anti-Europeanen zich roeren; het zijn allemaal zaken die niet bijdragen tot een sterk Europa-gevoel. Dat is jammer. Als 50PLUS hebben wij als het om de Europese Unie gaat een duidelijk standpunt. De Europese Unie maakt een pas op de plaats: geen uitbreiding met nieuwe landen en focus op drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid, en grensbeleid, de verzamelnaam voor veiligheid, defensie en buitenlands beleid.”


Heldere keuze

“Het zou goed zijn als het kabinet – en dan wend ik me tot minister-president Rutte – ook een heldere keuze maakt waar het met Europa heen wil en daarmee de Nederlandse burgers aangeeft wat het belang van de Europese Unie voor ons land is. 50PLUS vindt het van groot belang dat we er met elkaar voor vechten dat de EU een plek krijgt in de harten van de burgers.”


Kleiner parlement

“Maar dan moet het wel een Unie zijn die er voor de mensen is, en die niet puur bureaucratisch en technocratisch opereert. Een Unie met een kleiner parlement, een kleinere commissie en zonder zinloze verhuisbewegingen tussen Straatsburg en Brussel.” Met de vraag ‘Is dat een Unie waarin ook minister-president Rutte zich kan vinden?’ sloot Martin van Rooijen zijn betoog af.


► Moties

Martin van Rooijen diende 2 moties in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de toekomst van de Europese Unie van belang is dat er een breed draagvlak is onder de bevolking van die Unie;

constaterende dat de huidige werkwijze binnen de Europese Unie niet bijdraagt aan het draagvlak;

spreekt de wens uit dat de Europese Unie zich zal inspannen om te komen tot een beperkter Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie en tevens de zinloze verhuisbewegingen tussen Straatsburg en Brussel beëindigd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Deze motie is aangenomen!

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie, de OVSE en de Raad van Europa zich zeer kritisch hebben uitgelaten over het referendum in Turkije op 16 april 2017;

constaterende dat Turkije in de nasleep van de mislukte coup in 2016 de beginselen van de rechtsstaat en democratie overboord heeft gegooid;

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de Europese Unie zich opnieuw uit te spreken over het per direct opschorten van de pre-accessiesteun aan Turkije, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

De pre-accessiesteun aan Turkije is een EU-subsidie die 640 miljoen euro per jaar bedraagt en opgeteld tot 2020 liefst 4 miljard euro is!

Deze motie is aangenomen!

© 19 april 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!