Informateur Zalm

50PLUS zal bij de Algemene Politieke Beschouwingen fel van leer trekken tegen diverse maatregelen en plannen die zijn gepresenteerd in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Tijdens het debat over het eindverslag van informateur Zalm zei Henk Krol dat 50PLUS graag een actievere rol had gespeeld.

Fractieleider Henk Krol heeft sinds het verschijnen van het regeerakkoord al zeer duidelijk gemaakt wat 50PLUS van diverse passages en maatregelen vindt. 50PLUS is heel helder over de onwenselijke verhoging van de btw en heeft daarvoor zelfs een pact gesloten met andere oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties (de petitie tekenen kan hier). 50PLUS is tegen het afschaffen van de wet Hillen, zeer bezorgd over weer nieuwe bezuinigingen in de zorg en mordicus tegen de afbraak van het Nederlandse pensioenstelsel.

50PLUS heeft duidelijk gemaakt dat aan het eind van de komende regeerperiode in 2021 het verschil in koopkrachttoename tussen werkenden en gepensioneerden vanaf 2000 is opgelopen tot een ongelooflijke 40 procent! “Dit alles maakt van deze nieuwe regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een anti-ouderenkabinet”, zei Henk Krol.

►Fel van leer bij Algemene Politieke Beschouwingen

50PLUS heeft al helder haar mening geventileerd over diverse thema’s in het regeerakkoord. Vandaag was er het ‘Debat over het eindverslag van de informateur’. Henk Krol heeft zich keurig aan die debattitel gehouden en zich beperkt tot een inbreng over de procedure rond de formatie van het nieuwe kabinet. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen die in de week van 30 oktober worden gehouden zal 50PLUS fel van leer trekken tegen alle maatregelen waarvan 50-plussers de dupe dreigen te worden.

Henk Krol bedankte in het formatiedebat allereerst de heer Gerrit Zalm (foto) die handelde in opdracht van de Kamer voor zijn inspanningen. “Hoewel het verleidelijk is om over de inhoud van het regeerakkoord te praten, is de titel van dit debat, heel helder: het debat over het drie pagina’s tellende eindverslag van de informateur”, zei de fractieleider van 50PLUS. “De voorzitter liet vooraf weten dat het vandaag om een procedureel debat gaat. En daar beperk ik me dan ook toe.”

Maar Henk Krol was ook duidelijk: “50PLUS heeft genoeg over het regeerakkoord te zeggen en we zijn over veel punten niet tevreden. Maar dat bewaren we tot het debat met het nieuwe kabinet.”

► ‘50PLUS had graag een actievere rol gespeeld’

Henk constateerde dat de formatie erg lang duurde. “De Kamer werd te weinig geïnformeerd en wat 50PLUS betreft zijn we er te weinig bij betrokken. Erg jammer, want we hadden graag een actievere rol gespeeld. En ik vraag de informateur: heeft hij met het concept in handen nog gesproken met andere partijen?”

“De vorige formatie – die opmerkelijk snel ging – is geëvalueerd. 50PLUS heeft toen al aangegeven dat we dat bij een volgende gelegenheid, nu dus, weer zouden moeten doen. Dat advies geef ik u, mevrouw de voorzitter, graag mee.”

Henk Krol had nog drie vragen aan informateur Zalm:

 “Heeft hij als voormalig minister van Financiën enig inzicht wat de uitbreiding met vier extra ministers met alle daarbij behorende entourage – waarvan we sinds gisterenavond weten dat ook de beoogd formateur daar geen voorstander van is – in totaal gaat kosten?”

“Komt er een coördinerend minister voor Ouderenzaken op het gebied van wonen, werk, zorg en inkomen?”

“Heeft de informateur geluisterd naar zijn voorganger, de heer Herman Tjeenk Willink, die de partijen adviseerde ook naar de oppositie te luisteren? Is er gedurende de procedure over de mogelijke samenwerking gesproken? Mogen we op dat terrein, nu en later, iets verwachten of blijft het bij fraaie woorden?”

 

MOTIE VAN DE LEDEN KROL, SAZIAS, VAN ROOIJEN EN VAN BRENK

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de formateur, bij de samenstelling van het te formeren kabinet een coördinerend minister voor ‘Ouderenzaken’ in te stellen op gebied van wonen, zorg, werk en inkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol
Sazias
Van Rooijen
Van Brenk

► Motie afgwezen; alleen steun van 50PLUS, PVV en Denk


MOTIE VAN DE LEDEN KROL, SAZIAS, VAN ROOIJEN EN VAN BRENK

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:
– er in de samenleving behoefte is aan een integraal ouderenbeleid;
– ouderenbeleid een onderwerp van groot maatschappelijk belang is, dat niet specifiek één ministerie aangaat;
– er eerder een speciale commissie voor ouderenbeleid in de Kamer actief was (motie 28 600 XVI, nr. 61 van het lid Vietsch op 27 november 2002);

van mening, dat het noodzakelijk is dat het ouderenbeleid (ook) integraal in de Kamer behandeld dient te worden;

roept de Kamer op tot het instellen, op basis van artikel 17A van het Reglement van Orde, van een speciale Kamercommissie ‘Ouderenbeleid’,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol
Sazias
Van Rooijen
Van Brenk

► Motie aangehouden

 

© 12 oktober 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!