Leger kleding Foto Ed Visoso Flickr

50PLUS vindt dat projecten voor Europese samenwerking op Defensiegebied niet mogen leiden tot de vorming van een Europees leger.

50PLUS is van mening dat projecten voor Europese samenwerking op Defensiegebied niet mogen leiden tot de vorming van een Europees leger. “De huidige ‘EU Battle Group’ mag geen ‘EU Army’ worden”, zei Henk Krol in een algemeen overleg met Defensieminister Bijleveld. “Tegen die achtergrond zullen we alle ontwikkelingen op het gebied van samenwerking zeer kritisch blijven volgen, om te voorkomen dat we stap voor stap toch die kant opgaan.”

Wordt vechtmissie trainingsmissie?

In het overleg met de minister vroeg 50PLUS zich af hoe realistisch de plannen zijn voor het sneller vervoeren van militair materieel binnen Europa. Zwakke bruggen en niet op elkaar aansluitende spoorwegsystemen vormen een belangrijke belemmering. 50PLUS vroeg verder om duidelijkheid over de plannen voor de huidige vechtmissie in Irak. “Er is een aankondiging dat die vechtmissie tegen ISIS op termijn kan worden omgevormd tot een trainingsmissie en dat in dat kader de Nederlandse positie thans verder wordt herzien”, aldus Henk Krol die de Defensieminister om verduidelijking vroeg.

De volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over de NAVO en Defensie met minister Bijleveld van Defensie:

“Ik begin graag met enkele opmerkingen over de samenwerking tussen de NAVO en de Europese Unie. Wij lezen in de geannoteerde agenda dat het European Defence Industrial Development Programme ervoor kan zorgen dat de lidstaten strategische capaciteiten kunnen ontwikkelen en verwerven die de EU nodig heeft om meer verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen veiligheid. Ik herhaal het nog maar even: haar eigen veiligheid. Bijna geruststellend komt daarachter de zin: ‘De NAVO blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid’, maar meteen er achteraan weer de opmerking dat een beter toegeruste en georganiseerde EU hieraan kan bijdragen.

Het is geen geheim dat er in NAVO-kringen zorgen bestaan over de rol die de Verenigde Staten in het kader van het ‘America First’ van president Trump voor zichzelf binnen de NAVO ziet weggelegd. We zijn dan ook benieuwd naar de positie die de Amerikanen gaan innemen op de NAVO-top in juli. Dus is het op zich logisch dat Europese NAVO-landen kijken hoe ze zich beter kunnen toerusten en organiseren. Maar 50PLUS wil hier nog eens duidelijk markeren dat een Europees leger voor ons niet aan de orde is. De huidige EU Battle Group mag geen EU Army worden. Tegen die achtergrond zullen we alle ontwikkelingen op het gebied van samenwerking zeer kritisch blijven volgen om te voorkomen dat we stap voor stap toch die kant opgaan.

Nederland slaat zich graag op de borst als initiatiefnemer voor het programma militaire mobiliteit. Dat NAVO en EU daarbij samenwerken is niet meer dan logisch, want het idee voor een militair Schengen is gecompliceerder dan het lijkt. Op papier kan er veel, maar in de praktijk zijn het vooral te zwakke bruggen en met name niet op elkaar aansluitende spoorsystemen die problemen opleveren. Ligt er al een concreet plan om dat aan te pakken, zo vraagt 50PLUS de minister.

En hoe moeten we de mededeling interpreteren dat het mede op aandringen van Nederland om een significante, dus belangrijke vergroting van de capaciteiten van de NCS gaat, maar met een zo beperkt mogelijke uitbreiding van de personele sterkte. Ik hoor graag van de minister hoe je dan die significante uitbreiding kunt bereiken. Robots misschien? Gaan algoritmen de commandostructuur van de NAVO overnemen?

Dan nog een vraag over de aankondiging dat de huidige vechtmissie in Irak op termijn kan worden omgevormd tot een trainingsmissie en dat in dat kader de Nederlandse positie thans verder wordt herzien. Graag een verduidelijking van de minister. 50PLUS stelt die vraag tegen de achtergrond van het laatste deel van de brief van 15 december over de deelname aan vredesmissies. Daarin schrijft de minister - waar het gaat over de EU Battle Group - dat het ambitieniveau van Nederland knelt met de op dit moment beschikbare capaciteit.
 
Maar vervolgens lezen we dat als die Battle Group moet worden ingezet Defensie gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat deze inzet geen negatieve gevolgen heeft voor het versterken van de basisgereedheid van de krijgsmacht. Voorzitter, dit vraagt wat 50PLUS betreft om een nadere uitleg.

Tot slot nog een vraag over de situatie in Afghanistan. In november zei secretaris-generaal Stoltenberg dat de missie Resolute Support, ondanks blijvende uitdagingen, een positief verschil in Afghanistan maakt. Hij verklaarde dat de Taliban in het defensief was gedrongen en minder in staat zou zijn tot grote offensieve acties. Vorige week lazen we echter dat volgens een zeer grondig en uitgebreid onderzoek van de BBC 70 procent van dat land in handen zou zijn van de Taliban. Kent de minister dit onderzoek en hoe verklaart zij het verschil met de mededeling van de NAVO dat in oktober de Taliban 44 procent van de districten in Afghanistan onder controle had? Ook dat is veel. Recente aanslagen in Kabul laten zien hoe sterk de Taliban is. Hoe verhoudt zich dat volgens de minister met de inspanningen die ook wij leveren? Wat moet er volgens haar gebeuren om de Taliban daadwerkelijk terug te dringen?

Voorzitter, ik heb voor haar nog een andere vraag. In het verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 8 en 9 november 2017 maakt de minister melding van de discussie over de noodzaak de commandostructuur van de NAVO aan te passen. We lezen in het verslag dat de minister de Kamer heeft toegezegd ons voorafgaand aan de goedkeuring van een voorstel in februari zal informeren over de personele en financiële implicaties. Het is februari en het ontwerp ligt er. Maar de minister schrijft nu in de geannoteerde agenda: dat de personele en financiële gevolgen nog worden uitgewerkt en dat zij de Kamer hierover zo spoedig mogelijk nader zal informeren. Krijgt de Kamer die informatie dan nog conform de eerdere toezegging voor 14 februari?"

© 8 februari 2018