50PLUS pleit voor onderzoek naar het voorkomen, het verloop en de oorzaken van depressie bij ouderen. Kamerlid Léonie Sazias vroeg ook om aandacht voor ouderen in de campagne tegen depressie. 

Foto: Cristian Newman (Unsplash)

Er gaat nog veel niet goed binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Mensen moeten vaak nog veel te lang wachten voordat ze geholpen worden en de opbouw van de ambulante zorg blijft achter. “Er zijn geen substantiële resultaten geboekt ten aanzien van de doelstelling om ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningen uit te breiden”, constateerde Léonie Sazias in een debat over de GGZ. “Ook de treeknormen (de maximaal aanvaardbare wachttijden, red.) worden niet gehaald en het ziet er niet naar uit dat dat dit jaar wel gaat lukken.”

Depressie onder ouderen

50PLUS pleit voor onderzoek naar het voorkomen, het verloop en de oorzaken van depressie bij ouderen en wil graag aandacht voor ouderen in de campagne tegen depressie. Ouderen worden in een brief over het tegengaan en verminderen van depressie niet één keer genoemd, viel Léonie Sazias op. “Er  wordt expliciet geadviseerd om onderzoek te gaan doen onder de jongere doelgroep. Dat vinden wij heel goed, maar hoe zit het met ouderen? Onderzoek onder ouderen is ook nodig! Uit cijfers van het CBS blijkt dat depressie onder ouderen een groot probleem is”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het algemeen overleg GGZ met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid:

“Ook al lezen we in de brief van de staatssecretaris dat er ontzettend hard gewerkt wordt om de wachttijden op te lossen, worden we hier toch niet echt vrolijk van. Zoals uit de Monitor van Trimbos valt op te maken, zijn er geen substantiële resultaten geboekt ten aanzien van de doelstelling om ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningen uit te breiden, het aantal gecertificeerde Fact-teams is in het laatste jaar niet toegenomen en volgens de VNG is deze conclusie des te schrijnender omdat hij voor het derde jaar wordt getrokken.

De treeknormen worden niet gehaald en het ziet er niet naar uit dat dat dit jaar wel gaat lukken. De opbouw van de ambulante zorg gaat niet goed. Uit het rapport van het Trimbos-instituut blijkt dat 20 procent van de aanbieders geen goede afspraken heeft kunnen maken met verzekeraars over de ambulante opbouw en dit terwijl er een flinke onderbesteding was van 288 miljoen. Hoe kan dat?

Natuurlijk is er krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, maar wij hebben toch onze twijfels of er voldoende wordt ingekocht. Zo stelt de V&VN, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, voor om de sociaal psychiatrisch verpleegkundige vaker in te zetten als regiebehandelaar. Dat gebeurt volgens de V&VN nog veel te weinig. Wat vindt de staatssecretaris van dat advies?

Ook de crisisopvang in de avond, nacht en het weekend laat te wensen over. Psychische nood beperkt zich niet tot kantooruren. Wij zouden graag zien dat ook daar stevige aandacht aan wordt besteed. Wat vindt staatssecretaris Blokhuis daarvan en hoe wil hij dat gaan doen?

Wachtlijstbemiddeling, overbruggingszorg aan wachtenden via chatcontact, het zijn allemaal lapmiddelen die een patiënt niet echt verder helpen in het herstel.

Ik zei het in het vorige AO ook al, we gaan met elkaar wel erg vaak in gesprek, maar op een gegeven moment zijn we daar toch wel klaar mee en is het tijd voor actie. Ik ken de staatssecretaris inmiddels als een heel aardige man, maar wordt het geen tijd dat hij nu eens flink met de vuist op tafel gaat slaan?

Dan over depressie. In de brief over het tegengaan en verminderen van depressie valt meteen iets op. Ouderen worden daarin niet één keer genoemd. In het bijbehorende rapport staat dat er geen landelijke representatieve cijfers beschikbaar zijn over het vóórkomen, het verloop en de gevolgen van depressie bij zowel jongeren onder de 18 en mensen boven de 65. Er  wordt expliciet geadviseerd om onderzoek te gaan doen onder de jongere doelgroep, dat vinden wij heel goed, maar hoe zit het met ouderen? Is de minister het met 50PLUS eens dat onderzoek onder ouderen ook nodig is. Uit cijfers van het CBS blijkt dat depressie onder ouderen een groot probleem is. 50PLUS pleit ervoor om wel onderzoek te doen en ouderen specifiek bij de campagne te betrekken.

Tot slot zijn wij ook nog wel ergens verheugd over. Er is vraag om het schakelteam verwarde personen langer te laten bestaan oa. door de GGD en de Ghor. Onze motie daartoe is in april aangenomen. Heeft u daar inmiddels al afspraken over gemaakt?”

© 31 mei 2018