50PLUS pleit voor daadwerkelijk persoonlijke begeleiding naar werk via een jobcoach. De jobcoach zou een wettelijke voorziening moeten worden. “Daar kunnen ouderen die in de bijstand zitten en nu moeilijk werk kunnen vinden echt mee geholpen worden”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk.

Coach - Beeld: Geralt (Pixabay)

Veel oudere werklozen komen geruisloos terecht in de fuik van de bijstand en maken minimale kans op werkhervatting. “We weten dat leeftijdsdiscriminatie aan de orde van de dag is”, stelt Corrie van Brenk. “Dat is pure vernietiging van menselijk kapitaal!” Het Kamerlid vindt dat met een structurele jobcoach oudere werklozen beter naar werk begeleid kunnen worden, en aan het werk gehouden kunnen worden. “De jobcoach zou – méér dan een optie – een ‘wettelijk recht’ voor werkzoekenden moeten worden.”

Concrete doelen

In haar ‘Breed Offensief’ dat centraal stond in het algemeen overleg Participatiewet ontvouwt staatsecretaris Van Ark een groot pakket aan maatregelen om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te verbeteren, en vele (technische) knelpunten op de weg daarnaartoe weg te nemen. Grote vraag is welke concrete doelen precies wanneer bereikt moeten worden, en hoe dit alles gerealiseerd kan worden binnen de bestaande financiële kaders die richtinggevend zijn?

Duurzame banen

Beschut werk moet gestimuleerd worden, en de sociale ontwikkelbedrijven versterkt. “50PLUS is tegen het schrappen van het onderscheid tussen markt en overheid waar het gaat om de banenafspraak voor arbeidsbeperkten. Oók de overheid moet afgerekend kunnen worden op resultaat, en moet zelf duurzame banen voor arbeidsbeperkten creëren”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk. •


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg over de participatiewet met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW):

“Aan ambitie ontbreekt het niet in het ‘Breed Offensief’ van de staatssecretaris. Op gemeenten en UWV rust de belangrijke taak ‘maatwerk’ te gaan leveren bij de begeleiding van mensen met een beperking naar duurzaam werk. Maar kan de staatssecretaris uitleggen hoe gemeenten en UWV hun taken – denk aan intensieve begeleiding naar werk – moeten intensiveren, terwijl reïntegratiebudgetten in de afgelopen jaren per saldo flink zijn afgenomen, en de huidige financiële kaders leidend zijn en blijven?

Hoe krijgen wij dan focus méér op het aan het werk houden van mensen, en duurzame plaatsing? Hoe krijgen wij meer focus op nazorg? Hoe kunnen gemeenten dan minder terughoudend worden bij het verstrekken van loonkostensubsidie en het inzetten van de nog steeds veel te spaarzame jobcoaches? Eén ambtenaar die soms 200 bijstandsgerechtigden moet begeleiden kán toch niet voldoende effectief zijn? Nee. De jobcoach zou – méér dan een optie – een ‘wettelijk recht’ voor werkzoekenden moeten worden, met een duidelijk financieel kader.

Veel oudere werklozen komen nu veel te geruisloos terecht in de fuik van de bijstand, en maken minimale kans op werkhervatting. We weten dat leeftijdsdiscriminatie aan de orde van de dag is. Dat is pure vernietiging van menselijk kapitaal! Met een structurele jobcoach kan je ook deze oudere werklozen beter naar werk begeleiden, én aan het werk houden. Is de staatssecretaris dat met ons eens? En wat gaat zij hieraan doen en heeft de overheid hierin zelf niet ook een voorbeeld functie te vervullen? 

50PLUS zet vraagtekens hoe het kabinet wil bereiken dat iedereen die aangewezen is op beschut werk dat ook krijgt. Er zijn inmiddels circa 3700 positieve adviezen van het UWV, maar er werken circa 1800 mensen. Wat betekent dit voor de 1900 mensen de nu thuis achter de geraniums zit? De ruimte van de ministeriële regeling, 4600 plekken, wordt (nog) niet effectief benut. Hoe kan hier een inhaalslag bereikt worden? Deze 1900 mensen hebben toch recht op beschut werk en de gemeenten moeten dit toch leveren?

In dit licht willen we nogmaals wijzen op het belang van de bestaande infrastructuur en kennis van SW-bedrijven. Daar kunnen gemeenten hun voordeel mee doen. Wanneer dit jaar kan de Kamer de evaluatie beschut werk tegemoet zien?

50PLUS vindt verder dat de sociale ontwikkelbedrijven uitgebouwd moeten worden van vangnet tot springplank naar werk, tot intensief begeleider en integraal ondersteuner naar werk én begeleider bij behoud van werk. FNV doet daarvoor goede concrete voorstellen.

50PLUS is onder de indruk van de brief waarin beleid wordt aangekondigd om mensen meer zekerheid te bieden, gemakkelijker te laten schakelen in de participatieketen, en beter te begeleiden naar duurzaam werk. Fantastisch nieuws, want als iets toch blijkt te hoog gegrepen te zijn, kan je rekenen op (tijdelijke) terugkeer in de oude uitkering. Dit zorgt er voor dat mensen een volgende stap durven te zetten. Wij missen wel nog een concreet stappenplan en tijdpad. Kan daarin worden voorzien?

50PLUS is tegen het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid bij de banenafspraak. Wij vinden dat onderscheid  nodig om commitment en effectiviteit van inzet van partijen te kunnen onderscheiden. Het moet ons immers gaan om duurzame banen! Hoe is – bij vervallen van het onderscheid – nog vast te stellen of de overheid voldoet aan haar deel van de banenafspraak, en échte banen creëert? Wij steunen bedenkingen van werkgevers, werknemers en organisaties bij het loslaten van het onderscheid. 50PLUS heeft ook moeite met het verzachten en uitstellen van de quotumregeling. Dat siert de overheid niet.”

© 23 januari 2019