Er dreigen fikse kortingen op de pensioenen van meer dan 60 procent van alle gepensioneerden! En óók op ruim 60 procent van alle mensen die een pensioen aan het opbouwen zijn, de werkenden dus. Het koopkrachtverlies op het aanvullend pensioen dreigt daarmee op te lopen naar meer dan 20 procent… Wat is er precies aan de hand?

Pensioenen krantencollage

De noodklok wordt geluid over de pensioenen. Pensioenfondsen hebben in december slechte beleggingsresultaten geboekt en bovendien is de rente waarmee de dekkingsgraden van pensioenfondsen wordt gerekend opnieuw gedaald.

Als een pensioenfonds gedurende vijf achtereenvolgende jaren op 31 december een dekkingsgraad heeft beneden het minimum vereiste niveau van 104,2 dan moet dit fonds onherroepelijk een korting toepassen op de uitkeringen en de opgebouwde aanspraken zodat het minimum weer wordt bereikt. Zo zijn de door de overheid opgestelde regels.

Er zijn twee verschillende dekkingsgraden waarmee een pensioenfonds heeft te rekenen: de actuele dekkingsgraad en de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, ook wel de beleidsdekkingsgraad genoemd. Beide dekkingsgraden moeten boven de 104,2 liggen.

Voor twee grote pensioenfondsen dreigen nu kortingen als hun dekkingsgraad gedurende 2019 niet zou verbeteren: het Pensioenfonds voor Metalectro (PME) en het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek (PMT). Deze kortingen komen boven op de kortingen van respectievelijk 5,1 procent en 6,3 procent die in 2013 werden doorgevoerd. In 2021 dreigen kortingen voor nog meer pensioenfondsen, de twee grote fondsen in de collectieve sector: ABP en PFZW.

► Het koopkrachtverlies op het pensioen dreigt op te lopen naar ruim 20 procent!

De dreigende kortingen zullen meer dan 60 procent van alle gepensioneerden treffen, maar ook meer dan 60 procent van alle werknemers die een pensioen opbouwen! De getroffen fondsen hebben bovendien al tien jaar de aanspraken en uitkeringen niet geïndexeerd. Het koopkrachtverlies op het aanvullend pensioen dreigt daarmee op te lopen naar meer dan 20 procent.

Teletekst50PLUS heeft een initiatiefwet ingediend om de dreigende kortingen te voorkomen. Het is immers niet uit te leggen aan gepensioneerden en aan werknemers die pensioen opbouwen dat er op hun uitkeringen en aanspraken wordt gekort terwijl de dekkingsgraad rond de 100 ligt. Een dekkingsgraad van 100 duidt er op dat juist voldoende middelen in kas zijn om aan alle verplichtingen te voldoen als er voor de komende tientallen jaren een rendement wordt gemaakt gelijk aan de rekenrente van 1,2%. Gewoonlijk maken pensioenfondsen veel hogere rendementen.

Het voorstel van 50PLUS werd op 22 januari door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. De regeringsfracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en enkele fracties van de oppositie (PvdA, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren) zijn tegen het wetsvoorstel en maakten dus duidelijk dat ze vóór kortingen zijn. 50PLUS heeft inmiddels een alternatief voorstel uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

► De financiële middelen om pensioenroof te voorkomen zijn er!

De gebeurtenissen rond de dreigende kortingen en het voortdurend achterblijven van de indexatie tonen aan dat de beoordeling van de gezondheid van pensioenfondsen volgens de huidige methode niet kan worden gecontinueerd. Pensioenfondsen beleggen met een zeer lange tijdshorizon en zouden niet moeten worden beoordeeld op incidentele tegenvallers. Bovendien maken pensioenfondsen structureel tot nu toe altijd hogere rendementen dat waarmee ze rekenen bij de premievaststelling. Zou het verwachte rendement dat bij de premieberekening wordt gebruikt ook als rekenrente voor de dekkingsgraad worden toegepast, dan was er geen vuiltje aan de lucht en dan zouden de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen aantonen hoe ze er werkelijk voorstaan: buitengewoon gezond en in staat om gewoon een waardevast pensioen uit te keren.

50PLUS zal er alles aan doen om te voorkomen dat er een generatie gepensioneerden is die nooit verhoging van de pensioenuitkering zal meemaken en zelfs verlagingen moet ondergaan. De financiële middelen om deze pensioenroof te voorkomen zijn er. Gepensioneerden hebben er recht op!

Zie ook de pagina 'Stop de pensioenroof!'

© 24 januari 2019