Ondervoeding bij ouderen komt helaas nog steeds vaak voor. Worden de instrumenten die zijn ontwikkeld om dit probleem te signaleren wel voldoende gebruikt?, wil Kamerlid Léonie Sazias van minister De Jonge weten.

Ontbijt - Foto: Pexels (Pixabay)

De afgelopen jaren is er voor zorgprofessionals een aantal instrumenten ontwikkeld om ondervoeding bij ouderen beter te kunnen signaleren. Kamerlid Léonie Sazias van 50PLUS betwijfelt of die instrumenten in de praktijk voldoende worden gebruikt. Dat maakte ze duidelijk tijdens het algemeen overleg Wijkverpleging met minister Hugo de Jonge (VWS).

“Er zijn in de afgelopen jaren instrumenten voor ondervoeding bij thuiswonende ouderen ontwikkeld zoals behandelprotocollen, screeningsinstrumenten en opleidingsmodules. De minister schrijft zelf in een brief dat beroepsgroepen dit zouden kunnen opnemen in hun richtlijnen, maar gebeurt dit in de praktijk ook?”, vroeg Léonie Sazias aan De Jonge.

Wachtlijsten

Er staan nog teveel mensen op de wachtlijst voor een casemanager dementie. 50PLUS vraagt de minister wat hij gaat doen om de wachtlijsten op te lossen. “De minister spreekt nu zelf van doorgeslagen marktwerking in de zorg. Daar is 50PLUS het volkomen mee eens. Is het huidige zorgstelsel nog wel houdbaar en wordt het niet tijd om alternatieven voor het huidige stelsel te onderzoeken?”, wil Léonie Sazias van minister De Jonge weten.


De volledige inbreng van Léonie Sazias in het debat met minister De Jonge over de wijkverpleging:

“Eind vorig jaar is een motie van 50PLUS en de PvdA over het afschaffen van de 5-minutendeclaratie in het PGB met algemene stemmen aangenomen. Ik was daarom blij te lezen in de brief van de minister dat budgethouders niet langer hoeven om te rekenen naar 5 minuten.
Een andere aangenomen motie van mijn fractie en D66 was het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om het advies van de wijkverpleegkundige te laten meewegen voor relevante onderdelen van de Wmo. De minister heeft in het voortgezet algemeen overleg gezegd dat hij ermee aan de slag gaat. En het past ook precies in de toekomstvisie die u schetst, namelijk wijkverpleging die over de grenzen van verschillende wetten heen werkt.  50PLUS is natuurlijk benieuwd naar de stand van zaken; ik kon er niets over terugvinden in de brieven bij dit algemeen overleg. 

We krijgen ook signalen uit de praktijk dat de zorgverzekeraars indicaties van wijkverpleegkundigen nog steeds inhoudelijk bijstellen, terwijl in het hoofdlijnenakkoord anders is afgesproken. Er is veel overleg tussen betrokken partijen, maar een structurele oplossing blijft uit. Kan de minister aangeven welke maatregelen hij gaat nemen?

Bij casemanagement dementie gaat nog een hoop niet goed. Er zijn nog teveel mensen die op een wachtlijst staan en langer moeten wachten dan zes weken (Treeknorm). Heeft de minister de laatste stand van zaken wat betreft de wachtlijsten? Het lijkt in theorie vrij gemakkelijk om op te lossen, omdat er maar een paar extra casemanagers nodig zijn. Maar waarom is het in de praktijk dan zo moeilijk? Waar ligt dat aan? 50PLUS krijgt ook signalen uit de praktijk dat nog onvoldoende mensen de weg kunnen vinden naar een casemanager dementie. Ook hier hebben we al zo vaak over gehad. In de laatste brief hierover uit 2018 geeft de minister aan dat wordt ingezet op een goede informatievoorziening. Kan hij iets zeggen over de laatste stand van zaken?

In één van de brieven bij dit algemeen overleg schrijft de minister dat er sprake is van ‘doorgeslagen marktwerking’ in de zorg. We hebben allemaal kunnen lezen over de enorme winsten die zorgbedrijven kunnen maken. Daar worden nu maatregelen voor opgetuigd om dat tegen te gaan. We zien ook dat door de schotten de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociale domein maar niet van de grond komt. 50PLUS vraagt zich af of het huidige stelsel wel houdbaar is. Wordt het niet tijd om alternatieven voor het huidige stelsel te onderzoeken?”

© 11 september 2019