Vrouwe Justitia, Reghthuys Nieuwkoop - Foto: Agaath (Wikimedia)De groep ouderen is een blinde vlek als het gaat om rechtsbijstand. “De herziening van de rechtsbijstand moet gebruikt worden om voor ouderen oplossingen te bieden”, stelt Henk Krol.

Het percentage 80-plussers dat gebruikt maakt van een WMO-maatwerkvoorziening is gedaald van 29 naar 23 procent. Ruim een vijfde van de hoogbejaarden die eerst wel deze hulp ontvingen, krijgen dat nu niet meer. “Die groep gaat vast geen bezwaar gaat maken en niet procederen als de gemeente hun hulp in de huishouding schrapt”, zei Henk Krol tijdens het debat over gesubsidieerde rechtsbijstand. “Tachtigjarigen zouden sowieso niet meer afhankelijk moeten zijn van bezwaar maken en al helemaal niet van een gang naar de rechter. Hulp voor ouderen die nog zelfstandig wonen moet gewoon beschikbaar zijn”, aldus Henk Krol.

Blinde vlek

De groep ouderen is óók nog eens een blinde vlek als het gaat om rechtsbijstand, constateerde Henk Krol. “50PLUS wil dat de herziening van de rechtsbijstand tenminste wordt gebruikt om voor ouderen oplossingen te bieden.”


De volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over gesubsidieerde rechtsbijstand met minister Dekker van Rechtsbescherming:
  
“De commissie onder leiding de president van het Gerechtshof in Amsterdam, de heer Van der Meer, concludeerde in 2017 al dat de vergoeding van sociaal advocaten te laag is. Die vergoedingen zijn volgens hem gebaseerd op normen van twintig jaar geleden. De beroepsgroep heeft inmiddels geen vertrouwen meer in minister Dekker van Rechtsbescherming. Hij krijgt het zeer magere rapportcijfer 2,8 van de advocaten.

Klopt het dat een sociaal advocaat voor een zaak tegen uithuisplaatsing van kinderen zeven uur de tijd krijgt? Klopt het dat daarin alles moet gebeuren, dus het gesprek met de cliënt, alle stukken verzamelen en opstellen, de zitting, de nabespreking. Klopt het dat het echte aantal bestede uren met gemak drie keer zo hoog is? Een advocaat houdt daar ongeveer 25 euro omzet per uur aan over. Daar moet hij álles van betalen: de huisvesting, alles wat er in het kantoor nodig is, en de secretaresse. Als dat zo is, dan betekent het dat bij een besluit tot uithuiszetting van je kinderen, de ouders afhankelijk zijn van een sociaal advocaat die gratis wil werken. Ouders hebben recht op een gelijk speelveld. Sociaal advocaten hebben recht op een redelijke vergoeding.
  
Waarom levert het asiel- en vreemdelingenrecht gemiddeld ruim 12 keer zoveel basispunten op (410 basispunten) voor een advocaat, dan arbeids- en ontslagrecht (32) en ruim 5 keer zoveel dan het socialezekerheidsrecht (75)? Hoeveel besparing levert het op als de asielprocedure wordt ingekort? Levert het inkorten wellicht meer op dan de maatregelen die de minister voorstelt om de toegang tot de rechter te verkleinen? Graag een schriftelijke reactie met de staatssecretaris van J&V.

Herziening rechtsbijstand

Het debat van januari werd afgebroken omdat de tijd op was vanwege de tientallen kritische vragen en de chaos die daaruit voortkwam. De minister beantwoordde een vraag van ons gelukkig wel in een brief, maar ik kon niet bij het vervolgdebat zijn. Daarom kom ik er nu nog op terug. De minister beloofde de WMO mee te nemen bij de data-analyse over het procedeergedrag, en als bleek dat er bovenmatig veel procedures op dit terrein plaatsvinden, hij dit in een pilot mee zou nemen. Wat is de stand van zaken?

Ouderen, een vergeten groep

Er is natuurlijk ook een groep die géén bezwaar gaat maken en níet gaat procederen als de gemeente hun hulp in de huishouding schrapt. In een debat met de minister van BZK stelde mijn fractie de misstanden bij de WMO aan de kaak. Uit een rapportage over het sociaal domein bleek dat het percentage 80-plussers dat gebruikt maakt van een WMO-maatwerkvoorziening gedaald was van 29 procent naar 23 procent. Dat betekent dat ruim een vijfde van de hoogbejaarden die eerst wel hulp ontvingen, dat niet meer krijgt. Kan de minister onderzoeken of ouderen op een vergelijkbaar veel bezwaar maken of de toegang tot het recht kunnen vinden? Bijvoorbeeld een onderzoek naar de leeftijd van mensen die bezwaar maken en procederen). Is de minister het met ons eens dat 80 jarigen niet meer afhankelijk zouden moeten zijn van bezwaar maken, en ook niet van mediation, en al helemaal niet van een gang naar de rechter? Wat kan deze minister hierin betekenen, ook in de ministerraad omdat het een dossier-overstijgend probleem is. De minister besteedt terecht aandacht aan rechtshulp voor jongeren, dat is broodnodig, maar mag ik erop rekenen dat hij ouderen niet zal vergeten?”

© 7 november 2019