De regering verhoogt de leeftijd om in aanmerking te komen voor de IOW-regeling met vier maanden, naar 60 jaar en 4 maanden. 50PLUS wil juist dat de ingangsleeftijd van de IOW wordt verláágd naar 55 jaar. Daarvoor diende Kamerlid Corrie van Brenk een voorstel in.

IOW naar 55 JAAR

De IOW is een regeling voor oudere werknemers die werkloos worden. IOW staat voor ‘Inkomensvoorziening Oudere Werklozen’. De regeling zorgt ervoor dat oudere werklozen die na hun WW-uitkering in de bijstand terechtkomen niet hun eigen huis hoeven ‘op te eten’. Bij het verlenen van bijstand wordt normaliter gekeken naar het eigen vermogen van de aanvrager, bij wie onder de IOW valt wordt het eventuele eigen vermogen – en dat van de partner – buiten beschouwing gelaten.

Van levensbelang

De IOW-uitkering is voor oudere werklozen van levensbelang, stelt Kamerlid Corrie van Brenk. “De ellende dat je aan het einde van je werkzame leven je huis moet opeten blijft je zo bespaard.” Het kabinet besloot onlangs het IOW-vangnet met vier jaren te verlengen. Oorspronkelijk zou de IOW-regeling op 1 januari 2020 eindigen, nu wordt dat 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kunnen ouderen werklozen nu tot 1 januari 2026 instromen in de IOW.

Tragisch en schrijnend

50PLUS is blij met de verlenging van vier jaar. Maar tegelijkertijd wordt de leeftijdsgrens voor wie in aanmerking komt voor de IOW verhoogd van 60 jaar naar 60 jaar en 4 maanden. En daar is 50PLUS níet blij mee. “Daardoor wordt de groep 55-plussers, met toch al een precaire arbeidsmarktpositie en met nog twaalf jaar te gaan op de arbeidsmarkt, te veel aan hun lot overgelaten”, stelt Corrie van Brenk. “Je zal net op je zestigste stranden met je WW-uitkering... Zo tragisch en zo schrijnend!”

Ruimhartiger zijn

Om die reden doet 50PLUS een beroep op minister Koolmees om ruimhartiger te zijn en de termijnen te verruimen. “Als de minister zoveel vertrouwen heeft in zijn eigen beleid van de Wet Arbeidsmarkt in Balans – waarbij mensen goedkoper ontslagen kunnen worden om ze sneller in dienst te kunnen nemen – dan moet hij daarvoor open staan. Dan kost dat immers niet veel, want ze worden tóch wel aangenomen, zegt de minister zelf.”

Vanaf 55 jaar

50PLUS wil dat de ingangsleeftijd van de IOW-regeling vervroegd wordt naar 55 jaar. Daarvoor diende Corrie van Brenk een amendement in, een wijzigingsvoorstel bedoeld om een wetsvoorstel te verbeteren. In het amendement wordt voorgesteld om ‘de toetredingsleeftijd voor de IOW-regeling niet te stellen op 60 jaar en 4 maanden, maar op 55 jaar’. “De arbeidsmarktpositie van 55-plussers is nog steeds niet fundamenteel en structureel verbeterd en daarom is een toetredingsleeftijd van 55 jaar voor de vangnetregeling IOW gerechtvaardigd”, beargumenteert Corrie van Brenk het amendement. Binnenkort volgt de stemming over dit voorstel in de Tweede Kamer. •

© 27 november 2019