50PLUS wil een doordacht migratiebeleid met transparante doelstellingen waar de Nederlandse samenleving beter van wordt. “Als Marokko blijft weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren, moeten er strenge maatregelen komen, bijvoorbeeld het stopzetten van uitkeringen vanuit Nederland”, aldus Henk Krol. 

Henk Krol tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid

50PLUS wil visie van het kabinet over hoeveel migratie Nederland nodig heeft en kan opvangen. “Wordt er in het kabinet nagedacht over de gevolgen voor de samenleving?”, vroeg Henk Krol aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid. “Het gaat om de benodigde woningen, de druk op de sociale voorzieningen, de druk op scholen door taal- en cultuuraanpassingsproblematiek, maar vooral ook om de sociale cohesie van onze samenleving.”

Streng voor Marokko

50PLUS wil een strak gestuurd migratie- en vluchtelingenbeleid en doet daar concrete voorstellen voor. “Als Marokko blijft weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren, moeten er strenge maatregelen komen, bijvoorbeeld het stopzetten van uitkeringen vanuit Nederland”, aldus Henk Krol (op de foto tijdens het commissiedebat).

* * * * *

“We krijgen gedetailleerde informatie over migratie. Maar, hoe moeten we deze cijfers beoordelen? Is het iedereen voor zich of is er een kader? Welk deel van de migranten zijn kenniswerkers en arbeiders die de samenleving nodig heeft? En hoeveel vluchtelingen kunnen we opvangen?”, vroeg Henk Krol bij het Kamerdebat over het vreemdelingen- en asielbeleid aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid.

50PLUS stelt er vraagtekens bij of de Nederlandse samenleving elk jaar 100.000 nieuwkomers kan opvangen. “Allemaal hebben ze een huis nodig; huizen die er gewoon niet zijn”, zei Henk Krol. “Vluchtelingen onder hen die hier naartoe komen kosten veel geld aan opvang, integratie en sociale uitkeringen. Bovendien kan het de sociale cohesie verstoren en voor problemen zorgen in het onderwijs door taal- en cultuurverschillen.”

Henk Krol wilde van staatssecretaris Broekers-Knol weten of zij zelf blij is met 100.000 nieuwe Nederlanders per jaar. Hoe is dat verdeeld? Wil ze het aantal nieuwkomers beïnvloeden, en zo ja hoe? En kan ze dat? Heeft ze extra instrumenten nodig die wij als wetgevers haar kunnen aanreiken?

Wie coördineert binnen de ministerraad het migratievraagstuk; er zijn tenslotte veel ministeries betrokken bij de gevolgen? Allemaal prangende vragen die het Kamerlid de bewindsvrouw stelde.

“Het gaat niet alleen om gevolgen in Nederland”, stelde Henk Krol. “Ook de landen van herkomst veranderen, omdat de meest draagkrachtigen vertrekken. We moeten een braindrain daar voorkomen.”
 
50PLUS wil een goed doordacht migratie- en vluchtelingenbeleid:

Migranten kunnen alleen een aanvraag doen in het land van herkomst, bij de Nederlandse ambassade. Nederland beslist.

De echte vluchtelingen kunnen terecht in de VN opvangcentra. We gaan de vluchtelingen met geld en connecties niet langer voortrekken door ze hier in procedure te nemen. Een vluchteling hier opvangen kost bovendien 50 tot 100 keer zoveel dan door de VN. We moeten de VN ondersteunen en vluchtelingen alleen via de VN toelaten.

Uitzetten afgewezen asielzoekers

“Het is goed dat wij als beschaafd land beschaafde regels hebben over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Mij bekruipt het gevoel dat we het onszelf echt te moeilijk maken. Het toetsingskader van de Inspectie geeft een overzicht van de rechten en plichten bij uitzetting”, aldus Henk Krol.

Begeleiders

Hen Krol: “Bij een reis van niet meer dan vier uur zijn er minimaal twee begeleiders per vertrekkende vreemdeling. Bij een reis van vijf, zes of zeven uur zijn er minimaal drie begeleiders per vertrekkende vreemdeling. Bij een reis van acht uur of langer zijn er minimaal vier begeleiders per vertrekkende vreemdeling. Klopt dit inderdaad? Is dit niet een beetje overdone?”

Last minute asiel

Henk Krol stelde vraagtekens bij het gegeven dat een vreemdeling tijdens de feitelijke uitzetting opnieuw een last-minute asielaanvraag kan doen bij een vertegenwoordiger van het gezag: “De asielzoeker die wordt uitgezet heeft toch al de procedure doorlopen? Uit het Inspectierapport blijkt: één op een steekproef van 79. Kunnen we dit recht schrappen?”

Geen wapens

De politie, Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar kunnen tijdens de uitzetting geen (vuur)wapens dragen om de orde te bewaren. “Het gaat om afgewezen asielzoekers die onvrijwillig weg gaan. Hoe zit het met de veiligheid van de andere passagiers in het vliegtuig?”

Kosten uitzetprocedure

Gezien de talloze rechten van iemand die uitgezet wordt en de talloze plichten van de begeleiders, hoeveel uur werk kost het uitzetten van één afgewezen asielzoeker?, wil 50PLUS van de bewindsvrouw weten. “Ik begrijp dat een Landelijke Vreemdelingen Voorziening – een LVV – vele malen simpeler is om te organiseren en stukken goedkoper.”

Marokko

Henk Krol besteedde ook aandacht aan de problemen met het uitzetten naar Marokko. “Dat is onverteerbaar! Als Marokko blijft weigeren, moeten er strenge maatregelen komen, bijvoorbeeld het stopzetten van uitkeringen vanuit Nederland”, aldus Henk Krol.

© 13 februari 2020