Gerrit Jan van Otterloo“Geef mensen eindelijk die pensioenopbouw en het pensioen waar zij recht op hebben, dus gewoon geïndexeerd”, zei 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo tegen minister Koolmees. “Er is geen enkele reden om dat niet te doen, of om daarmee nog langer te wachten. Neem ook hen weer mee in de welvaartsgroei!”

Gemiddeld genomen gaat het goed met ons. Objectief en subjectief gezien. Niettemin heeft  de economische groei van de afgelopen 12 jaar zich onvoldoende vertaald in een betere kwaliteit van leven. Verschillen tussen groepen werden niet kleiner, maar groter. Vooruitgang heeft vooral vóór 2008 plaatsgevonden.

Delen in de economische groei

Wat gaat het kabinet doen om mensen eindelijk breed te laten delen in economische groei, en achterblijvende groepen mee te nemen, zoals hoogbejaarden (90+) met een grote kans op armoede, mensen met alléén AOW in bepaalde woon- en zorgsituaties (die vaak moeilijk rond kunnen komen), mensen van wie het pensioen al méér dan tien jaar niet is geïndexeerd, middengroepen, alleenstaanden, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking of migratieachtergrond? Dat vroeg 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo aan minister Wouter Koolmees (D66).

Arme ouderen beter ondersteunen

50PLUS vindt dat de stapeling van zorgkosten aangepakt moet worden. “Er moeten méér middelen vrijgemaakt worden, zodat gemeenten ook minder draagkrachtige en arme ouderen op lokaal niveau beter kunnen ondersteunen”, stelt Gerrit Jan van Otterloo (foto). “Beleid ter bestrijding van de hardnekkige ouderenwerkloosheid moet op effectiviteit getoetst worden, en waar nodig en mogelijk nog aangescherpt.”

Treurig

50PLUS vraagt ook om een hervorming van de arbeidsmarkt met als fundament een collectieve ‘basis sociale zekerheid’ die gelijk is voor alle werkenden, alle werkenden minimaal een (hoger) minimumloon, en het bieden van perspectief op een weer geïndexeerd pensioen, en meer en geschikte woningen voor mensen, waaronder ouderen. “50PLUS ziet een ongekende versobering van voorzieningen die met name ouderen en hun mantelzorgers, en ook jongeren hard raken. Treurig voor een welvarend land als het onze!”, aldus Gerrit Jan.

 

Inbreng van het Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij de commissievergadering over ‘De Sociale Staat van Nederland’ met minister Koolmees van SZW:

“Volgens de Sociale Staat van Nederland (2019) gaat het met ons ongeveer even goed als in 2008. Ondanks een behoorlijk gemiddeld ‘tevredenheidscijfer’ profiteren mensen nog steeds beperkt van de ongekende economische groei. Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt dan ook. 

Die relatieve ‘welvaartstilstand’ is vooral het resultaat van 10 jaar ‘broekriempolitiek’, versobering, uitholling van collectieve sociale zekerheid, overheersend vrij marktdenken, en een te groot geloof in efficiency en zelfredzaamheid van mensen.

De overheid ‘als bedrijf’ is met haar ver doorgevoerd ‘management-denken’ de menselijke maat gewoon kwijtgeraakt, en heeft daardoor vooral kwetsbare mensen van zich vervreemd. Ook het uitkleden van overheidsorganisaties komt nu door misstanden en fouten steeds manifester aan de orde. Denk maar aan de Belastingdienst, CBR, UWV, NVWA, WODC.  Dit alles gaat ten koste van burgers en hun vertrouwen in de politiek.

50PLUS ziet ook een ongekende versobering van voorzieningen die met name ouderen en hun mantelzorgers, en ook jongeren hard raken. Treurig voor een welvarend land als het onze! Onbegrijpelijk dat verzorgingshuizen en buurthuizen verdwijnen en dat jaarlijks meer dan 300.000 kwetsbare ouderen vanwege welzijnsredenen in het ziekenhuis belanden en daar langer moeten blijven.

Het kabinet volstaat in haar schriftelijke reactie op ‘de Sociale Staat van Nederland 2019’ vooralsnog teleurstellend met een opsomming van lopend beleid. Er wordt al van alles gedaan, er wordt geïnvesteerd, luidt de boodschap. Dat is waar, dat is goed, maar – na vele tientallen miljarden aan harde bezuinigingen – niet genoeg.

Vooral mensen aan de onderkant van het loongebouw moeten eindelijk méér gaan voelen van de stijgende welvaart! 50PLUS vraagt bijzondere aandacht voor de zeer kwetsbare positie van hoogbejaarden en 65-plussers met alleen AOW, een minimaal pensioen, en specifieke woon- en zorgproblematiek. Het is niet voor niets dat ook het beroep van ouderen op voedselbanken toeneemt. Wat gaat het kabinet voor deze kwetsbare ouderen doen? Wij vragen: pak de stapeling van zorgkosten aan en maak meer middelen vrij zodat gemeenten ook minder draagkrachtige en arme ouderen op lokaal niveau beter kunnen ondersteunen.

Ook middengroepen, jongvolwassenen, en mensen met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond moeten meer gaan merken van toegenomen economische groei. 50PLUS vindt dat alle werkenden tenminste het minimumloon moeten kunnen verdienen. Wíj vinden ook dat dat een hoger minimumloon moet worden. 50PLUS heeft daar meerdere moties over ingediend.

Ouderen zijn nog steeds en langdurig oververtegenwoordigd in WW, WIA en Bijstand. Wij vragen het beleid voor de bestrijding van ouderenwerkloosheid grondig te toetsen op effectiviteit, en waar nodig en mogelijk aan te scherpen. Graag een toezegging.

Tot slot nog een signaal. 50PLUS ziet een duidelijk verband tussen de toename van het aantal ontevreden mensen enerzijds, en anderzijds de onzekerheden van de arbeidsmarkt, de versoberde gedecentraliseerde (ouderen- en jeugd) zorg, het koopkrachtverlies van het pensioen (inmiddels oplopend tot 20%) – onderwerpen waar wij tal van moties over indienden – en ook het tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Er wordt nu terecht gesproken van woningnood. Onbegrijpelijk, wij leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar wij kunnen onze mensen niet volledig huisvesten! Wat gaat het kabinet hier aan doen?

Er zijn méér zorgpunten. Maar het is op deze punten dat 50PLUS vandaag vraagt: gééf mensen perspectief! Het kan. Wij hebben de (financiële) mogelijkheden om stappen te zetten.

Stel niet alleen werk, maar ook inkomenszekerheid centraal; en zorg voor een collectieve basis sociale zekerheid voor alle werkenden ongeacht de contractvorm, zodat er een einde kan komen aan de ongelijke strijd tussen zwak en onzeker flexwerk – waar mensen geen toekomst mee op kunnen bouwen – en beschermd werk binnen het vaste contract dat die mogelijkheid wél biedt . Ook daar dienden wij een motie over in.

Tot slot: geef mensen eindelijk die pensioenopbouw en het pensioen waar zij recht op hebben, dus gewoon geïndexeerd. Er is geen enkele reden om dat niet te doen, of om daarmee nog langer te wachten. Neem ook hen weer mee in de welvaartsgroei!”

© 4 maart 2020