50PLUS Logo officieelEnkele dagen geleden hebben de leden met een emailadres* de mogelijkheid gekregen om zich uit te spreken over de vraag of het stemmen via internet of post over de keuze tussen de kandidaten voor de Programmacommissie en de Kandidatencommissie mogelijk moet zijn.

De reden voor deze ongewone stap is duidelijk. In deze zware tijden waar het coronavirus heerst zijn fysieke Algemene Leden Vergaderingen (ALV) niet toegestaan tot 1 juni. Zelfs als na 1 juni een versoepeling van de maatregelen volgt is het maar zeer de vraag of 50PLUS dan al weer iets kan organiseren. Onze achterban bestaat immers voor een belangrijk deel uit personen van de hoogste risicocategorie wat betreft het coronavirus. Wij moeten dus extra voorzichtig zijn. Niemand kan voorspellen of de geplande ALV van 13 september doorgang kan vinden. Veiligheid voor alles! Vandaar dat onderzocht is of op een andere manier de voortgang verzekerd kan worden.

De uitslag van de ledenraadpleging over de vraag of stemmen via internet/post moet kunnen is binnen. Iets meer dan 95% van de respondenten heeft positief gestemd. Het bestuur is blij met deze uitkomst en dankt de leden voor hun deelname en vertrouwen.

Privacy is en blijft onze eerste bekommernis
Het HB heeft zich ingespannen om een eerlijke en vertrouwelijke stemprocedure te verzekeren. Het onafhankelijke bedrijf VLG, dat de bescherming van de identiteit van de stemmers schriftelijk heeft gewaarborgd, heeft bovendien de nodige veiligheidsprocedures geïmplementeerd die ervoor zorgden dat dubbel (en zelfs nog meer) stemmen niet mogelijk was. Zulke stemmen werden eruit gefilterd en afgevoerd. De enige uitzondering waren 150 mailadressen van koppels die hetzelfde adres gebruiken. Die werden dus tot een maximum van twee toegelaten. Bij een ‘echte stemming’, dus over een voorstel van het bestuur, zullen dezelfde garanties en onafhankelijk toezicht gelden als op een gewone vergadering.

Dus nu gaan we eindelijk snel stemmen over de voorzitters?
Dat zou je vermoeden. Helaas heeft een lid, kandidaat voor de post van voorzitter van de kandidatencommissie, 50PLUS in kort geding gedagvaard omdat hij vindt dat stemmen via het internet niet kan volgens de statuten en de reglementen. De verkiezing van de voorzitters zou volgens dit 50PLUS-lid tijdens een (fysieke) Algemene Vergadering moeten plaatsvinden. Aangezien de zaak nu onder de rechter is, onthouden wij ons van inhoudelijk commentaar en wachten de uitslag met vertrouwen af. Het volstaat hier om te benadrukken dat het jammer is dat tijd verloren gaat die we hard nodig hebben. Het gaat 50PLUS ook veel geld kosten voor een advocaat en andere deskundigen; geld dat wij liever aan de belangenbehartiging voor onze achterban hadden besteed.

Is stemmen zonder echte vergadering ondemocratisch?
Het bestuur kreeg klachten dat wij ‘ondemocratisch’ zouden handelen met deze aanpak. Wij begrijpen daar niets van. Wat is nou democratischer dan ALLE leden de gelegenheid te geven mee te beslissen, in plaats van een gezelschap van 150 tot 200 leden die naar een ALV komen? Kan iemand ons dat uitleggen?

Wij houden u op de hoogte!
Zodra de voorzieningenrechter zijn uitspraak heeft gedaan zal het HB u over het verdere verloop informeren.

De leden van 50PLUS krijgen zo spoedig mogelijk via email een uitgebreide brief van voorzitter Geert Dales waarin hij verdere uitleg geeft over de ledenraadpleging en wat komen gaat.

Het Hoofdbestuur


*Degenen die hebben aangegeven geen mail van 50PLUS te willen ontvangen zijn uiteraard niet benaderd.

30 maart 2020