Reddingmaatregelen om werkgelegenheid en bedrijven overeind te houden

Reddingsboei - Foto: Erwin66as (Pixabay)“Wat heeft het kabinet alle mensen - jong en oud - die nu met ontslag bedreigd worden concreet te bieden?”, vroeg Corrie van Brenk bij het debat over de reddingmaatregelen van de economie. 50PLUS deed enkele concrete voorstellen om het maatregelenpakket te versterken.

Er ligt een stevig nieuw pakket korte termijn stimulerings- en reddingmaatregelen voor de economie. Werkgelegenheid én bedrijven – het één kan niet zonder het ander – moeten nu zoveel mogelijk overeind blijven. Mensen in structureel door corona getroffen sectoren van de economie die ontslagen gaan worden moeten inkomenszekerheid en perspectief op werk geboden worden. Tijdens het debat in de Tweede Kamer wees fractievoorzitter van 50PLUS Corrie van Brenk erop dat het vangnet van ontslagbescherming en ontslagvergoeding door de Wet Arbeidsmarkt in Balans sinds januari flink is versoberd. “En dan vooral voor ouderen. Die zijn vogelvrij! Wat heeft het kabinet al die mensen - jong en oud - die nu met ontslag bedreigd worden concreet te bieden?”, vroeg het Kamerlid.

Voorstellen
Om het maatregelenpakket te versterken doet 50PLUS enkele concrete voorstellen. Voorop staat dat de effecten van voorgenomen afschaffing van de ‘Ontslagboete’ in de NOW-regeling, een van de belangrijkste nieuwe maatregelen, verzacht moeten worden:

50PLUS vindt dat mensen alléén ontslagen mogen worden als duidelijk aantoonbaar is dat niet-ontslaan van een beperkt deel van de werknemers tot faillissement van het hele bedrijf en verlies van alle werkgelegenheid leidt;

Mensen die door corona hun baan verliezen moeten de ‘garantie’ krijgen dat zij – met inachtneming van het afspiegelingsbeginsel – bij het bedrijf mogen terugkeren als het economisch beter gaat en bedrijven weer mensen gaan aannemen (‘werkgarantie-certificaat’);

Aan het kabinet wordt gevraagd om te onderzoeken hoe het (tijdelijk) verlagen van de AOW-leeftijd of vroegere pensionering kunnen bijdragen aan werkbehoud, en kans op werk voor jongere mensen na de coronacrisis;

50PLUS wil een royaler vangnet voor flexwerkers zodat inkomensterugval door corona voor deze groep meer passend verzacht wordt;

50PLUS vindt dat het kabinet, samen met werkgevers, UWV en gemeenten veel méér werk moet maken van arbeidsbemiddeling en scholing van mensen die door de coronacrisis bedreigd worden met ontslag. Streven is hen zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk, en kansen die de arbeidsmarkt in tijden van corona ook biedt optimaal te benutten;

Het kabinet moet de ‘restgroep’ van zwaar getroffen ondernemers, zelfstandigen en werknemers die nog steeds (grotendeels) buiten alle corona-noodmaatregelen vallen ook perspectief gaan bieden.


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat in de Tweede Kamer over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingmaatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van de economie met de ministers van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken:

“50PLUS vindt het gepresenteerde tweede brede maatregelenpakket in grote lijnen stevig en passend. Wel de vraag: welke ‘signaalwaarden’ voor de economie, welke criteria, welke doorrekening, hebben het kabinet doen besluiten de ‘ontslagboete’ in de NOW juist nu te gaan schrappen? Kan het kabinet deze essentiële beleidswijziging nader motiveren?

Natuurlijk bestaat er een vangnet van ontslagbescherming en ontslagvergoeding, maar dat vangnet is door de Wet Arbeidsmarkt in Balans sinds januari flink versoberd, vooral voor ouderen. Die zijn vogelvrij. Wat heeft u al die mensen - jong en oud - die nu met ontslag bedreigd worden concreet te bieden?

50PLUS heeft vorige week, in het debat over de aanvullende begrotingen inzake de noodregelingen, met kracht gepleit voor het stimuleren dan wel behouden van zoveel mogelijk bedrijvigheid. Alles om de economie in de benen houden, om uiteindelijk zo veel mogelijk banen te behouden.

We begrijpen goed dat bedrijven zonder omzet, of met een sterk gedecimeerde omzet, niet alle werknemers in dienst kunnen houden. Ook niet met de geldende steunregelingen, waarbij zij nog altijd 10 procent van de loonkosten voor hun rekening moeten nemen. Het moet immers uit de lengte of uit de breedte. En wie schiet er wat mee op als bedrijven failliet gaan, waarna nog veel meer werknemers een uitkering moeten aanvragen? Helemaal niemand!

Wat 50PLUS betreft is het belangrijkste dat we met zijn allen zo sterk mogelijk uit deze crisis komen. Dat wil zeggen, dat niet alles op het bord van werkgevers terechtkomt, maar net zo goed ook niet op het bord van werknemers. Meer maatwerk is nodig. Dus waarom draaien we de zaak niet om? Waarom niet de regeling zodanig inrichten dat werkgevers in principe werknemers niet mogen ontslaan - anders krijgen ze een boete -, tenzij zij kunnen aantonen dat faillissement dreigt als zij dat niet doen? De PvdA had het hier ook al over vorige week. Naar de mening van 50PLUS is dit de gouden middenweg, waarmee we op langere termijn werknemers, ondernemers, de economie en - niet onbelangrijk - de Nederlandse staatskas het beste van dienst zijn. En dat moet ons doel zijn! 50PLUS doet graag nog enkele aanvullende suggesties, die het noodmaatregelenpakket kunnen versterken:

• 50PLUS pleit voor een formeel ‘terugkeerbeding’ (onder dezelfde arbeidsvoorwaarden), voor eenmaal ontslagen werknemers – met toepassing van het afspiegelingsbeginsel – voor als het weer beter gaat met bedrijven, en zij weer mensen gaan aannemen. Een soort ‘werk-garantie-certificaat’ voor betere tijden!

• Schrap voor inkomensondersteuning tot het sociaal minimum, het onrechtvaardige onderscheid in vermogenseisen voor AOW-gerechtigde en niet AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers, in respectievelijk de AIO en de TOZO. Dit is discriminatie en echt niet uit te leggen!

• Kijk goed wat een eventueel tijdelijke verlaging van de AOW-leeftijd of vervroegd uittreden kan betekenen voor behoud en herstel van werkgelegenheid. Tijdens het debat met de minister van EZ hebben wij hierover een motie ingediend, die moesten we aanhouden tot we dit konden bespreken met de minister van SZW. Welnu, dat moment is dan nu aangebroken wat ons betreft en onze motie komt deze dinsdag in stemming.

• De 600 euro steun voor flexwerkers is een begin, maar voor veel uitzendkrachten te weinig. Dit zet een generatie op achterstand, drukt de consumptie en is slecht voor de economie. Geef flexwerkers recht op meer bescherming. Verruim bijvoorbeeld (tijdelijk) de WW-voorwaarden.

• De corona-scholingsinspanning van het rijk van 50 miljoen euro is buitengewoon mager. Als 10 procent van de 1,9 miljoen mensen die NOW-steun krijgen ontslagen worden, komt dit neer op nog geen 265 euro per werkloze. Pak van werk- naar werktrajecten, doorstroming naar kans-beroepen, scholing en duurzame inzetbaarheid eindelijk groots aan, bijvoorbeeld naar Zweeds model. Nu is het moment!

• Is nu de oneerlijkheid van een ingangsdatum voor ondernemers die pas begonnen zijn opgelost? Zodat iedereen die ernstige schade heeft door corona gebruik kan maken van de NOW-regeling?

• 50PLUS ziet met lede ogen de lobby aan om ook de transitievergoeding af te wentelen op de staat. Staatssteun voor de transitievergoeding: het moet niet gekker worden. Wij willen een toezegging dat deze regering hier niet aan mee zal werken.

Tot slot. Geef overheidssteun na september niet grotendeels op! Geef steun niet te snel op! Als we het infuus voortijdig uit de patiënt trekken, is de hele behandeling voor niets geweest! Ruime steun moet doorgaan zolang er contact beperkende maatregelen zijn. Ook het CPB gaat daar in de economische scenario’s van uit. De brief van het kabinet vinden wij daarover nog niet duidelijk genoeg. Graag een toezegging.”

© 28 mei 2020