50PLUS is bijzonder teleurgesteld dat er nog steeds géén box 3-belasting is die gebaseerd is op het wérkelijk rendement van spaargeld. Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo wil weten wat het de schatkist kost wanneer het heffingsvrije vermogen verder verhoogd wordt naar 75.000 of 100.000 euro per persoon.

Sparen - Foto: USA-Reiseblogger (Pixabay)

In het verleden hebben Martin van Rooijen, toen hij voor 50PLUS in de Tweede Kamer zat, en Gerrit Jan van Otterloo, huidig Tweede Kamerlid voor 50PLUS, zich keer op keer ingespannen voor een aanpassing van de belasting op spaargeld in box 3. Ze dienden elk politiek jaar weer moties en amendementen in. Tot op heden tevergeefs: er is er nog steeds geen box 3-belasting gebaseerd op het wérkelijk rendement van spaargeld. Dit tot grote teleurstelling van 50PLUS en de Kamerleden die zoveel moeite hebben getroost hierin verandering te krijgen.

Onhoudbaar

Opnieuw drukt 50PLUS het kabinet op het hart iets te doen aan de onrechtvaardige belasting op spaargeld. “Wij achten de vormgeving van box 3 onhoudbaar zolang belastingplichtigen in voorkomende gevallen méér moeten afdragen aan belasting dan dat zij aan ‘vermogensinkomsten’ genieten”, schrijft Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo aan de verantwoordelijk bewindslieden. “Is deze regering het in de basis nog eens met dit uitgangspunt, of acht u het wel houdbaar om meer belasting af te dragen dan er aan vermogensinkomsten is genoten?”

Ondernemers

50PLUS constateert dat de heffing in box 3 met name ongunstig uitpakt voor ondernemers die hun zaak hebben verkocht en de opbrengst als spaargeld op de bank hebben gezet. “Zij profiteren niet van bijvoorbeeld de vrijstelling van vermogensheffing die geldt voor pensioenfondsen en in voorkomende gevallen is er ook weinig tot geen fiscaal voordeel genoten bij de opbouw van het kapitaal, zoals voor werknemers”, schetst Gerrit Jan van Otterloo hun situatie. “Het plan van oud-staatssecretaris Menno Snel was voor deze groep een veel beter vooruitzicht. Het van tafel halen van dit plan is voor deze groep heel zuur gebleken en 50PLUS is van mening dat deze groep in het bijzonder extra aandacht had moeten krijgen in de plannen van het kabinet voor box 3.”

Aanpassingen op korte termijn

50PLUS wil weten of er ook andere beleidsopties zijn overwogen om te komen tot aanpassingen van het huidige stelsel op korte termijn. “Zo ja, welke zijn dat dan en waarom hebben deze het niet gehaald?”, vraagt het Kamerlid van 50PLUS. “We zijn wel content met het besluit om de verhoging van het heffingsvrij vermogen niet te laten doorwerken naar vermogenstoetsen en naar eigen bijdragen in de zorg, maar we concluderen ook dat hiermee het beperken van complexiteit als beleidsdoel wordt ondermijnd”, stelt Van Otterloo.

Verhogen heffingsvrije vermogen

Gerrit Jan van Otterloo vraagt het kabinet om aan te geven wanneer zij van plan is om de Kamer te informeren over de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad aangaande box 3. “Wat zou het kosten voor de schatkist om in 2021 het heffingsvrije vermogen verder te verhogen naar 75.000 per persoon en 150.000 voor echtparen? En hoeveel is het bij respectievelijk 100.000 en 200.000 euro?”, wil Van Otterloo weten.

© 7 oktober 2020