50PLUS blijft voor strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie. “Want nu lijkt het nog te vaak of leeftijdsdiscriminatie – ongeacht welke leeftijd – minder erg is dan andere vormen van discriminatie”, zei fractievoorzitter Corrie van Brenk tegen minister Koolmees.

Corrie van Brenk neemt Manifest tegen Schijnzelfstandigheid in ontvangst

Manifest tegen Schijnzelfstandigheid

Corrie van Brenk bood bij het debat de minister het Manifest tegen Schijnzelfstandigheid aan. De fractievoorzitter kreeg dit manifest van de FNV op een kleine manifestatie die eerder vandaag voor het gebouw van de Tweede Kamer werd gehouden (foto). In het manifest roept vakbond FNV minister Koolmees op om een eind te maken aan het uitbuiten van ZZP’ers via schijnconstructies

De volledige inbreng van fractievoorzitter Corrie van Brenk bij de commissievergadering arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktdiscriminatie en jongeren op de arbeidsmarkt met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Arbeidsmarktdiscriminatie
Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft onverminderd belangrijk. Weinig uitwassen op de arbeidsmarkt zijn zó hardnekkig. De coronacrisis maakt een effectieve aanpak van dit probleem alléén maar urgenter.

Wij vinden het opvallend dat in de voortgangsrapportage van juli van dit jaar nauwelijks wordt ingegaan op leeftijdsdiscriminatie, maar wél op allerlei andere vormen van arbeidsmarktdiscriminatie, zoals op grond van sekse, migratieachtergrond, zwangerschap, stage en beloning. Dat laatste uiteraard terecht, maar waarom zo weinig gerichte aandacht voor leeftijdsdiscriminatie in de voortgangsrapportage? Recruitmentprofessionals geven aan leeftijdsdiscriminatie het meest tegen te komen gedurende hun werkzaamheden. Verdient dit dan niet meer beleidsaandacht? Hoe wordt arbeidsmarktdiscriminatie op grond van leeftijd bij werving en selectie door de overheid tegengegaan?

50PLUS blijft voor strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie: nu lijkt het nog té vaak of leeftijdsdiscriminatie – ongeacht welke leeftijd – minder erg is dan andere vormen van discriminatie.

50PLUS betreurt het zeer dat de pilot anoniem solliciteren en de start van de nieuwe bewustwordingscampagne door corona tot stilstand is gebracht. Snelheid is echt cruciaal. Hoe gaat de minister dit vlottrekken?

Juist in deze crisis is het belangrijk dat mensen echt gelijke kansen krijgen. Dat geldt zeker voor ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Wij vragen het anoniem solliciteren, en ook open hiring zoveel mogelijk te stimuleren en op te pakken. Kan dat worden toegezegd?

50PLUS is blij met recente initiatieven zoals het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ en de ontwikkeling van een meldcode voor discriminerende verzoeken aan intermediairs op de arbeidsmarkt. Wij hopen op zeer snelle indiening. Een wettelijke bevoegdheid voor de Inspectie om te handhaven op arbeidsmarktdiscriminatie is broodnodig. De geïntensiveerde inspectie-inzet en het tegengaan van onbewuste vooroordelen bij sollicitatieprocedures juicht 50PLUS overigens toe.

50PLUS tilt zwaar aan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Ook op grond van beloning kan immers gediscrimineerd worden, en wordt helaas nog steeds gediscrimineerd. Er is door PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS een wetsvoorstel over dit onderwerp ingediend. Het kabinet geeft aan ook zelf te ‘onderzoeken’ welke maatregelen nog verder genomen kunnen worden om beloning-transparantie te bevorderen. Wij zijn daar benieuwd naar.

Wij zijn ook benieuwd naar concretisering van voornemens tot monitoring en evaluatie van het antidiscriminatiebeleid. Hoe staat het daar nu mee?

In haar advies van mei dit jaar, over de contouren van een intelligent herstelbeleid voor de coronacrisis, benoemt de SER het belang van de invoering van een generatietoets, waarmee op meer structurele basis rekening kan worden gehouden met de effecten van beleidsmaatregelen voor huidige en toekomstige generaties. Hoe geeft de regering hier verder vorm aan? Komt er bij deze toets ook oog voor de seniorengeneratie?

Arbeidsmarktbeleid
Ik kom bij het arbeidsmarktbeleid en in het bijzonder de arbeidsmarktpositie van senioren: 50PLUS mist bij dit kabinet een concrete aanpak van (langdurige) werkloosheid van ouderen, zeker ook in tijden van corona. Pak juist nou door met een stevig vervolg op het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Wij willen geen verloren generatie ouderen in WW en bijstand! Circa de helft van de mensen in WW en bijstand is inmiddels 50 jaar of ouder!

Het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ heeft zijn nut bewezen, zo blijkt uit de evaluatie. Het gevoerde beleid heeft op diverse punten positieve resultaten geboekt en gezorgd voor relevante inzichten.

Zorg naadloos voor een planmatig en duurzaam vervolg! 50PLUS vraagt ‘leerpunten’ uit de Evaluatie van Regioplan spoedig, en nog deze kabinetsperiode op te pakken. Meer sturing op hoofddoelen is dus nodig, duidelijker doelen, meer ruimte voor maatwerk en een persoonlijker aanpak, met ruimte voor beleidsflexibiliteit.

Het ‘ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ willen wij zeker voortgezet zien! En vergroot óók bekendheid bij vooral kleinere werkgevers met beschikbare financiële regelingen. Graag een toezegging.

Hoewel werkloosheidscijfers voor de coronacrisis ook voor vijftigplussers beter werden, komen zij – eenmaal werkloos – nauwelijks meer aan het werk. Daarvoor is een snel vervolg op het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ hard nodig!

En ja, er zijn instrumenten om ouderen langer door te kunnen laten werken, zoals het deeltijdpensioen, de ‘zware beroepenregeling’ die nog in de maak is, generatiepactregelingen, flexibele werktijden, thuiswerken en de scholing-aanpak. Onze grote zorg is dat de meeste van deze regelingen en initiatieven minder goed bereikbaar zijn en blijken voor mensen die ze het meeste nodig hebben: de lager opgeleiden, met lagere lonen. Er moet immers voor veel van deze regelingen wel loon of pensioen worden ingeleverd. Wát gaat de minister doen om deze regelingen meer bereikbaar te maken?

50PLUS wil verder dat ouderen betrokken gaan worden bij het periodieke overleg van BZK, VWS, SZW, J&V en OCW en een vertegenwoordiging van burgemeesters en wethouders, vertegenwoordigers van jongeren en wetenschap, om de sociale gevolgen van de coronacrisis te bespreken, en beleid te helpen formuleren, dat óók voor ouderen passend is.

Steun- en herstelmaatregelen
50PLUS herhaalt haar pleidooi: bouw steun- en herstelmaatregelen niet af nu beperkingen als gevolg van corona voortduren, en wij aan de vooravond staan van een tweede coronarecessie. Flankerend beleid voor her-, om- en bijscholing moet nog helemaal van de grond komen!

Wij zijn groot voorstander van de ‘crisisbanen’, maar laat het niet, aldus een opinieartikel in Trouw een soort ‘tegenprestatie 2.0 tegen beroerde arbeidsvoorwaarden’ worden! Maak er échte ontwikkelingsbanen van, tegen een aanvaardbaar inkomen en met een duidelijk vervolgperspectief. Deelt de minister die mening, en gaat hij zich daar sterk voor maken?

© 7 december 2020