Wonen“Goed ouder worden begint bij goed wonen”, vindt lijsttrekker Liane den Haan. “Als je een fijne woning hebt, dan voel je je veilig. Dan voel je je ook in een sociale context geliefd. Dan hoef je niet alleen te zijn en kun je zorg voorkomen of juist krijgen. Goed wonen is dus echt een fundament voor mij!”

Met ‘goed wonen’ komen ook alle andere aspecten waar 50PLUS zich voor inspant terug. “Voor goed wonen moet je een goed inkomen hebben, je moet goede zorg kunnen ontvangen, je moet je veilig kunnen voelen; allemaal thema’s waar 50PLUS zich voor inzet”, aldus Liane.

Iedereen wil zelfstandig en met behoud van eigen regie oud kunnen worden. En dat in een bij hem of haar passende woning. Dat is niet noodzakelijkerwijs het huis waar men nu woont. Liefst 47 procent van de ouderen vindt de eigen woning ongeschikt om oud(er) in te worden. Er is grote behoefte aan passend nieuw aanbod. Dat komt op dit moment zeer versnipperd tot stand. Terwijl de nood nu al te hoog is. 50PLUS wil daarom dat de Rijksoverheid de regie neemt en snel zorgt voor voldoende passende woningen voor senioren.

WAAR 50PLUS VOOR GAAT:

• Er komt een verplichte woon leef-visie voor gemeenten met daarin een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende 20 jaar, samen met concrete bouwplannen voor zowel sociale huur, vrije sector-huur en koop in de diverse segmenten.

• Een apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening met als taak het ontwikkelen, stimuleren en het realiseren van bouwplannen.

• Prestatieafspraken worden tussen Rijksoverheid en gemeenten gemaakt en de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties worden meer een resultaatverplichting dan een inspanningsverplichting.

• Woningbouwcorporaties moeten ruimte krijgen om o.a. om naast sociale huur ook te gaan bouwen in de lage vrije sector. Ook hebben ze samen met gemeenten een rol voor het behoud van groen en leefbaarheid in de wijken. Om de corporaties hierbij te ondersteunen dient:
- De regeling van passend toewijzen moet verruimd;
- Het geld van de verhuurderheffing wordt ingezet om problemen op de woningmarkt op te lossen. Nadrukkelijk wordt ingezet op alternatieve woonvormen (met zorg);

• De jaarlijkse huurverhogingen blijven de komende vier jaren beperkt tot de inflatieaanpassingen.

Banner nieuwsbrief

• Binnen gemeenten moet ruimte komen om meer mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om (toekomstige) mantelzorgcombinaties mogelijk te maken (kangoeroewoningen (in één pand twee verschillende woningen), mantelzorgwoningen, aanbouwen om groepswonen al dan niet in familieverband gestimuleerd wordt. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden.

• Ontheffing verlenen aan vakantiewoningen om deze permanent te gebruiken voor huidige bewoners. De ontheffing is niet overdraagbaar.

Het verkiezingsprogramma van 50PLUS

© 2021