Beste 50PLUS sympathisant. Fijn dat u onze website bezoekt! Op deze plek wil ik u graag informeren over 50PLUS Apeldoorn en waarom wij bepaalde politieke keuzes hebben gemaakt. Zie het als een stukje verantwoording naar u toe: onze kiezers! Ik heb ervoor gekozen om minimaal één aansprekend onderwerp uit een raadsvergadering te kiezen en daar dieper op in te gaan. Ik streef ernaar om deze pagina na iedere raadsvergadering bij te werken, zodat de informatie meeloopt met de raadsvergaderingen en u een goede indruk kunt krijgen van 50PLUS in Apeldoorn.

Philip de Groot, fractievoorzitter.

 

 

Raadsvergadering van 20 juni 2019

Naast wat hamerstukken werd tijdens deze raadsvergadering afscheid genomen van Tamara Kipp (VVD) en werd Lilian Braldt Haak benoemd als nieuw raadslid voor de fractie Groei & Toekomst. Verder is er een nieuwe fractievertegenwoordiger geïnstalleerd voor de Partij voor de Dieren. De raadsvergadering stond met name in het teken van de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota. Onze bijdrage kunt u hier lezen.

 

 

Raadsvergadering van 16 mei 2019

Er zijn twee opvallende onderwerpen waar ik graag dieper op in wil gaan.

Punt 2: debat vuurwerkvrije zones. Dit is voor 50PLUS een belangrijk onderwerp, waarbij het onze insteek is dat burgers rekening houden met elkaar. Om deze reden hebben wij vorig jaar meegedaan aan de actie: "Laat voor iedereen de jaarwisseling een feest zijn". Het is in dit kader dat er begin dit jaar een verzoek bij het college was neergelegd om SNEL een enquete te houden onder de Apeldoorners en de ervaren overlast (of juist niet) in kaart te brengen. Het is vanzelfsprekend om dit snel na de jaarwisseling te doen omdat alle ervaringen dan nog "vers" in het geheugen zijn. Er wordt nu alsnog een enquete afgenomen, maar deze is zo laat in het jaar dat we ons afvragen in hoeverre deze enquete nog representatief is? Een voorstel van GroenLinks, die door ons werd gesteund, om de enquete dan maar begin januari 2020 te houden kreeg geen meerderheid. Desalnietemin willen wij voortvarend aan de slag gaan met de resultaten van de vuurwerkenquete die nu wordt afgenomen. Wordt vervolgd!

Punt 8: Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door Gemeentebelangen, PvdD en 50PLUS: AGOVV geen duurzame oplossingsrichting. Het punt in deze discussie is dat, ondanks eerdere harde toezeggingen van het college, er toch onderzoek wordt gedaan naar parkeren op het AGOVV terrein voor bezoekers van de Apenheul. In het kader van een "betrouwbare overheid" pleitten de indieners ervoor om deze mogelijkheid gewoon te schrappen vanwege de eerdere toezegging van de wethouder. Helaas gingen de andere partijen hier niet in mee omdat ze een keuze willen kunnen maken gebaseerd op een onderzoek waarbij alle opties worden meegenomen. Dit onderwerp komt opnieuw in de raad medio oktober, waarbij 50PLUS de eerdere toezeggingen van de wethouder zwaar laat meewegen. De stentor heeft hier ook nog een artikel over gepubliceerd.

 

Raadsvergadering van 18 april 2019

 Er zit een maand tussen deze raadsvergadering en de vorige. Dit heeft te maken met een aantal vernieuwingen die worden doorgevoerd en pilots die we daarvoor draaien. De raadsvergadering die 2 weken eerder zou hebben plaatsgevonden is vervangen door een pilot waarbij de fracties de tijd nemen om de verdieping in te gaan, bijvoorbeeld over de omgevingswet. Een aantal deskundigen praat een aantal leden van de raad bij over dit onderwerp en we worden geïnformeerd over de ambtelijke stand van zaken. Verder wordt er gewerkt om het debat meer plaats te laten vinden tijdens de PMA in plaats van tijdens de raadsvergaderingen. Ook moties en amendementen worden, indien mogelijk, al tijdens de PMA besproken zodat al eerder de verschillende standpunten van de fracties duidelijk zijn. Deze nieuwe werkwijze wordt binnenkort beoordeeld en daaruit volgt dan een beslissing of we op deze ingeslagen weg verder gaan en/of wat er eventueel verder aangepast gaat worden.

Punt 2: Bezoek Commissaris van de Koning: profielschets m.b.t. vacature nieuwe burgemeester (36-2019). Tijdens deze raadsvergadering was er een officieel moment waarbij de profielschets voor de nieuwe burgemeester is vastgesteld in aanwezig van onze oud-burgemeester: drs. Berends. De verschillende fracties konden nog wat aandachtspunten aandragen, waarbij 50PLUS naar voren bracht dat onderwijs voor jong en oud belangrijk is! Voor jongere mensen is het heel normaal om een opleiding of cursussen te kunnen volgen. Voor ouderen zou dit net zo normaal moeten zijn, zodat hun kennis up-to-date blijft en mensen bijvoorbeeld interessant blijven voor werkgevers. Jezelf (kunnen) blijven ontwikkelen is belangrijk om gewoon mee te kunnen blijven doen in de maatschappij (de inclusieve samenleving).

Punt 4: Vaststelling Woonagenda 2018 - 2021 (31-2019). De woonagenda bevat voor 50PLUS veel goede punten, waardoor wij deze graag ondersteunen. Denk aan zaken als: levensbestendige woningen en levensbestendig bouwen, de blijvers- en verzilverlening, en het bevorderen van de doorstroming. Oudere mensen, die kleiner willen gaan wonen, kunnen dit ook doen zonder geconfronteerd te worden met grote lastenstijgingen. Verhuiscoaches helpen hierbij. Vaak is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen die de kosten drukken. Gezinswoningen komen vrij die door starters dan weer gebruikt kunnen worden. Een win-win dus! Wel vind 50PLUS dat er te weinig betaalbare woningen voor de lage- en middeninkomens worden gebouwd in de toekomstplannen van de gemeente. Om die reden hebben wij het amendement van de PvdA "In een agenda kun je niet wonen" gesteund. Het woningentekort in Apeldoorn is nijpend en daar MOET wat aan gebeuren! Helaas is dit amendement weggestemd.

 

Raadsvergadering van 21 maart 2019

Dit keer wil ik het hebben over de problemen bij de VNOG en ons amendement behorende bij de parkeervisie waarin wij voor meer aandacht vragen voor transferia gecombineerd met betaalbaar openbaar vervoer.

Punt 4. Debat verzoek tekorten VNOG (veiligheidsregio o.a. de brandweer). De VNOG heeft over 2018 een miljoenentekort welke, bij ongewijzigd beleid, kan oplopen tot boven de 6 miljoen euro in 2022. De 22 deelnemende gemeenten moeten opdraaien voor dit tekort. Dat zijn ze wettelijk verplicht. In dit debat is een discussie gevoerd over hoe dit tekort heeft kunnen ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, maar ook hoe herhaling in de toekomst voorkomen kan worden. Verder moet er gekeken worden naar de beheersbaarheid van de kosten. De uitkomst van het debat is onder andere dat aan het presidium wordt gevraagd om te onderzoeken hoe de raad beter toezicht kan houden. Geen makkelijke opgave omdat de 22 VNOG gemeenten gezamenlijk een toezichthoudende functie hebben!

Punt 7. Vaststelling parkeervisie, beleidsregel Parkeren en bestemmingsplan Parapluherziening parkeren (27-2019). 50PLUS vind het belangrijk dat de Apeldoornse binnenstad, maar ook de wijken rondom onze toeristische attracties, worden ontzien wat betreft verkeersoverlast. Het is om deze reden dat wij het erg belangrijk vinden om goed te kijken naar transferia, maar ook carpoolplaatsen en bedrijfsparkeerterreinen, die aan de rand van Apeldoorn liggen. Dagjesmensen kunnen hier hun auto parkeren en met goed en betaalbaar openbaar vervoer naar de binnenstad of de verschillende attracties reizen. In de parkeervisie wordt alleen gesproken over een transferium West (bij de Cantharel), maar dat vinden wij niet voldoende. Vandaar dat wij in ons amendement (mede ingediend door PvdD en GB) vragen om de mogelijkheid van transferia in combinatie met betaalbaar openbaar vervoer explicieter op te nemen in de parkeervisie. De wethouder heeft desgevraagd opgemerkt dat hij er al volop mee bezig is en dat ook transferia worden meegenomen in de uitwerking. Hierdoor hebben wij helaas geen meerderheid voor ons amendement kunnen krijgen en hebben wij deze moeten intrekken. Wel gaan wij de vorderingen van de wethouder hieromtrent nauwlettend in de gaten houden en zullen wij, indien nodig, opnieuw voor extra aandacht vragen.

 

Raadsvergadering van 7 maart 2019

Dit keer wil ik het hebben over ons amendement m.b.t. casino's in de horecavisie en onze steun voor een VVD-motie voor een pilot op het gebruik van waterstofgas voor reguliere CV installaties. 

Punt 5. Horecavisie 2018-2023 (18-2019): breed gedragen 50PLUS Amendement over casino's. In de horecavisie wordt gesproken over het verlevendigen en meer aantrekkelijk maken van de binnenstad door bijvoorbeeld de mogelijkheden voor casino's en speelhallen uit te breiden. Deze zinsnede is raadsbreed opgevat als een poging van het college om de mogelijkheden voor casino's en speelhallen te verruimen. Vandaar ons amendement om deze zinsnede uit de horecavisie te verwijderen ondersteunt door CU, SGP, CDA, gemeentebelangen en de VSP. Tijdens de bespreking van het amendement heeft wethouder Sandmann aangegeven "ruis van de lijn" te willen halen door expliciet toe te zeggen dat het college niet een nieuwe casinodiscussie wil starten en dat de desbetreffende zinsnede aangepast zal worden. Alle indienende partijen zijn akkoord met deze toezegging en het amendement is niet in stemming gebracht.

Punt 12. Motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend door VVD "Warm water - stof tot samenwerking". Een van onze grootste uitdagingen is de energietransitie. Dit dreigt door de hoge kosten onbetaalbaar te worden voor heel veel Apeldoorners. Als we gas kunnen vervangen door waterstof en dit slechts een kleine ingreep aan bestaande CV-installaties vergt, dan wordt de energietransitie een heel stuk betaalbaarder voor heel veel mensen! Vooral ook omdat de bestaande infrastructuur (de gasdistributie) slechts tegen relatief lage lasten kan blijven bestaan. Vandaar de steun van 50PLUS voor dit goede initiatief.

 

Raadsvergadering van 14 februari 2019

Dit keer wil ik het hebben over onze visie op de gezondheidsnota en een motie van de ChristenUnie die wij hebben gesteund. 

Punt 14. Vaststelling Kadernota Gezondheid 2018-2021 (14-2019). Deze kadernota is erg belangrijk omdat het aangeeft hoe we de gezondheid van alle Apeldoornsers zo goed mogelijk willen proberen te beïnvloeden in positieve zin. 50PLUS heeft op 28 oktober 2018 schriftelijke vragen gesteld over ondervoeding bij dementerenden. Deze gezondheidsnota is van direct belang over de door ons aangereikte problematiek. Helaas was de wethouder niet in staat om (tijdens de politieke markt) een concrete toezegging te doen dat de verzorgers in deze situatie voldoende tijd krijgen om erop toe te zien dat deze personen ook daadwerkelijke hun maaltijden nuttigen. We moeten wachten op de uitvoeringsnota om concreet te krijgen hoe het college dit probleem gaat oppakken. Uiteraard houden we dit scherp in de gaten en zullen we, eventueel ondersteund door een motie, aandacht blijven vragen voor deze groep mensen. Overigens trekken we hierin samen op met D66.

Verder was er ook een amendement van de ChristenUnie: "Nog jaren vooruit". In dit amendement wordt ervoor gepleit om ALLE 55-plussers te benaderen voor het programma "Gezondheidsbevordering". Het voorstel was om alleen de 55-plussers met een lage sociaal economische status te benaderen. Iedereen heeft er belang bij om zich ervan bewust te zijn welke factoren een rol spelen in gezond ouder worden, zodat iedereen eventueel zijn leven daarop kan inrichten. Met name voor 55-plussers is dit, vanuit preventief oogpunt, erg belangrijk! Vandaar dat deze groep mensen hiervoor extra aandacht verdient. Uiteraard heeft 50PLUS dit amendement van harte ondersteund, maar is er helaas geen meerderheid gevonden.

De gezondheidsnota is overigens aangenomen door de raad.

 

Raadsvergadering van 17 januari 2019

Ook deze keer wil ik 2 punten bespreken. Allereerst onze motie die we hadden ingediend waarin we aandacht vragen voor de veiligheid van scootmobielen in Apeldoorn. Deze motie heeft ook een publicatie in de Stentor opgeleverd. Het tweede punt gaat over onze afkeuring omtrent de gang van zaken in de discussie over de burgerparticipatie, waarbij de dorps- en wijkraden "in de kou" worden gezet.

Punt 9. Raadsopdracht Burgerparticipatie “Samen voor Apeldoorn” (4-2019). Bij dit punt waren ook drie moties, waarbij we een breed gedragen motie: "motie dorps- en wijkraden" ook hebben gesteund. In deze motie worden de negatieve effecten van de onderliggende raadsopdracht gerepareerd. Natuurlijk hebben wij kritiek op het gegeven dat je via deze weg een reparatie probeert uit te voeren, maar wij hebben deze motie wel gesteund om het belang te onderstrepen van goed functionerende dorps- en wijkraden. Nu en in de toekomst! Omdat we de gang van zaken waarin de raadsopdracht tot stand is gekomen afkeuren, hebben wij tegen de raadsopdracht gestemd.

Punt 10. Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door 50PLUS en Lokaal Apeldoorn: Scootmobielen ruim baan! Zoals u weet vraagt 50PLUS regelmatig aandacht voor kwetsbare medeweggebruikers, zoals personen die van een scootmobiel gebruik moeten maken. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat een goede weginrichting en aangepast voertuigontwerp kansrijke maatregelen zijn om het aantal ongevallen met scootmobielen terug te dringen. Via deze motie vragen wij aandacht voor de weginrichting met relatie tot scootmobiel gebruikers. Met name de breedte van fietspaden, op- en afritten en afregeling van oversteekvoorzieningen spelen een belangrijke rol in het veilig kunnen verplaatsen via een scootmobiel. Tijdens de discussie hebben wij om een reactie van wethouder Willems gevraagd. De wethouder gaf aan dat bij nieuwe weginrichtingsprojecten het gebruikelijk is dat naar al deze facetten worden gekeken en dat er in Apeldoorn al veel aandacht is voor het veilig gebruik kunnen maken van fietspaden voor alle weggebruikers. 50PLUS en Lokaal Apeldoorn waren tevreden met de punten die de wethouder heeft aangedragen en hebben besloten de motie niet in te dienen. Immers: ons doel is bereikt!

 

Raadsvergadering van 20 december 2018

Ik wil 2 punten bespreken die tijdens deze raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Het eerste punt borduurt voort op de discussie over vuurwerkvrije zones tijdens de raadsvergadering van 6 december (zie hieronder). Het tweede punt gaat over de grote reclamelichtmast van de McDonalds.

Punt 7. 9e wijziging APV 2014 (129-2018) waarbij ook een gezamenlijk ingediende motie van PvvD en CU wordt behandeld: "vuurwerkvrije zones".

De PvvD en CU pleiten voor het invoegen van het volgende stuk tekst in de APV: "Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats". De fractie 50PLUS heeft 2 belangrijke redenen om tegen deze motie te stemmen. De eerste reden is het verbod waarover wordt gesproken. Wij vinden dat de burgers zelf de discussie met elkaar moeten aangaan, zich bewust moeten worden voor eventueel vuurwerkoverlast, en daar ook stappen met elkaar in kunnen ondernemen. Kortom: het eventueel niet gebruiken van vuurwerk of het afspreken van vuurwerkvrije gebieden moet vanuit de burgers zelf komen en niet door de overheid worden opgelegd. De tweede reden is dat de raad 2 weken geleden ook al over vuurwerkvrije zones heeft gesproken, waarbij de burgemeester expliciet de toezegging heeft gedaan zogenaamde "hotspots" te benoemen waarbij door handhavers wordt opgetreden als er overlast is. Daarnaast komt er in 2019 een onderzoek waarbij burgers worden gevraagd naar hun ervaringen omtrent vuurwerkoverlast. Dit onderzoek wordt meegenomen in een raadsdiscussie (PMA) over vuurwerk, vuurwerkoverlast, de wensen van onze burgers, en welke maatregelen eventueel nodig zijn om vuurwerkoverlast het hoofd te bieden. Kortom: deze motie is prematuur en voegt op dit moment niets toe.

Punt 6. Vaststellen beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan “carpool Apeldoorn-Beekbergen A1” (128-2018). Dit gaat over het toestaan van een grote lichtreclamezuil van de McDonalds.

Fractie 50PLUS is tegen dit voorstel omdat wij niet gerustgesteld zijn in de overlast die deze mast zal veroorzaken, ondanks alle aangekondigde maatregelen. Nog steeds zal er sprake zijn van lichtoverlast voor mens en dier. Daarnaast is het een kolossale en in het oog springende mast die het landschap verstoort. Tot slot zijn wij bang dat automobilisten door de mast toch afgeleid zullen worden met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Raadsvergadering van 6 december 2018

Punt 7. Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door PvdD inzake vuurwerkvrije zones voor dieren.

Deze motie pleit voor een aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones in parken in Apeldoorn. Een heel sympathiek voorstel dat de 50PLUS fractie graag ondersteunt om een aantal redenen. Allereerst hebben wij in ons verkiezingsprogramma gezegd dat we een voorstander zijn van vuurwerkvrije zones. En we houden ons aan onze verkiezingsbeloften! Daarbij komt dat 50PLUS het erg belangrijk vind dat er in Apeldoorn een breed maatschappelijk debat komt over vuurwerk en vuurwerkoverlast. We willen graag stimuleren dat inwoners in bepaalde wijken en straten met elkaar in discussie gaan over vuurwerk en het ook uitspreken als er overlast wordt ervaren. Hoe moeilijk is het om vuurwerk 100m verderop af te steken? Zo'n discussie dient twee doelen. Enerzijds worden mensen zich (meer) bewust van vuurwerkoverlast. Anderzijds wordt het probleem van vuurwerkoverlast bespreekbaar gemaakt. De voorgestelde motie van de PvdD, waarin gevraagd wordt om een aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones, zwengelt zo'n discussie aan en daarom steunen wij dit voorstel ook van harte. Tijdens het raadsdebat heeft de burgemeester een toezegging gedaan om een aantal parken als zogenaamde "hot spots" aan te duiden, wat betekent dat er extra wordt gecontroleerd (en gehandhaafd) op vuurwerkoverlast. Deze toezegging was voor de PvdD voldoende om de motie uiteindelijk niet in te dienen.