“”

Joep Taks

Raadslid
T 076-5650432
joep.taks@50plusbreda.nl

“”

Peter van Lier

Raadslid
T 06-28522330
peter.vanlier@50plusbreda.nl

“”

Hans Mesman

Burgerraadslid

“”

Hans van der ven

Burgerraadsld

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Breda met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Breda en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die onderneemt, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties. Daarbij gelden voor 50PLUS de volgende speerpunten :

 

 1. 50PLUS wil alle vormen van leeftijdsdiscriminatie bestrijden.
 2. 50PLUS wil, dat WMO-geld dat voor de zorg is bestemd, uitsluitend aan de zorg wordt
  besteed en dus niet voor andere doelen mag worden ingezet. Wie zorg nodig heeft, moet
  erop kunnen vertrouwen dat de nodige zorg te allen tijde beschikbaar is.
 3. 50PLUS wil, dat de WMO-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, weer in dezelfde
  omvang als vóór de decentralisatie worden verstrekt, en de eigen bijdrage wordt verlaagd.
  Bij de keukentafelgesprekken moeten onafhankelijke cliëntondersteuners aanwezig zijn.
 4. 50PLUS wil meer aandacht voor participatie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
  De minimumvoorzieningen en de BredaPas moeten worden aangeboden aan inwoners
  met een inkomen tot 120 % van het sociale minimum.
 5. 50PLUS wil extra waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers om hun onmisbare
  werk voor oudere en hulpbehoevende medeburgers door een vrijwilligersvergoeding.
 6. 50PLUS wil met een netwerk van buurtcoaches ten behoeve van de ouderenzorg ervoor
  zorgen, dat zelfstandig wonende ouderen snel van hulp kunnen worden voorzien door de
  wijkteams. Ze kunnen ook de ouderen ondersteunen met internet en administratie.
 7. 50PLUS wil de veiligheid verbeteren door uitbreiding van de buurtpreventie en door
  aanwezigheid van voldoende wijkagenten en politieposten in de wijken.
 8. 50PLUS wil een goede spreiding van buurthuizen over de hele stad, toegankelijk voor
  iedereen, jong en oud. Deze voorziening heeft een niet-commerciële sociale functie.
 9. 50PLUS wil een inhaalslag om het achterstallig onderhoud van straten en trottoirs aan
  te pakken, ter bescherming van ouderen en gehandicapten.
 10. 50PLUS wil een lager tarief voor het busvervoer in de daluren. Dat vervoer zou voor de
  reizigers met een laag inkomen onder de BredaPas moeten vallen.
 11. 50PLUS wil, dat de woningcorporaties door de gemeente worden gestimuleerd om meer
  en voldoende geschikte en energiezuinige woningen voor ouderen te bouwen.
 12. 50PLUS wil een voorzichtig financieel beleid zonder lastenverzwaringen. Belastingen
  mogen ten hoogste worden aangepast aan de inflatie. Ruimte voor nieuwe activiteiten,
  zoals door 50PLUS gewenst, moet worden gevonden door herschikking van prioriteiten.