Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS - Foto: Rijksoverheid.nl

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS wordt veel gebeld door mensen die in spanning afwachten wanneer het Kamerdebat is over de vermogensbijtelling AWBZ. Medio januari heeft Henk Krol om dit debat gevraagd.

Een datum voor een Kamerdebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nog niet bekend. Intussen heeft de staatssecretaris van dit departement, Martin van Rijn (foto), wel geantwoord op vragen die door Henk Krol zijn gesteld.

Krol vroeg onder meer aan te geven hoe iemand met alleen AOW en vermogen dat vast zit in een niet te verkopen huis, of vermogen dat vast zit in een deposito, aan zijn of haar betalingsverplichtingen inzake de eigen bijdrage AWBZ of Wmo kan voldoen.
Hierop antwoordt de staatssecretaris dat voor de cliënt die een nog niet verkochte voormalige eigen woning heeft, het volgende geldt:

“De voormalige eigen woning heeft niet altijd en niet vanaf dag één invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. De woning telt niet mee voor de grondslag van box 3 zolang de fiscaal partner in de woning blijft wonen (het blijft dan een eigen woning in box 1). Op grond van fiscale wetgeving zal de eigen woning de eerste twee jaar na opname in een verpleeg- of verzorgingshuis nog als eigen woning aangemerkt worden in box 1. Als de woning leeg staat in afwachting van verkoop, is deze periode zelfs tijdelijk (tot 1 januari 2014) drie jaar, op basis van een regeling van het ministerie van Financiën. Als de woning kwalificeert als eigen woning in box 1, maakt deze geen onderdeel uit van de grondslag voor box 3 en dus zal het CAK de woning dan niet betrekken bij de berekening van de vermogensinkomensbijtelling (VIB).”

“Verder geldt dat voor de VIB wordt uitgegaan van de grondslag voor box 3 in het jaar T-2. Dit betekent dat pas vier jaar (en soms zelfs vijf jaar) na opname in verpleeg- of verzorgingstehuis, de oorspronkelijke eigen woning, als die woning in al die jaren niet is verkocht, door het CAK wordt betrokken bij de berekening van de eigen bijdrage als gevolg van de VIB. Immers, pas na twee jaar (of drie jaar) na de opname in het verpleeg- of verzorgingstehuis zullen de woning én eventuele hypotheekschuld verhuizen van box 1 naar box 3, wat pas twee jaar later zichtbaar wordt bij de vaststelling van de VIB door het CAK. De cliënt heeft hierdoor vier (of vijf) jaar de tijd voordat deze mee gaat tellen voor de VIB. Wil de cliënt voorkomen dat vermogen meetelt dat vastzit, dan heeft hij dus vier (of vijf) jaar de tijd om dit vermogen liquide te maken. Als de woning eenmaal is verkocht, valt de verkoopopbrengst wel gewoon in box 3, maar dan kan daaruit ook deels mee worden betaald aan de eigen zorg, net zoals mensen met een inkomen dat doen. Vervolgens biedt het CAK nog de mogelijkheid om gedurende één jaar de lage eigen bijdrage te betalen in plaats van de hoge eigen bijdrage, indien de woning nog steeds te koop staat. Na dat jaar dient wel de te weinig betaalde eigen bijdrage alsnog betaald te worden. In het geval een cliënt de eigen bijdrage (nog) niet kan voldoen doordat het vermogen langjarig vast zit, kan met het CAK een specifieke betalingsregeling worden afgesproken. Het gaat dan om maatwerkoplossing.“

Een andere vraag van 50PLUS-fractieleider Henk Krol was of de minister bereid is de wet te corrigeren, ‘nu blijkt dat de inkomenseffecten zeer schrijnend zijn.’ Hierop antwoordt staatssecretaris Van Rijn: “De Kamer heeft destijds naar aanleiding van het begrotingsakkoord bewust voor de onderhavige regeling gekozen. Veel fracties stellen nu vragen naar aanleiding van de consequenties van de uitvoering van deze regeling. Ik acht het zuiver eerst met de Kamer in overleg te treden over de vraag welke gevolgen kennelijk door de Kamer ongewenst worden geacht.”Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief