Henk en Norbert in de Kamer

Het kabinet Rutte/Asscher moet het voortouw nemen om, óók op het Europese toneel, de geesten rijp te maken voor een echte investeringsslag. Dat schrijven de 50PLUS Tweede Kamerleden Henk Krol en Norbert Klein in een opinieartikel in De Volkskrant van zaterdag 2 maart.

In het artikel geven Krol en Klein de weg aan die huns inziens nodig is voor economisch herstel. Hieronder de integrale tekst van hun opiniestuk in De Volkskrant.

Met een economisch groeicijfer van -0,9% vorig jaar heeft Nederland duidelijk slechter gepresteerd dan ons direct omringende EU-lidstaten. Nederland scoort onder het EU-gemiddelde.

Waarom gaat het ons de laatste tijd relatief slechter, wat doen wij dan ‘verkeerd’? Het antwoord is vooral te vinden in de wijze waarop het huidige kabinet tot stand is gekomen en de improviserende wijze waarop het sindsdien regeert. Vervolgens in de manier waarop het kabinet de economische crisis aanpakt.

Het kabinet Rutte II is vorig jaar veelbelovend en met een vliegende start begonnen. Het regeerakkoord werd met moordend tempo maar helaas weinig zorgvuldig in elkaar gedraaid. Inmiddels heeft het kabinet in korte tijd behoorlijk averij opgelopen, en is veel van het krediet bij burgers en bedrijven verspeeld, vooral doordat onvoldoende doordachte kabinetsplannen in de aanloop naar uitvoering meteen weer aangepast moeten worden. Denk aan de inkomensafhankelijke zorgpremie, en heel recent nog het onvoldragen ‘woonakkoord’, het derde woonakkoord in driekwart jaar tijd.

Te vrezen valt, dat het met de uitvoering van de kabinetsplannen rond de zorg en arbeid niet veel anders zal gaan. Vooral de plannen rond de zorg – een fundamentele stelselherziening die zijn weerga niet kent en die de gehele maatschappij zal raken - lijken eveneens matig doordacht, (financieel) bedenkelijk onderbouwd, en niet tot stand te zijn gekomen na grondige consultatie en met voldoende maatschappelijk draagvlak.

Geen wonder dat burgers en bedrijven zo hun vertrouwen in het kabinet verliezen! De stijl van regeren van het kabinet biedt mensen te weinig houvast en zekerheid. Daar komt bij dat het kabinet met de aanpak van de economische crisis niet op de goede koers zit.

Rutte II houdt te sterk vast aan de retoriek van het ‘huishoudboekje’, dat voor de staat, nét als voor de gewone burger altijd zou moeten ‘kloppen’. Die starre houding vertaalt zich in onevenredige en in wezen deels onnodige lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Ze is er de oorzaak van dat nieuwe broodnodige investeringen in de economie worden uitgesteld, geschrapt of onvoldoende worden bevorderd.

50PLUS vindt dat de eenzijdige focus van het kabinet op het kloppend houden van het ‘staatshuishoudboekje’ en de nadruk op bezuinigen leiden tot ondermijning van het herstelvermogen van de economie.

Alleen met een groeiende economie is het mogelijk de staatsschuld succesvol en duurzaam te beheersen. Met het beleid van het kabinet echter, komen wij juist in een neerwaartse spiraal terecht van afnemend vertrouwen van consumenten en bedrijven, afnemende economische groei, met als gevolg weer dalende overheidsinkomsten. Het antwoord van het kabinet daarop is steeds weer: nog meer bezuinigen. Eenzijdige bezuinigingen zijn echter niet de oplossing, maar juist het probleem!

50PLUS wil nadrukkelijk niet pleiten voor het structureel laten vieren van de teugels van de staatsfinanciën. Waar wij wél naar toe moeten, is een betekenisvolle en positieve accentverschuiving naar méér investeren. En dat onder gelijktijdig terugdringen van puur consumptieve bestedingen van de overheid. Noem deze benadering maar ‘Keynes-light’.

Daarbij verdient de woningmarkt, dé motor van de economie, absolute prioriteit: De toegang voor starters tot hypotheken moet verruimd worden zodat zij de woningmarkt kunnen helpen aanzwengelen. Wij pleiten er voor dat pensioenfondsen hierbij een rol krijgen. Wij moeten af van de zware verhuurdersheffing van € 1,7 miljard, die nieuwbouw en renovatie nagenoeg onmogelijk maakt.

Ook pleiten wij voor investeringen in de infrastructuur, innovatie (Nederland Internetland!) en onderwijs; dat geldt ook voor grootschalige investeringen in duurzame energieprojecten
Het zou heel verstandig zijn, ook investeringen in de infrastructuur niet te beperken, maar juist goed op peil te houden. Investeringen van het Deltaprogramma (looptijd tot 2050) dat Nederland moet beschermen tegen hoog water, en de zoetwatervoorziening op orde moet houden, moeten wat ons betreft naar voren gehaald worden

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald! Dat is de boodschap van 50PLUS. Wij doen een dringende oproep aan het kabinet: Neem het voortouw om, óók op het Europese toneel de geesten rijp te maken voor een echte investeringsslag.

De 3% norm voor het begrotingstekort – zeker belangrijk als globaal richtsnoer - mag niet een verstikkende strop gaan worden voor Europese economieën in crisistijd. De OESO, het IMF, en het CBS zien inmiddels in dat investeringen in deze economisch barre tijden harder dan ooit nodig zijn. Alléén met bezuinigingen komen wij er echt niet.

Zorg er waar mogelijk voor, dat investeringen niet weglekken naar het buitenland: dus hard werken aan een goed investeringsklimaat! Heroverweeg weinig zinvolle geldverslindende investeringsprojecten, zoals de JSF. En – juist nu - niet lasten verhogen, maar overheidsuitgaven verkleinen. Een compactere Rijksoverheid met 6% minder ambtenaren. Een eenvoudiger en doelmatiger bestuursstructuur voor medeoverheden (op termijn afschaffing provincies); Bevorder verder dat pensioenfondsen weer méér gaan investeren in Nederland.
Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief