Kompas Koers Foto SXC

Nodig is een goed doortimmerd evenwichtig plan van het kabinet, met steun van de sociale partners, vindt 50PLUS. Een koersvast plan dat iedereen, de consument en bedrijven, weer zekerheid en vertrouwen biedt.

Dat zei politiek leider Henk Krol van 50PLUS 5 maart in een debat van de Tweede Kamer met de direct betrokken ministers over de economische crisis, de werkloosheid en de loonontwikkeling. Volgens Krol is zonder vertrouwen onder de bevolking economisch herstel niet mogelijk.

Onderstaand de belangrijkste passages uit de inbreng van Henk Krol in het Kamerdebat. 

In 2008, bij aanvang van de crisis gaf de overheid € 239 miljard uit; nu is dat 261 miljard; de collectieve lastendruk is de afgelopen 5 jaar toegenomen van 38% tot 40% van alles wat wij verdienen. Het globale kader van € 4,3 miljard dat nu voorligt, omvat opnieuw veel lastenverzwaringen.

Lastenverzwaringen brengen het snelst geld op. Dat is korte termijn denken, en het slechtste medicijn voor economisch herstel. Niet de juiste weg om de crisis aan te pakken. Hierdoor zal economische groei langer uitblijven, en zal de werkloosheid verder oplopen.

De 50PLUS-fractie is er van overtuigd dat alléén een evenwichtige combinatie van echte bezuinigingen, herstel van consumentenvertrouwen, en betekenisvolle investeringen de weg uit de crisis kunnen wijzen. De brief van de minister van financiën voldoet daar in onvoldoende mate aan.

Ondoordacht, onbetrouwbaar en wat ons betreft onrechtvaardig. Afgezien van nuttige thema’s die door het kabinet worden benoemd laat de onderliggende visie van het kabinet zich toch vooral samenvatten als: “-3%-oogkleppen”. Wij betreuren dat.

De 3% norm voor het begrotingstekort is een fixatie van het kabinet. Doel moet juist zijn Nederland uit de crisis te halen. Er ligt volgens ons een taak voor dit kabinet om zich in de Europese arena sterk te maken voor verstandig begrotingsbeleid. Wij moeten ons oprecht afvragen of het in één begrotingskeurslijf dringen van zeer uiteenlopende Europese economieën die  hun financiële tekort tegen uiteenlopende rentes kunnen financieren verstandig is, zeker in deze tijd van economische crisis. Het ene land kan zich nu eenmaal een expansiever begrotingsbeleid veroorloven dan het andere. Wij roepen de minister van financiën op het denken over een andere Europese aanpak te bevorderen. 

50PLUS wil in drie richtingen wijzen voor een begaanbare weg uit de crisis. De investeringsimpuls van het kabinet vinden wij een aanzet, maar mager. Wij zeggen - inmiddels gesteund door een leger van economen de OESO en het IMF - dat er geïnvesteerd moet worden. De voorgestelde investeringsimpuls wordt teniet gedaan door lastenverzwaring voor het bedrijfsleven van 640 miljoen. Aanpak van structurele problemen is óók nodig; de overheid geeft structureel te veel geld uit. De overheid moet volgens 50PLUS vooral compacter (minder bestuurslagen: provincie), en kleiner worden: 6% minder ambtenaren en minder geld naar de zelfstandige bestuursorganen.

Consumptieve bestedingen van huishoudens moeten verhoogd worden. CPB cijfers zijn uiterst negatief hierover. Binnenlandse bestedingen versterken onze economie. Daarvoor is het herstel van het consumentenvertrouwen uitermate belangrijk. Dit kabinet laat dit herstelbeleid liggen. Een aanzet om deze consumptieve bestedingen te verhogen is het verlagen van het hoge BTW-tarief. De huidige verhoogde inkomsten uit BTW lijken niet op te wegen tegen de door die verhoging veroorzaakte vraaguitval, zoals blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau GFK.

Waar het gaat om verdeling van lasten, geldt voor ons het uitgangs- en ijkpunt: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen; In het pakket is sprake van een koopkrachtreparatiepakket van € 300 miljoen. Kan de minister aangeven, welke koopkrachteffecten voor de diverse inkomensgroepen verwacht worden, als gevolg van dit pakket zoals het er nu ligt?

Voor wat betreft het arbeidsmarktbeleid, maakt de 50PLUS-fractie zich vooral ernstige zorgen over de situatie die zich afspeelt aan de “uiteinden” van de arbeidsmarkt: de verontrustende jeugd- en ouderenwerkloosheid, en de aanpak daarvan. Hierbij spelen zóveel factoren een rol, dat wij pleiten voor een taskforce 45+ naast de taskforce jeugdwerkloosheid. Deze taskforce moet oorzaken en achtergronden grondig en in samenhang in beeld brengen, en gerichte beleidsvoorstellen gaan doen om tot een effectievere aanpak, en een meer gerichte inzet van middelen te komen.

50PLUS verzet zich tegen de beperking van de WW-duur en -hoogte, en de versoepeling van het ontslagrecht. Dit leidt tot verdere ondermijning van het vertrouwen van de burger, en zal er in resulteren dat nog meer ouderen langs de kant komen te staan.

Voor ons is een hard punt, zoals ingebracht bij het pensioendebat vandaag, dat de pensioenkortingen per 1 april – eveneens een aanslag op het vertrouwen van de burger- opgeschort worden totdat het nieuwe financieel toetsingskader er is.

Samenvattend vragen wij het kabinet, naar de Kamer te komen met een goed doortimmerd evenwichtig plan met steun van de sociale partners, met serieuze aandacht voor de genoemde knelpunten. Een koersvast plan dat de consument en bedrijven weer zekerheid en vertrouwen biedt. Zonder dat vertrouwen is economisch herstel niet mogelijk.Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma

Inschrijven nieuwsbrief