50PLUSGeachte leden van 50PLUS in Drenthe,

Zoals u al via deze website van 50PLUS is bericht, heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS vrijdagmiddag 24 april 2020 besloten over te gaan naar een demissionaire staat. Het Hoofdbestuur is dus niet afgetreden, maar zal zich waar mogelijk beperken tot ‘de dagelijkse gang van zaken’. Ook zal het Hoofdbestuur de procedure in gang zetten om te komen tot een geheel nieuw Hoofdbestuur. Hiertoe zal een ledenvergadering worden georganiseerd. Na installatie van het nieuwe Hoofdbestuur zullen de huidige leden van het Hoofdbestuur hun taken overdragen.

In het licht van het bovenstaande heeft het Hoofdbestuur eerder deze week het gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoor BarentsKrans in Den Haag de opdracht gegeven om – gegeven wet- en regelgeving én onze statuten en reglementen – een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen voor de aanloop en uitvoering van de eerdergenoemde ledenvergadering. Hierbij speelt ook dat wij op grond van de coronamaatregelen nu geen fysieke ledenvergadering kunnen organiseren. Gebruik zal moeten worden gemaakt van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In artikel 6 van deze wet (Algemene vergadering verenigingen) is voorzien in een regeling om langs elektronische weg een (algemene) vergadering te organiseren inclusief stemmingen.

Om u als lid te blijven voorzien van informatie en opdat u ook in de komende periode de ontwikkelingen op een goede manier kunt blijven volgen, zal het Hoofdbestuur regelmatig – zo mogelijk wekelijks – een voortgangsbericht aan u te presenteren. We zullen dit aan de ledennieuwsbrief toevoegen en/of separaat op de website zetten. Ook zullen wij u regelmatig per email op de hoogte stellen.

Tot slot willen wij bij deze de vele leden die ons in deze moeilijke periode hebben ondersteund met positieve mails en telefoontjes heel hartelijk bedanken.

Het Hoofdbestuur van 50PLUS

© 1 mei 2020

 

Bijzondere tijden vereisen bijzondere maatregelen. Gelet op de huidige situatie zonder weerga veroorzaakt door het Coronavirus heeft het Hoofdbestuur (HB) de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2020 reeds moeten afzeggen en het is maar de vraag of we op 23 mei 2020 wel (fysiek) bij elkaar kunnen komen. Ook het op de gebruikelijke wijze organiseren van de Algemene Ledenvergadering van 13 september 2020 is onzeker.

Bijzondere maatregelen
Daarom zijn bijzondere maatregelen voorzien, om het functioneren van de kernactiviteiten van de partij niet in gevaar te brengen, via het stemmen via internet en post. We denken dan met name aan beslissingen die geen verder uitstel dulden, zoals de verkiezing van de voorzitters van de programmacommissie en de kandidatencommissie voor de Tweede Kamer. Dit omdat de samenstelling van het verkiezingsprogramma en de samenstelling van een lijst met goede kandidaten nog maanden zal vergen. Immers, er moet zorgvuldig worden gewerkt. De door het HB geraadpleegde experts delen de benadering die wij propageren.

2-stappenplan
De komende dagen zal ieder lid met een ons bekend emailadres de vraag voorgelegd krijgen of zij het goed vinden dat, gelet op de buitengewone omstandigheden, de stemming over de aanwijzing van beide voorzitters van bovengenoemde commissies zal geschieden via elektronische weg en post (voor degenen die geen ons bekend emailadres hebben).

Indien meer dan 2/3e van de ontvangen reacties daarmee instemt, zal het HB spoedig daarna u de keuze voor beide voorzitters van de commissies per mail/post voorleggen.

Bescherming van uw privacy
Het HB hecht bijzonder veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Vandaar dat een onafhankelijke organisatie de via elektronische weg of per post ontvangen reacties zal afhandelen en uitsluitend het eindresultaat mededelen. Deze organisatie heeft zich ertoe verbonden om de geheimhouding inzake de respondenten te verzekeren, ook richting HB. Op geen enkele wijze zal dus aan wie dan ook informatie worden verschaft over de identiteit van de afzenders.

De partij moet zijn werk kunnen blijven doen
Wij rekenen op uw steun in deze moeilijke tijden zodat wij zo goed als het kan ons werk kunnen doen en de partij kan blijven functioneren. Dat is niet alleen in het belang van onze leden, maar ook van alle mensen in Nederland die tot onze achterban behoren en die ons bij de laatste verkiezingen ons hun vertrouwen hebben gegeven.

Dank u wel.

Geert Dales
Voorzitter Hoofdbestuur 50PLUS


© 23 maart 2020

 

Op donderdag 20 februari zouden de 50PLUS-Kamerleden Henk Krol en Léonie Sazias een bezoek brengen aan Assen. Zij wilden komen praten met en luisteren naar leden van 50PLUS en andere geïnteresseerden uit de noordelijke provincies.

 

Helaas moet deze bijeenkomst – die gehouden zou worden in de kantine van voetbalclub Achilles 1894 op sportpark Marsdijk – worden afgezegd wegens onvoorziene politieke ontwikkelingen in Den Haag.

De bijeenkomst in Assen kan niet doorgaan omdat in de Tweede Kamer een spoeddebat plaatsvindt over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Voor 50PLUS is dit een belangrijk onderwerp, mede omdat 50PLUS vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Vlissingen en in die plaats zelfs een wethouder heeft. De aanwezigheid van fractievoorzitter Henk Krol en de overige Kamerleden bij het debat is daarom vereist!

50PLUS betreurt het feit dat de bijeenkomst in Assen op 20 februari op het laatste moment moet worden geannuleerd. Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. Het goede nieuws is dat al wel een nieuwe datum bekend is: Henk Krol komt nu op maandag 6 april naar Assen. Zelfde tijd (19.30 uur), zelfde locatie.

Fractie/Team Emmen. Bij de afsluiting van 2019 komt er een wisseling van de wacht. Jan Fonhof (midden voor links) gaat helaas de gemeente Emmen verlaten met gevolg dat hij zijn raadszetel in moet leveren, Johan Grethe (midden voor ) gaat Jan opvolgen. Arno Grevink tussen deze beide heren in 'achter', wordt het nieuwe raadscommissielid. De teamleden op de foto zijn van links naar rechts Geert Heeroma, Wim Koote, Coby Gerritsen en Rinus Geertjes. Op de foto ontbreken Marinus Kasteleijn en Jaap Beekhuis.

50PLUS Assen wil de miljoenen kostende fietssnelweg uit de gemeentebegroting 'fietsen'. De partij snapt niet dat dit 'geldverslindende project' in de nieuwe beleidsarme gemeentebegroting overeind is gebleven, terwijl andere gevoelige punten eruit zijn gehaald.
 
Assen heeft nog altijd een minderheidscollege. Om toch op tijd een goedgekeurd huishoudboekje aan de provincie te kunnen overleggen, legt het college van B en W vanavond de raad een uitgeklede gemeentebegroting voor. Hier zijn de kritieke punten uitgehaald. 

Zo zijn gevoelige kwesties, zoals 10 procent ozb-verhoging en een hogere toeristenbelasting, weer uit de begroting voor komend jaar geschrapt. Ondertussen moet er wel 8,5 miljoen euro uit de algemene reserve worden gehaald om de tekorten weg te werken.

Niet onomstreden
50PLUS-voorman Clemens Otto snapt niet waarom de investering van 2 miljoen euro voor de doorfietsroute tussen Assen en Groningen wel overeind blijft. Het snelle fietstraject komt in Assen strak langs het Noord-Willemkanaal en het Havenkanaal en kost in totaal bijna 8 miljoen euro. Ook de provincie betaalt fors mee. Die wil samen met Assen, Tynaarlo en Groningen de fietssnelweg aanleggen, onlangs omgedoopt in de Groene As.

Volgens Otto is het 'peperdure fietspad' voor de snelle forenzen beslist niet onomstreden. Zo is zijn partij mordicus tegen het 'peperdure project voor een handjevol mensen'. Ook in Marsdijk klinkt protest.

Ten koste van zandpad
Zo is het opofferen van een recreatief zandpad bij Marsdijk, waar elke dag veel hondenbezitters lopen, 50PLUS een doorn in het oog. Verder gaat de komst van het betonpad ten koste van flora en fauna. Zo zitten beschermde diersoorten als de ijsvogel, de watervleermuis en de oeverzwaluw langs de route, en moet bij de Loner Bult een stuk bos wijken.

Gezien de forse bezuinigingen die Assen moet doorvoeren, is het volgens 50PLUS onwenselijk om zoveel geld te steken 'in een overbodig en relatief duur project'. De partij vindt dat er een goedkopere alternatieve route voor handen is, wat niet ten koste gaat van een waardevol stuk recreatie- en natuurgebied.

Belangrijker zaken
De partij komt daarom vanavond in de begrotingsraad met een wijzigingsvoorstel: schrap de fietssnelweg en steek het geld in belangrijker zaken. "Besteed het geld liever aan de rondvaartboot, kunstgrasvelden of aan kleedruimtes bij sportverenigingen", aldus Otto. Voor die zaken is nu juist geen geld.

 

 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/154694/50PLUS-Assen-Schrap-miljoenen-voor-peperdure-fietssnelweg

Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma