“Voor 50PLUS blijft de inzet bij pensioenen: verplicht, collectief en solidair in lijn met de vakbonden”, zei Martin van Rooijen tijdens een pensioenoverleg in de Eerste Kamer met de ministers Koolmees en Hoekstra.

Martin van Rooijen achter de microfoon van Radio 1

Vandaag werd in de Eerste Kamer een mondeling overleg gehouden over de toekomst van ons pensioenstelsel. Dit overleg was aangevraagd door Martin van Rooijen, pensioenexpert en senator van 50PLUS. Voor het overleg waren minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Eerste Kamer gekomen.

“Als ik het goed begrijp uit de media worden in de nieuwe ‘doorbraak-variant’ geen rechten meer ingekocht maar wordt er alleen nog kapitaal opgebouwd”, hield Martin van Rooijen minister Koolmees voor. “In de opbouwfase heb je dan inderdaad geen rekenrente meer nodig, maar als je het opgebouwde kapitaal wil omzetten in pensioenaanspraken, zul je toch echt een rekenrente nodig hebben. En datzelfde geldt voor de tegenwoordige gepensioneerden. Voor hen is deze andere wijze van opbouw eigenlijk niet relevant, want hun opbouwfase is al voorbij.”

Daarop voortbordurend stelde Martin van Rooijen (op de foto te gast op Radio 1) de volgende vragen aan Koolmees en Hoekstra: 

Over de positie van de gepensioneerden:

- Hoe worden de rechten van de huidige gepensioneerden omgezet naar het nieuwe stelsel?

- Hoeveel zekerheid mogen de gepensioneerden ontlenen aan hun gespaarde kapitaal van ongeveer 1600 miljard euro?

- Hoeveel animo verwacht de minister bij gepensioneerden die al een korting van 20 procent hebben moeten accepteren om hun pensioen zeker te houden, om over te stappen naar een nieuw onzekerder stelsel?

- Worden de gepensioneerden gecompenseerd voor dit verlies aan zekerheid?

- Of worden ze gekort op hun uitkering als de dekkingsgraad van hun fonds op het moment van invaren beneden de 100 procent ligt? Kun je zo’n korting dan wel gefaseerd afrekenen? Of moet dat in één klap ineens?

- Wat doet de minister als gepensioneerden niet over willen stappen naar het nieuwe stelsel? Wat mij heel aannemelijk lijkt. Wordt er dan dwang gebruikt via aanpassing van art 83 jo art 20 van de pensioenwet?

- Staat zo’n dwang niet haaks op de keuzevrijheid van gepensioneerden?
  
Over de positie van actieve deelnemers:

- Hoe worden voor de actieve deelnemers, die al aanspraken hebben opgebouwd, hun huidige rechten omgezet naar het pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel? Gaat dat actuarieel neutraal gebeuren? Of gaat dit ten koste van de gepensioneerden die in deze grote transitie de rekening voor de actieven mogen betalen? Ook voor gepensioneerden moet het actuarieel neutraal. Gaarne een duidelijk antwoord, want dit is wel de kern!
 
Over de uitkeringsfase:

- Van welke rekenrente gaat de minister uit in de uitkeringsfase? Blijft dat dezelfde rekenrentesystematiek als nu? Wat is dan het veel geprezen voordeel voor de gepensioneerden? Of is dat alleen maar het vervallen van de buffersystematiek zoals aangegeven in het pensioenakkoord?
 
Over het pensioenakkoord:

- Krijgt de minister niet, net als ik, de indruk dat deze ‘doorbraak-variant’ in feite een heel bescheiden stap vooruit is en het de situatie voor gepensioneerden alleen nog maar nog meer onzeker maakt?

- Is de minister bereid een commissie in te stellen die onderzoek doet naar een combinatie van de risicovrije rente en een deel van het feitelijke rendement?
Dit is conform de motie van Rooijen die ik op verzoek van de minister heb aangehouden op 10 december jl.

- Hoe denkt de minister het pensioenakkoord tot een goed einde te brengen?

“Voor de 50PLUS fractie blijft de inzet: verplicht, collectief en solidair in lijn met de vakbonden. De sleutel is een andere rekenrentemethodiek. Want ook in deze nieuwe variant blijft de rekenrente bij de omzetting en in de uitkeringsfase cruciaal!”, aldus Martin van Rooijen. 

© 10 maart 2020