waterschap rivierenlandVergadering Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland (WSRL)

De leden van het Algemeen Bestuur Jan Opschoor en Theo Weijers namen 21 juni jl. deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

De voornaamste agendapunten waren, naast Jaarverslag en Jaarrekening 2018, de Voorjaarsnota 2019, Herziening Kostentoedelingsverordening (effect op belastingen!) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Voorjaarsnota 2019

In de Voorjaarsnota 2019, voortvloeiend uit het recente Bestuursakkoord 2019-2023, geeft het algemeen bestuur op hoofdlijnen richting aan de beleidsdoelstellingen van het waterschap en welke middelen zij hiervoor wil inzetten om deze doelstellingen de komende jaren te realiseren.

50PLUS gaat, onder benadrukking van de hooggespannen toekomstverwachting, akkoord met de Voorjaarsnota als basis te hanteren voor de op te stellen (meerjaren) begroting 2020. 50PLUS vraagt aandacht voor bezuinigingsmaatregelen en ook om nader inzicht in kostenverrekeningen.
Beide worden toegezegd. Aansturen op een bezuinigingsronde en rekening houden met de draagkracht in de organisatie is gewenst.

Herziening Kostentoedelingsverordening

Herziening van Kostentoedelingsverordening is noodzakelijk, waarvoor een voorstel van het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) werd besproken.
50PLUS is voor evenwichtige lastenverdeling. Bovendien ook een rechtvaardige lastenverdeling. En … dat de vervuiler betaalt!
Of het in enige mate laten betalen door de Ingezetenen (burgers) van de kosten van de kwijtscheldingen en of dat kan bijdragen aan evenwichtige verdeling van de lasten (belastingen) werd door 50PLUS ter sprake gebracht, o.m. om reden van onvoldoende en onduidelijke motivering en omdat er sowieso een (landelijke) belastingherziening in de komende jaren te verwachten is.
Het ten laste van de Ingezeten brengen van de kosten van kwijtscheldingen brengt enerzijds geen belangrijke verschillen teweeg en anderzijds worden als gevolg van de gebruikte methodiek de lasten voor de ingezetenencategorie ‘huurders’ aanzienlijk verhoogd. (de categorieën zijn: Ingezetenen, Ongebouwd (agrarische sector), Gebouwd (bedrijven) en Natuur (terreinbeheerders)

Een motie van 50PLUS, mede ingebracht door de Partij voor de Dieren, om de kwijtscheldingsmethodiek gewoon te laten zoals het is en impliciet dus op te komen voor de zgn. Ingezetenen, de burger, haalde het helaas niet.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De kosten met betrekking tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma, lees ‘veilige dijken’, nemen de komende jaren enorm toe. Een actieve oproep om ‘aandacht’ naar de Unie van Waterschappen en het Rijk (de betrokken minister en vaste commissie van de Tweede Kamer) wordt door 50PLUS bepleit.

In de rondvraag vroeg 50PLUS aandacht voor het RIVM rapport betreffende verhoogde risico’s op verspreiding van de legionella bacterie bij waterzuiveringsinstallaties. Het RIVM adviseert waterschappen om tijdelijke maatregelen te nemen om verspreiding van de legionella te voorkomen.
Maatregelen zijn getroffen bij RWZI Tiel.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Commissies zijn openbaar en worden gehouden op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.
U bent welkom!
Zie ook: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/ons-bestuur.html voor agenda’s, verslagen, vergaderstukken. etc.

Voor meer informatie: bel gerust
Jan Opschoor - Nederhemert Zuid (06-53191626) of
Theo Weijers - Wijchen (06-53701276)
Twitter: #50plusbestuurtmee