DijkZutphen kopieNaar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft de fractie van 50PLUS schriftelijke vragen gesteld aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) van het Waterschap Rivierenland. De vragen zijn gesteld omdat deze uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor lopende en toekomstige projecten.

De PAS is een landelijk programma waarbij de twaalf provincies, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Defensie samenwerken. De provincie is één van de PAS-partners en heeft verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de PAS op provinciaal niveau. Hiervoor werkt de provincie samen met waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten en de Omgevingsdiensten.

Bronmaatregelen zijn nodig om de stikstofdepositie te verlagen. Daarnaast is voor activiteiten die stikstof uitstoten een vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De PAS begrenst de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden.

Voor het waterschap kan dit o.a. directe gevolgen hebben voor grote (dijkveiligheids) projecten in Rivierenland.

De gestelde vragen:

1) Zijn er projecten bij het WSRL waar de uitspraak van de Raad van State direct invloed op heeft; en wat zijn daarvan de gevolgen?
2) Kan het Waterschap nog vergunningen blijven verstrekken?
3) Moeten bestaande vergunningen worden ingetrokken?

Voor meer informatie:
Jan Opschoor - Nederhemert Zuid (06-53191626) - fractievoorzitter
Theo Weijers - Wijchen (06-53701276)