HdPhalDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 13 november aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

Het meest in het oog springende onderwerp in deze vergadering was de begroting voor 2020.

Begroting 2020

Zowel Marcel als Leendert namen een deel van het betoog over de begroting voor hun rekening. Marcel deed het algemene verhaal en Leendert ging in op de door 50PLUS in te dienen moties.

Marcel benadrukte in zijn betoog onder andere dat de continue hang naar groei van de economie leidt tot minachting van ons ecosysteem. Daarnaast wordt de economische kloof steeds groter wat tot sociale spanningen zal leiden. Dit hebben we de afgelopen periode meer malen gezien. Is het niet tijd voor een pas op de plaats?

50PLUS blijft zich zorgen maken over de 45-plussers die, ondanks de economische groei, buiten de boot blijven vallen. Hier zal meer geld voor vrij moeten worden gemaakt.

Daarnaast komt in Marcels betoog ook de zorgen over de woningbouw naar voren. Uiteraard als gevolg van de stikstofproblematiek, maar zeker ook door de melding in de media dat veel mensen uit het westen Gelderse woningen kopen. Hierdoor komt de doorstroom in gevaar, dit levert problemen op voor ouderen en jongeren.

Leendert ging in op de drie moties die 50PLUS indiende. Met een motie kan Provinciale Staten het College aanzetten tot actie over een bepaald onderwerp.

Onderzoek Openbaar Vervoer

De eerste motie ging over een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van gratis Openbaar Vervoer buiten de spits, voor ouderen, bijstandsgerechtigden, minimumloners en mensen met een functie beperking. Het OV is voor deze groepen erg belangrijk en geeft ze de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij.
Helaas vinden niet alle partijen, ook die zeggen op te komen voor deze doelgroepen, het belangrijk om deze motie te steunen.

Meer openbare toiletten erbij maakt iedereen blij

De tweede motie die Leendert onder de aandacht bracht ging over de aanwezigheid van openbare toiletten in Gelderland. De motie roept op tot inventarisatie van openbare toiletten bij busstations, natuurgebieden, snelfietsroutes, etc. Waar toiletten ontbreken zou de provincie afspraken kunnen maken met bijvoorbeeld horeca gelegenheden en winkels om daar de toiletten te kunnen gebruiken en deze aan te melden op de HogeNood-app.

Wijzen in het Oosten

De laatste motie ging over het opzetten van een kenniscentrum voor de provincie Gelderland. Dit kenniscentrum zal zich met name moeten richten op trends en andere toekomstige ontwikkelingen die kunnen gaan spelen in Gelderland. Eventueel zou gekeken kunnen worden naar een samenwerking met Overijssel dat al zo’n centrum heeft.

Helaas hebben ook deze laatste twee moties geen meerderheid gehaald.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendag vindt plaats op de woensdag 27 november. De vergadering vindt plaats in het Huis der Provincie.