Windmolens aanbouwVandaag 4 maart geven we wederom aandacht aan het ochtendgedeelte van de Statendag. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten vinden dan de Beeldvormende en de Oordeelsvormende vergaderingen plaats.
Naast de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder namen Ruud Bakkers, Theo Weijers en Leo Kok deel aan deze vergaderingen.

Startnotitie Mobiliteitsvisie

Ruud vertegenwoordigde 50PLUS bij het vervolg van de oordeelsvormende vergadering over de Startnotitie Mobiliteitsvisie. Hij startte zijn betoog met de complimenten aan de ambtenaren die de stukken hebben uitgewerkt en aan ROCOV voor haar integrale benadering. Verder maakte hij zich hard voor politieke aanwezigheid bij de bijeenkomst met de 31 partners (vervoersondernemingen). Uiteraard gaf Ruud aandacht aan de wens voor gratis Openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Hier zal 50PLUS op blijven hameren!

Subsidieverlening

Leo was aanwezig bij de beeldvormende sessie Subsidieverlening (n.a.v. rapport Rekenkamer Oost-Nederland “Zicht op subsidies”).
Voorgenomen verbeteringen zijn bijvoorbeeld: huidige regelgeving herijken, procedures opschonen en vereenvoudigen en daarnaast meer richten op de uitvoering.
Ambtenaren worden gemandateerd door Gedeputeerde Staten voor een bedrag tot 125 duizend euro. 60 procent van de aanvragen is kleiner dan 25 duizend euro. Ambtenaren bepalen dus grotendeels zelfstandig waar de subsidies naartoe gaan. Hoe wordt hier toezicht op gehouden is de grote vraag.

Programmaplan Weerbaarheid

Bij de beeldvormende sessie over het Programmaplan Weerbaarheid liet Leendert zijn expertise gelden.
Het RIEC gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie. Er wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht waar iets aan de hand is. Afwachten tot er fouten worden gemaakt, want criminelen willen steeds meer. Samenwerkingsverbanden worden opgezet met onder andere gemeenten en belastingdienst.

Biomassa

Marcel schoof aan bij de Ronde Tafel Biomassa.
Het beeld dat wordt geschetst is rooskleurig. Wellicht te rooskleurig. Biomassa is niet CO2 neutraal. De uitstoot zal verminderd moeten worden.
Voor de komende jaren zijn er vergunningen afgegeven voor nog twaalf centrales. Waar komt het hout vandaan?

Windpark De Groene Delta

Theo vertegenwoordigde de fractie bij de oordeelsvormende sessie over de Verklaring van geen bedenkingen windpark De Groene Delta.
De windmolens zullen de vervuilende kolencentrale gaan vervangen. Er is geen weerstand vanuit de omgeving. Dit is een belangrijk argument voor 50PLUS om hierin mee te gaan.

Vergadering bijwonen

De eerstvolgende Statendag vindt plaats op woensdag 18 maart. De vergaderingen vinden plaats in het Huis der Provincie.