50PLUS Logo officieelTweede en Eerste Kamerleden en erevoorzitter zeggen vertrouwen in Geert Dales op

Gisteren kwam na urenlang vergaderen door Tweede Kamerfractievoorzitter/Partijleider Henk Krol, erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen, Eerste Kamerfractievoorzitter/erelid, met de voorzitter van 50PLUS Geert Dales een akkoord tot stand waarin overeenstemming werd bereikt over een oplossing voor de geuite bezwaren van een steeds groter wordende groep vooraanstaande leden van 50PLUS die betrekking hebben op de bestuursstijl van Geert Dales.

Zijn autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven zorgden ervoor dat tijdens zijn bestuursperiode van de 9 Hoofdbestuursleden er 7 opstapten. Een voorzitter van een landelijke politieke partij dient een verbindende rol te hebben maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten en vertoonde geen oplossingsgericht gedrag. Daarnaast schuwde hij niet om stelselmatig in grof taalgebruik vooraanstaande leden te beledigen en liet hij zich uitermate denigrerend uit over onze eigen volksvertegenwoordigers.
Het ledenaantal van 50PLUS daalde naar een dieptepunt.

Door zijn gedrag ontstond grote onrust in de partij met als gevolg dat 8 provinciale voorzitters en vervolgens 10 Statenleden het vertrouwen in Dales opzegden. Ondanks de vele bemiddelingspogingen bleek Dales niet voornemens om zijn gedrag als voorzitter zodanig aan te passen dat er een werkbare situatie zou ontstaan.

De gisteren ondernomen uiterste bemiddelingspoging waarbij het geen doorgang vinden van een kort geding procedure met alle negatieve publicitaire gevolgen van dien onderdeel uitmaakte van het akkoord, werd eenzijdig zonder medeweten en instemming van Jan Nagel en Martin van Rooijen aangepast waardoor de bereikte overeenstemming teniet werd gedaan.

Een uitgaand persbericht verzonden door de Tweede Kamerfractie 50PLUS waarbij op verzoek van Dales de volstrekt onjuiste verklaring werd opgenomen dat Nagel en Van Rooijen zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer zouden steunen bracht opnieuw een vloedgolf aan negatieve reacties binnen de partij teweeg.

Gelet op de naar voren gebrachte feiten betekent dat het vertrouwen in de voorzitter Geert Dales niet langer gehandhaafd kan blijven. De Tweede Kamerleden Leonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo alsmede de Eerste Kamerleden Martin van Rooijen en Martine Baay en erevoorzitter Jan Nagel zeggen het vertrouwen in de heer Dales op.