Logo 50plusGLD17 april 2020

 

Beste leden van 50PLUS,

U zult ongetwijfeld in de pers, op de televisie of op een andere wijze hebben vernomen dat er onenigheid is binnen 50PLUS. Wij willen u met deze brief zelf uitleggen waarom het grootste deel van de provinciale voorzitters/besturen, elf leden uit diverse Provinciale Staten, de fracties van meerdere Waterschappen, diverse gemeenteraadsleden en zelfs de leden van de Eerste Kamer en 3 van de 4 leden van de Tweede Kamer zich hebben uitgesproken tegen de voorzitter van 50PLUS, de heer Geert Dales.

Veel berichten die u leest of hoort zijn niet volledig of eenzijdig belicht. Om u goed te informeren zullen wij alle argumenten benoemen, zodat u een goed beeld krijgt en zelf een oordeel kan vormen.

Waar gaat het nu om!

De geplande (fysieke) Algemene Leden Vergadering (ALV) is afgelast vanwege de Coronacrisis. Er werd toen door het Hoofdbestuur gesproken over een ledenraadpleging, waarbij digitaal gestemd zou worden.

Zijn de voorzitters in deze Coronatijd tegen een ledenraadpleging via digitaal stemmen of per post stemmen?

De voorkeur van de voorzitters/besturen gaat uit naar een “gewone” Algemene Ledenvergadering (ALV). Ieder aanwezig lid kan dan zijn/haar mening laten horen en iedere aanwezige hoort dat. Hierdoor kunnen meningen en stemgedrag gevormd of veranderd worden. Bovendien kunnen de kandidaten zich introduceren aan de aanwezige leden en zijn zij in de gelegenheid eventuele vragen te beantwoorden. Bij een (digitale) ledenraadpleging kan dit alles nu eenmaal niet.
Een ledenraadpleging is geen ALV. Alleen in een “gewone” ALV kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

Een ledenraadpleging bestaat officieel zelfs niet. In deze Coronatijden zijn de voorzitters er niet persé op tegen. Maar alleen dan wanneer het gaat over zaken waar de verschillen tussen de opvattingen klein zijn.
Denk hierbij b.v. aan het verkiezen van de voorzitter van de programmacommissie. Er is daarvoor immers maar één kandidaat.

Maar net als bij een “gewone” ALV moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
1. Alle leden moeten kunnen "stemmen". De leden die een e-mailadres hebben, digitaal, leden die dat niet hebben, per post.
2. En het moet eerlijk en open gebeuren.

Hoe zorg je daarvoor?

Er wordt net als bij een “gewone” ALV een onafhankelijke stemcommissie benoemd. Die zorgt ervoor dat alles eerlijk gaat. Ze controleert het bedrijf dat de digitale raadpleging verzorgt. Ze checkt of leden niet meer dan één keer kunnen stemmen. De stemcommissie opent ook de enveloppen waarin de poststemmen zitten en telt die. Zo wordt ervoor gezorgd dat iedere stem telt en dat niemand buiten de stemcommissie weet hoe iemand gestemd heeft.
Als dat is gebeurd, publiceert de stemcommissie hoeveel leden gestemd hebben, hoeveel leden voor waren, hoeveel tegen en wat de uitslag van de raadpleging dus is. Op deze manier de uitslag geven is open, eerlijk en transparant.
Alleen een percentage noemen zegt niets. Stel dat er slechts 10 leden gestemd hebben en er waren er 9 voor. De uitslag is dan dat 90% voor was. Maar ja, wat zegt dat wanneer maar 10 leden gestemd hebben en alle andere leden niet.

Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen

Geert Dales heeft zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer, zijn de voorzitters en besturen daarop tegen?

Nee, daar zijn ze niet op tegen. Ieder lid van 50PLUS mag en kan zich kandidaat stellen voor elke functie.
De voorzitters vinden echter wel dat Geert Dales zich moet terugtrekken als voorzitter van het Hoofdbestuur. Het zou immers raar zijn dat de voorzitter zelf de profielen maakt waar de kandidaten aan moeten voldoen, zelf de leden van de selectiecommissie bepaalt en dan zelf solliciteert als kandidaat. Dat is niet democratisch en verre van correct gedrag als voorzitter. Je moet als voorzitter elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen.
Geert Dales weigert echter om zich als voorzitter terug te trekken. Hij wilde eerst zelfs niet vertellen dat hij zich kandidaat had gesteld, maar onder druk van Henk Krol heeft hij toegegeven dat ook hij kandidaat is.

Mag je als voorzitter tegenkandidaten vragen om zich terug te trekken?

Geert Dales heeft aan een aantal kandidaten gevraagd zich terug te trekken voor een functie in de selectiecommissie die de kandidaten selecteert voor de Tweede Kamer.
De provinciale voorzitters van 50PLUS vinden dat dit niet kan en mag gebeuren. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor een plek in een bestuur of commissie. In een democratische partij wordt tijdens een “gewone” ALV via een stemming door de leden beslist wie verkozen is en wie niet.  

De vereniging 50PLUS heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Daarnaast bestaan voor alle functies van het bestuur functieprofielen. Zo ook voor de functie van voorzitter.

Voldoet Geert Dales aan het voorzittersprofiel?

Volgens het vastgestelde profiel dient een voorzitter o.a. hieraan te voldoen:
1. In staat zijn om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
2. Communicatieve teamspeler.
3. Diplomatieke eigenschappen.
4. Ervaring met het voorzitten van vergaderingen.

Helaas hebben de provinciale voorzitters en vele anderen de afgelopen jaren ervaren dat Geert Dales daar niet aan voldoet.

Is Geert Dales een motivator binnen het Hoofdbestuur?

Waarschijnlijk niet. Al snel na de verkiezingen in 2017 zijn er 2 leden w.o. de penningmeester opgestapt. Daarna zijn er in 2018 en 2019 nog eens 4 bestuursleden opgestapt. En begin dit jaar nog één. Dat zijn er wel erg veel. Zijn er nieuwe kandidaten voor deze ex-bestuursleden gevraagd? Neen, pas in februari 2020 is er een oproep voor nieuwe bestuursleden gepubliceerd. En daar kwamen zo weinig reacties op dat er een herhaalde oproep is gekomen.

Gedrags- en fatsoensnormen

De voorzitters van de provinciale besturen vinden dat de voorzitter de gedrags- en fatsoensnormen heeft overschreden. In een aantal e-mails heeft de voorzitter zich op grove wijze uitgelaten over leden van 50PLUS. Dat kan en mag niet in een partij als 50PLUS. De manier waarop je je gedraagt binnen 50PLUS is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Als voorzitter van 50PLUS heb je een voorbeeldfunctie. Zelf zegt de voorzitter dat de “integriteit” bij hem hoog in het vaandel staat. Echter in zijn doen en laten is dat geheel anders. De provinciale voorzitters vinden dat zeker een voorzitter van de landelijke partij zich onafhankelijk en verbindend moet gedragen. Helaas is uit veel berichten gebleken dat dat niet zo is.  

Al deze punten zijn voor het merendeel van de provinciale voorzitters, de statenleden, waterschapsleden, gemeenteraadsleden en leden van de Eerste en Tweede Kamer aanleiding geweest om het vertrouwen in de voorzitter Geert Dales op te zeggen. Dat hadden ze liever niet gedaan. De voorzitters wilden graag met het Hoofdbestuur praten, maar dat wilde Geert Dales niet. Hij vond dat de voorzitters alleen maar mochten adviseren, en niet het hoofdbestuur “de les” mochten lezen.  

Conclusie

De partij 50PLUS staat momenteel in de peilingen op flinke winst. Om deze goede verwachtingen ook daadwerkelijk bij de verkiezingen volgend jaar maart vast te houden, is de partij gebaat bij een stabiel en evenwichtig beleid. Het conflict gaat ook niet om het beleid dat de politiek voert. Het gaat om fatsoen, integriteit en verbinden. Bovengenoemde bestuursleden en politieke vertegenwoordigers van 50PLUS vinden dat de eenheid binnen 50PLUS alleen hersteld kan worden als Geert Dales zich terugtrekt als voorzitter van het Hoofdbestuur. Dan kan hij gewoon kandidaat blijven voor de Tweede Kamer. Het is aan de selectiecommissie om aan de Algemene Ledenvergadering de kandidaten voor te stellen die voldoende kwaliteiten bezitten om 50PLUS te mogen vertegenwoordigen.

Het Provinciaal Bestuur van Gelderland.