Logo 50plusGLDBeste leden van 50PLUS Gelderland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen Gelderse 50PLUS partij en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de twaalf provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Er zijn ook ruim voldoende kandidaten! Het enthousiasme, om met een geheel vernieuwd hoofdbestuur van onze 50PLUS partij een belangrijke partij voor de steeds groter wordende groep 50-plussers te maken, is groot. Ook vanuit Gelderland hebben zich voldoende kandidaten beschikbaar gesteld. Zij hopen op uw steun, zodat de Gelderse afdeling goed vertegenwoordigd wordt op landelijk niveau.

50PLUS is springlevend!

Intussen zijn alle twaalf 50PLUS afdelingen, onze vertegenwoordigers in de gemeenteraden met fractieondersteuners en door de gemeenteraad benoemde fractievolgers, onze bestuursleden in de waterschappen en hun burgerleden, onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en hun fractieondersteuners en fractievolgers, onze leden in Eerste en Tweede Kamer en al hun medewerkers en de medewerkers van ons partijbureau in Den Haag zeer actief bezig met hun werkzaamheden. Zij werken allen hard aan het realiseren van ons partijprogramma op alle niveaus.

Dat moet ook want dat hebben we onze kiezers beloofd zult u zeggen. Maar het is goed om daar even bij stil te staan. We zijn een nog jonge partij en het mag best wel eens kraken, dat hoort bij een democratische ledenpartij. Het is fijn om te constateren dat onze partij daarin als een blok overeind blijft staan en dat iedereen met zijn werk doorgaat. Juist ook in de voor allen moeilijke Coronatijd!

Wij als bestuur van Gelderland, door u gekozen in november 2018, doen dat ook. Zo hebben we kortgeleden in Het Huis der Provincie te Arnhem een strategische oriëntatie gehouden, waarin we met onze actieve leden gedacht hebben over de inhoud van ons partijprogramma voor de toekomst en een plan voor de komende twee jaren, op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in 2023. Met voorstellen komen we op tijd naar u toe!

Gemeenten

In de gemeenten Nijmegen en Apeldoorn, de grootste steden van Gelderland, zijn we actief in de gemeenteraad. Daar werken we hard aan het armoedebeleid, het welzijnswerk in de buurten, het voorkomen van eenzaamheid, de WMO zorg, de jeugdzorg, de sociale woningbouw, huisvesting voor ouderen en starters, onderwijs, cultuur, energievoorziening in de toekomst, mogelijkheden voor het sporten voor ouderen en vragen we aandacht voor de ouderenzorg binnen en buiten de verpleeghuizen.

Waterschappen

In de Waterschappen is er veel aandacht voor een evenwichtig en veilig waterbeheer, voor de natuur en de verscheidenheid van planten, dieren en insecten. Ook daar is de energievoorziening in de toekomst een belangrijk onderwerp (Zie hun nieuwsbrieven op https://www.50pluspartij.nl/gelderland en de bijlagen bij deze brief).
Een belangrijk punt is dat we in de Waterschappen proberen de kosten voor de burger te beperken. “Het moet wel betaalbaar blijven!”.

Provinciale Staten

In de Provinciale Staten zijn we actief voor de zorg, het milieu, ruimtelijke ordening, woonzekerheid voor ouderen, cultuur en nog onlangs vestigden we de aandacht op de ongewenste gaslozingen op de Waal door de scheepvaart, een zware belasting voor het milieu. (Ook hierover staat regelmatig nieuws op de Gelderse website.)

U ziet 50PLUS werkt gewoon hard door!

Kijkt u op de site https://www.50pluspartij.nl, daar is alle informatie verzameld en kunt u, naast alle landelijke acties in de Eerste en Tweede Kamer, ook het nieuws van 50PLUS Gelderland lezen. Op de site staat onder op de eerste pagina wat de partijbeginselen zijn van de 50PLUS partij.

Onze 50PLUS partij staat als een huis!

Wij hopen dat deze informatie u ondersteunt in uw keuze om lid te zijn en dat u ons blijft ondersteunen, de ouderen hebben onze extra aandacht en belangenbehartiging juist in deze Coronatijd en in de nabije toekomst hard nodig!

Indien u vragen hebt over bovenstaande zaken dan kunt mij bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 06 41911168.

Met vriendelijke groet,

Will Reichgelt.
Commissie Ledenbinding Gelderland
Algemeen Bestuurslid 50PLUS Gelderland

 

Bijlage 1

De 50PLUS fractie van Waterschap Rivierenland is actief betrokken bij uitwerking van de strategische visie op Waterbeheer en Biodiversiteit

Videovergaderingen zijn aan de orde van de dag voor de fractie, bestaande uit de algemeen bestuursleden Jan Opschoor en Theo Weijers, en de burgerleden Anton van Straten en Anneke Zwijnenburg.

Wel even wennen, maar het dwingt ons eens te meer tot duidelijke afspraken, formuleringen, vraagstellingen en vooral: visie. Dit alles natuurlijk in het licht van het 50PLUS programma: Hart voor Water.

De afgelopen week kwam de Watervisie Waterschap Rivierenland voor de komende 6 jaar – met 2050 als stip op de horizon – uitgebreid aan de orde. 50PLUS pleitte voor aanscherping van de Watervisie. Wij staan op het standpunt dat het waterschap op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar kerntaken waterveiligheid en voldoende en schoon water moet uitvoeren. Ook vinden wij dat het waterschap een brede maatschappelijke taak heeft. Het waterschap is er voor landbouw, stad en dorp, natuur, recreatie en cultuurhistorie. En bij dit alles hoort een meer dan passende verdeling van de waterschapslasten.

Ook biodiversiteit en maaibeheer op de dijken was een aansprekend onderwerp.
Een van de 10 speerpunten van 50PLUS is het samen werken aan een brede biodiversiteit langs onze waterwegen, dijken en wateren.
Daarom kon 50PLUS zich goed vinden in het advies van het dagelijks bestuur om de biodiversiteit van de dijken nog meer te versterken. Wij pleitten met succes voor het duidelijk opnemen van “gefaseerd maaien” daar waar mogelijk, ten gunste van de biodiversiteit maar ook de leefbaarheid. Bloemrijke dijken door het hele seizoen heen.

50PLUS is springlevend!

Voor meer informatie:
Website: Waterschap Rivierenland en
Jan Opschoor
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., M: 06 53191626
Theo Weijers
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., M: 06 53701276 (Maas en Waal)

 

Bijlage 2

50PLUS fractie van Waterschap Vallei en Veluwe

Onze fractie in het waterschap heeft zich intensief beziggehouden met de adviezen in het vervolgproces naar de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Het RES-proces is een onderdeel van een landelijk traject waarbij wij gezamenlijk met andere partners uitwerking geven aan één van de afspraken uit het klimaatakkoord. Hierin wordt beoogd om een totale landelijke opwek van 35 TWH te halen.

Naast de focus op duurzame opwek van energie door middel van zonne-windenergie geef de RES ook inzicht in de regionale structuur warmte. Het gaat hierbij ook om toepassing van aquathermie en biogas. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een energiefabriek in Harderwijk, waarvan mest de grondstof is om groen gas te leveren voor eigen gebruik en voor de wijk. De energie in de vorm van groen gas geeft daarbij een bijdrage aan een energie neutraal waterschap.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een eigen Blauwe omgevingsvisie ontwikkeld, genaamd: “BOVI2050”. Met deze omgevingsvisie (tot 2050) zet het waterschap op geheel nieuwe wijze koers naar een duurzame en water inclusieve leefomgeving waarin water een belangrijke rol speelt. In onze commissie en algemene bestuursvergaderingen wordt deze koers nader uitgewerkt. Voor o.a. de volgende beleidsterreinen zal de fractie van 50PLUS zich inzetten.

Het betreft hier o.a.:
- infiltratie capaciteit van water vergroten in stad en land en op de stuwwallen van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug;
- nieuwe natte gebieden als natuurontwikkeling inzetten;
- maximaal water vasthouden van beek naar beeklandschap;
- schoon riool- en regenwater als schone bron voor het watersysteem;
- lokale zelfsturing om water in haarvaten vast te houden;
- kleinschalig aantrekkelijk landschap met hoge biodiversiteit;
- benutten thermische energie uit oppervlakte en afvalwater;
- onze rioolwaterzuiveringen stoten geen CO2 meer uit naar de atmosfeer;
- multifunctionele dijken als structuurdrager recreatie en biodiversiteit;
- verbeteren (vis)migratie van binnen naar buitenwater en vice versa.

Ook stelt de 50PLUS fractie vragen in de commissie en algemene bestuursvergaderingen en doet mee in allerlei werkgroepen/werksessies.
Afgelopen week is de vraag gesteld over de sanering van de Enkapluim in Ede. Er is een beroepsschrift bij de Rechtbank ingediend tegen de verleende vergunningen door het Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat voor de aanleg van een grondwaterafvoerleiding en de lozing van verontreinigd grondwater op de Neder-Rijn.
De voorbereidingen zijn nu gestaakt tot een uitspraak van de Rechtbank. Het saneringsplan beoogt het verwijderen en afvoeren van verontreinigd grondwater. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat vijvers en singels worden verontreinigd met sulfaat in de woonwijken Maandereng en Rietkampen in Ede. Dit sulfaat veroorzaakt een rotte eierenlucht.

De vragen door 50PLUS gesteld zijn:
- wat is de stand van zaken nu?
- de verontreiniging verspreidt zich met een snelheid van +/- 30 á 40 meter per jaar; wat voor maatregelen worden genomen om deze schadelijke stoffen tegen te houden?
- zijn er inmiddels nieuwe technieken ontstaan om de grondwaterverontreiniging te saneren?

U ziet dat er veel onderwerpen zijn waar de fractie zich mee bezig houdt. Wij houden u op de hoogte!

50PLUS is er voor iedereen!

Voor meer informatie:
Website: Waterschap Vallei en Veluwe en
Gerrit Sprik (Fractievoorzitter)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Henri Pastoor (AB lid)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.