Helmond 23 december 2022

Het kerstgeschenk van het college aan de medewerkers, raads- en burgercommissieleden is voor onze fractie samen met de collega's van de PvdA aanleiding om vragen te stellen over het voor een deel buitensluiten van de lokale ondernemers. Deze kwestie staat niet op zich, al enkele jaren op een rij wordt hiervoor aandacht gevraagd door de politiek. Beide fracties zullen in de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen met de oproep om de lokale ondernemers te betrekken bij het leveren van attenties .

De brief aan het college van vandaag kunt u hieronder lezen:

                                                                                                           

Onderwerp: Kerstgeschenk 2020

Geachte leden van het college,

De fracties van 50PLUS en PvdA vragen aandacht van uw college voor het volgende.

Een gegeven paard kijk je niet in de bek. En toch is er voldoende aanleiding voor deze fracties om het college om opheldering te vragen.

Allereerst zeggen we dank voor het gegeven dat het college de medewerkers, raadsleden en burgercommissieleden heeft verrast met een brief en een geschenk. Dit ter gelegenheid van een terugblik op 2020, de kerstviering en oud en nieuw.

Zeker in dit ongewisse tijdsbestek mag dergelijk gebaar op veel sympathie rekenen.

Maar wij willen wel blijk geven van onze ontstemming als het gaat om dat voor een belangrijk deel van dit geschenk onze lokale ondernemers zijn gepasseerd. We moeten concluderen dat een extern ( niet Helmondse) commercieel bedrijf een code systeem voor cadeaus heeft verzorgd. Terwijl in Helmond enkele jaren geleden door een collectief van ondernemers een vergelijkbaar bedrijf is opgezet.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in het kerstgeschenk ook een Helmond Gift card is opgenomen, waarvan de inbreng wel ten goede komt aan de lokale ondernemers. Overigens is het de ervaring dat een x percentage van een dergelijke kaart niet wordt ingeleverd.

Onze ontstemming is tweeërlei.

Al enkele jaren op een rij wordt er op aangedrongen dat voor veel (kleine) ondernemers in onze stad het aanleveren van producten voor een kerstgeschenk een welkome aanvulling op hun bedrijfsvoering is. U herinnert zich toch de kwestie van een Bol.com voucher enkele jaren geleden!!

Daarnaast is er de impact van de coronacrisis, zeker nu in de situatie van een bijna totale lockdown. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur en politiek pal gestaan voor de belangen van onze ondernemers. De wethouders van de Brug en de Vries hebben in de afgelopen periode op verschillende manieren het nut en de noodzaak van het ondersteunen van de lokale economie onderstreept en ook voorzien van maatregelen. En daarom vonden we het ook zo prettig dat de kleine attenties in de loop van dit jaar om de medewerkers van de gemeente een hart onder de riem te steken wel verstrekt waren door Helmondse ondernemers. Des te groter ons onbegrip voor het feit dat u nu andere keuzes maakt. Zeker nu ook bijna alle Helmondse ondernemers deels noodgedwongen zijn gaan werken met een webwinkel-functie, al dan niet ondersteund door de faciliteiten van Centrummanagement of Wijkmanagement Helmond.

Het voelt voor ons dan ook absoluut niet goed dat we het jaar 2020 met deze kwestie afronden.

De fracties stellen prijs op een reactie van het college op hetgeen hierboven is beschreven. Vervolgens leggen wij het college nog een aantal vragen voor:

  • om welke redenen is besloten om de Helmondse ondernemers dit geschenk niet in zijn totaliteit te laten verzorgen?
  • welk bedrag is totaal gemoeid met dit kerstgeschenk?
  • zijn er afspraken gemaakt met de organisatie van de Helmond Gift Card over verrekening van niet ingeleverde cards?
  • bent u bereid om samen met deze organisatie in de komende tijd gericht campagne te voeren om de ontvangers aan te sporen de card te gebruiken?

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zullen wij een motie indienen met de oproep om kerst- en andere personeelsgeschenken voortaan te laten verzorgen door Helmondse ondernemers.

Helmond, 23 december 2020

Fractie 50 PLUS                                  Fractie PvdA                          

Frans Mol                                           Nathalie Peijs                        

                                              

i.a.a.

- fractievoorzitters raad Helmond

- Media

-Centrummanagement