Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 1 van 6

Versie goedgekeurd door ALV 29 maart 2014

Huishoudelijk Reglement 50PLUS

Inhoudsopgave

Huishoudelijk Reglement 50PLUS ............................................................................ 1

Inhoudsopgave ..................................................................................................... 1

Algemeen Begripsbepalingen .................................................................................. 2

Paragraaf 1: Algemene Vergaderingen ..................................................................... 3

Paragraaf 2: Bestuursfuncties en vertegenwoordiging ................................................ 4

Paragraaf 3: Provinciale Afdelingsbesturen en de Adviesraad ...................................... 4

Paragraaf 4: Programmacommissie .......................................................................... 5

Paragraaf 5: Commissie van Beroep......................................................................... 5

Paragraaf 6: Reglement Kandidaatstelling................................................................. 6

Paragraaf 7: Slotbepalingen .................................................................................... 6

Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 2 van 6

Algemeen Begripsbepalingen

In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te

stellen reglementen wordt verstaan onder:

a. Algemene ledenvergadering:

De algemene vergadering van 50PLUS zoals geregeld in de artikelen 12 tot en met 16

van de statuten;

b. Jaarlijkse ledenvergadering:

Deze algemene vergadering dient ten minste elk jaar in gevolge artikel 15 van de

statuten te worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,

behoudens verlening van de termijn door de algemene vergadering;

c. Hoofdbestuur:

De door de algemene vergadering benoemde bestuursleden;

d. Afdelingsbestuur:

De door de ledenvergadering van een afdeling benoemde bestuursleden;

e. Ledenvergadering van een afdeling:

De vergadering van de leden, die tot die afdeling behoren;

f. Commissie van beroep:

Een beroepsinstantie samengesteld uit door de algemene vergadering benoemde leden;

g. Programmacommissie:

Een door de algemene vergadering benoemde commissie die zorg draagt voor opstelling

van verkiezingsprogramma;

h. Adviesraad:

Een vertegenwoordiging van de 12 provinciale afdelingsbesturen waarbij ieder

afdelingsbestuur een vaste vertegenwoordiger aanstelt;

i. Kaderbijeenkomst:

Bijeenkomsten die minimaal 2 keer per jaar plaatsvinden tussen hoofdbestuur en

Adviesraad;

j. Gewone meerderheid:

Meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en ongeldig

uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht;

k. Groslijst:

De alfabetische lijst van alle voorlopige kandidaten;

l. Voorlopige advieskandidatenlijst:

De lijst van door het bestuur in volgorde van voorkeur geplaatste kandidaten;

m. Onafhankelijke selectiecommissie:

De onafhankelijke selectiecommissie voert gesprekken met de kandidaten voor Eerste en

Tweede Kamer en stelt aan de hand daarvan een advies kandidatenlijst op die aan de

leden tijdens de algemene vergadering wordt voorgelegd;

Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 3 van 6

Paragraaf 1: Algemene Vergaderingen

Artikel 1.1:

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van 50PLUS

Artikel 1.2

De algemene ledenvergadering is openbaar. Het stem- en spreekrecht zijn voorbehouden

aan de leden. Ieder lid heeft één stem.

Artikel 1.3

Aan de algemene ledenvergadering komt alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de

statuten en reglementen van 50PLUS aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 1.4

Een algemene ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over

onderwerpen, die op de agenda voor de betreffende vergadering zijn vermeld. De agenda

wordt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering toegezonden aan de

leden.

Artikel 1.5 Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden bij voorkeur in de maand maart of april.

Artikel 1.6

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering brengt het hoofdbestuur verslag uit over het

gevoerde beleid, doet zij rekening en verantwoording over de jaarbalans en de staat van

baten en lasten en vinden periodieke aftreding en benoeming van bestuursleden plaats.

De goedkeuring van de rekening en verantwoording door de jaarlijkse ledenvergadering

ontheft het bestuur van zijn aansprakelijkheid voor het in het afgelopen jaar gevoerde

beleid.

Artikel 1.7

Stemmen over zaken geschiedt door handopsteking, stemming over personen geschiedt

schriftelijk.

Artikel 1.8

De 9 leden van het hoofdbestuur worden gekozen door de jaarlijkse ledenvergadering

voor een periode van twee jaar. Na afloop van de benoemingsperiode is een bestuurslid

onmiddellijk herbenoembaar voor opnieuw twee jaar met in totaal een maximum van zes

jaar. De voorzitter wordt in functie gekozen, de taken van de overige leden van het

bestuur worden elk jaar door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de leden.

De overige 8 leden worden gekozen uit de kandidaten die de meeste stemmen behalen

met in achtneming van de artikelen 1.9 en 1.10. Herstemming vindt plaats tussen de

twee kandidaten met de meeste stemmen, indien na de eerste stemmingsronde

onvervulde vacatures bestaan.

Artikel 1.9

De jaarlijkse ledenvergadering kiest tenminste één vertegenwoordiger in het

hoofdbestuur uit het Noorden (Groningen, Friesland, Drenthe), uit het Oosten

(Gelderland, Overijssel, Flevoland), uit het Zuiden (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland) en

uit het Westen (Noord- en Zuid Holland, Utrecht). Degene met de meeste stemmen uit

de 4 regio’s is direct gekozene.

Artikel 1.10

Vertegenwoordiging uit hoofde van het voorafgaande artikel gaat boven het aantal

behaalde stemmen.

Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 4 van 6

Artikel 1.11

Bij tussentijdse aftreding vindt vervanging plaats door de ongekozen kandidaat met de

meest behaalde stemmen met in achtneming van artikel 1.9. Bij gebreke van een

zodanige vertegenwoordiging vindt vervanging plaats door de kandidaat met het hoogste

aantal stemmen ongeacht de regio.

Artikel 1.12

Vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer wonen de vergaderingen bij van het

hoofdbestuur als adviseur en hebben geen stemrecht.

Paragraaf 2: Bestuursfuncties en vertegenwoordiging

Artikel 2.1

De volgende functies kunnen niet door één en dezelfde persoon worden vervuld:

-

Lid hoofdbestuur en lid Eerste of Tweede Kamer

-

Lid Provinciale afdelingsbestuur en lid Provinciale Staten

Artikel 2.2

Van kandidaten voor vertegenwoordigende functies wordt verwacht dat zij vrijwillig

verklaren bereid te zijn een van toepassing zijnde afdrachtregeling toe te passen.

Het hoofdbestuur is bevoegd aan de algemene ledenvergadering een regeling inzake de

afdracht van leden van vertegenwoordigende lichamen en benoemde bestuurders aan de

partij ter vaststelling aan te bieden.

Paragraaf 3: Provinciale Afdelingsbesturen en de Adviesraad

Artikel 3.1

50Plus kent 12 Provinciale Afdelingsbesturen. De Provinciale jaarlijkse

ledenvergaderingen worden gehouden in de maand oktober of november. Tijdens deze

jaarlijkse ledenvergaderingen doen de Statenleden verslag van de activiteiten van de

Provinciale Staten.

Artikel 3.2

Het bestuur van een afdeling wordt gekozen door de leden van de afdeling tijdens de

ledenvergadering voor de duur van 2 jaar.

Het aantal leden van het afdelingsbestuur wordt door de ledenvergadering bepaald maar

bedraagt minimaal drie met een maximum van zeven personen, waar van de voorzitter

in functie wordt gekozen met een absolute meerderheid van stemmen. Bij het ontbreken

van een absolute meerderheid volgt een herstemming tussen de kandidaten in volgorde

van de meest behaalde stemmen tijdens de eerste stemming.

Artikel 3.3

Ieder afdelingsbestuur wijst uit haar midden een vaste vertegenwoordiger aan, die allen

tezamen de Adviesraad vormen. De Adviesraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen

met het hoofdbestuur, de zogeheten Kaderbijeenkomsten. De adviesraad geeft gevraagd

en ongevraagd advies aan het hoofdbestuur.

De Provinciale afdelingsbesturen wijzen voor hun vertegenwoordiger een vaste vervanger

aan teneinde de adviesraad zo min mogelijk van samenstelling te laten veranderen.

Artikel 3.4

De afdelingsbesturen zorgen onder andere voor het werven van kandidaten voor de

Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement.

Artikel 3.5

Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 5 van 6

De afdelingsbesturen ontvangen jaarlijks van het hoofdbestuur een geldelijke bijdrage.

Afdelingsbesturen kunnen hun eigen inkomsten verwerven maar dienen jaarlijks

begroting en afrekening ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofdbestuur dat de

uitgaven moet verantwoorden aan de landelijke subsidiegever.

Artikel 3.6

De afdelingsbesturen stellen jaarlijks een activiteitenplan, een verslag en een begroting

op en leggen dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergaderingen van de Provinciale

afdelingen.

Artikel 3.7

Afdelingsbesturen mogen aanvullende reglementen opstellen met dien verstande dat

deze geen regelgeving mag bevatten in strijd met de wet, de Statuten en dit

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 3.8

Leden van het hoofdbestuur hebben toegang tot de ledenvergaderingen van afdelingen.

Zij mogen in die vergaderingen het woord voeren. Wanneer zij niet tevens behoren tot

de afdeling hebben zij geen stemrecht.

Paragraaf 4: Programmacommissie

Artikel 4.1

De jaarlijkse ledenvergadering kiest de voorzitter van de programmacommissie. Deze

commissie stelt het verkiezingsprogramma op

Artikel 4.2

De programmacommissie bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter. In overleg met

de voorzitter van de programmacommissie benoemt het hoofdbestuur de overige zes

leden.

Artikel 4.3

De programmacommissie kan deskundigen raadplegen.

Artikel 4.4

Het hoofdbestuur draagt zorg voor tijdige toezending van het concept

verkiezingsprogramma aan de leden die gedurende een maand amendementen kunnen

indienen. Het hoofdbestuur stelt na overleg met de programmacommissie het definitieve

verkiezingsprogramma vast. In geval van tussentijdse verkiezingen kan van dit schema

worden afgeweken.

Paragraaf 5: Commissie van Beroep

Artikel 5.1

Tegen beslissingen van het hoofdbestuur over niet-toelating, schorsing of ontzegging van

het lidmaatschap kunnen leden beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep conform

artikel 4 lid 2 van de Statuten.

Artikel 5.2

De commissie van Beroep bestaat uit drie leden. Deze leden mogen niet tegelijkertijd een

functie in het hoofdbestuur vervullen.

De leden van de Commissie van Beroep worden gekozen door de Algemene

Ledenvergadering voor een periode van twee jaar met recht op maximaal twee maal

herverkiezing.

Zij worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris die de procedure bewaakt en

aanspreekpunt is voor degene, die in beroep gaat en degenen die het beroep

behandelen.

Huishoudelijk Reglement 50PLUS Pagina 6 van 6

Na ontvangst van een schriftelijke klacht stelt de Commissie van Beroep binnen drie

weken een datum vast voor het houden van een hoorzitting waarvoor het (aspirant) lid

en één of meerdere bestuursleden worden opgeroepen. Desgewenst kunnen partijen zich

laten bijstaan door een juridische adviseur. Binnen twee weken na de hoorzitting doet de

Commissie van Beroep een met redenen omklede schriftelijke bindende uitspraak.

Paragraaf 6: Reglement Kandidaatstelling

Artikel 6.1

a. Het hoofdbestuur stelt zowel een tijdschema vast voor de procedure tot verkiezing

van een lijsttrekker als voor plaatsing van de overige kandidaten op de lijst van

een Kieskring zoals bedoeld in de Kieswet.

b. De lijsttrekker is één en dezelfde persoon in alle kieskringen en wordt gekozen

door de algemene vergadering.

c. In alle kieskringen wordt dezelfde kandidatenlijst ingediend.

Artikel 6.2

Kandidaten voor 50PLUS mogen, tenzij het hoofdbestuur dispensatie geeft, geen actief

lid zijn van een andere partij politieke partij, die geregistreerd staat bij Centraal

Stembureau c.q. bij een provinciaal Centraal Stembureau, teneinde deel te nemen aan

verkiezingen voor de Provinciale Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer en Europees

Parlement.

Artikel 6.3

a. Na de sluitingstermijn van de kandidaatstelling stelt het desbetreffende bestuur

een groslijst van kandidaten op voor de verkiezing van de Eerste en Tweede

Kamer. Voor Provinciale Staten verkiezing wordt een uitsplitsing gemaakt naar

kiesdistricten.

b. Uiterlijk één week na sluiting van de kandidaatstelling wordt de groslijst met de

kandidaatstellingsformulieren toegestuurd naar de onafhankelijke

selectiecommissie.

c. Een door het hoofdbestuur aangewezen onafhankelijk selectiecommissie voert

gesprekken met de kandidaten voor Eerste en Tweede Kamer en Europees

Parlement en stelt een advies kandidatenlijst op. Deze advieslijst wordt tijdens de

algemene vergadering voorgelegd aan de leden die de definitieve kandidatenlijst

vaststellen.

d. Het hoofdbestuur doet voorafgaand aan voorgaand lid c een voorstel betreffende

de kandidaat lijsttrekker voor Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en

Europees Parlement. Dit voorstel kan meerdere kandidaat lijsttrekkers bevatten.

De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De uiteindelijke lijsttrekker

wordt gekozen door de algemene vergadering.

Paragraaf 7: Slotbepalingen

Artikel 7.1

In alle gevallen waarin door dit Huishoudelijk Reglement niet is voorzien beslist de

algemene vergadering.

Artikel 7.2

Het hoofdbestuur kan met opgaaf van redenen besluiten ontheffing te verlenen van

artikelen van dit reglement. De algemene vergadering kan een dergelijk besluit afkeuren.

Dit Huishoudelijk Reglement is oorspronkelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering

te Hilversum op 5 november 2011. Wijzigingen van het Reglement zijn laatstelijk

aangenomen op de Algemene Vergadering op 8 november 2014 te Hilversum.