De invoer van de Omgevingswet per 2021 is een majeure wijziging. Belangrijk is dat de invoering, die al meerdere malen is uitgesteld, op gedegen wijze wordt aangepakt, stelt 50PLUS. “Een goed werkend digitaal stelsel is een noodzakelijke voorwaarde”, vindt Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo. “Voldoende middelen om een en ander uit te voeren ook, zeker gezien de financiële positie van gemeenten! Daarbij is het van belang oog te hebben bij de inrichting en uitvoering van de wet voor de minder digitaal onderlegden.”

Laptop - Foto: Pixabay

De inbreng van Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo bij het Notaoverleg Omgevingswet met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken:

“Invoerdatum 01-01-2022. Er is een roadmap opgesteld, die bijgesteld kan worden zodra de planning ‘onhaalbaar’ wordt. Acht de minister de planning haalbaar? Er is immers al een paar keer geschoven met de datum. En lang niet alle gemeenten, provincies of waterschappen liggen op schema met de voorbereidingen. Wat zou reden zijn voor nieuw uitstel? En welke stem hebben de medeoverheden hierin?

- De implementatie van het nieuwe Bouwbesluit (met voorziening voor minder mobiele mensen) was aanvankelijk gekoppeld aan startdatum Omgevingswet toen dit nog voorzien was in 2021. De minister heeft al eerder haar intentie uitgesproken om 2021 te handhaven, maar is dat gelukt?

- Welke ondersteuning is er voor medeoverheden die achterlopen op schema? In de rapportage is immers te zien dat er nog erg veel te doen is, door de meeste partijen.

- Hoe kijken medeoverheden aan tegen de financiële en praktische ondersteuning door het Rijk? Verloopt de samenwerking in goed overleg? Een relevante vraag, gezien de onenigheid met de VNG met name op het gebied van het Sociaal Domein.

- Welke invloed van corona wordt er nog verwacht, en heeft er plaatsgevonden?

- Kan de minister nog eens wat uitgebreider ingaan op de ontwikkeling en werking van het digitale stelsel dat hierbij hoort, de DSO-LV (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening)? Gezien de beruchte combinatie ICT – overheid: het is essentieel dat dit vrijwel feilloos werkt. Zou het een reden kunnen zijn om de inwerkingtreding op te schorten?

- Wat is de concrete impact op de burger van deze Omgevingswet; met name de minder digivaardige burger?”

© 25 november 2020