Emmakade2

  1. Een van de vragen van de informateur zal zijn welke coalitie 50PLUS voorstaat. Willen we een voortzetting van de huidige coalitie, PVDA, CDA en Pal-GL, of willen we een andere coalitie. De PVDA wil onderzoeken of de huidige coalitie aangevuld moet worden. Er moeten zware ingrijpende besluiten worden genomen (10 miljoen bezuinigingen) dus is een bredere coalitie voor de PVDA handiger. En dan is de vraag of je als 50PLUS met 1 zetel aan een coalitie wilt deelnemen. Er zal zeker op het sociaal domein bezuinigd worden en wat zijn onze bezuinigingsplannen dan?   Daar hebben we nog geen helder beeld van? Daarom, laat de huidige coalitie doorgaan. Ze hebben gezorgd voor een tekort van 10 miljoen dus laat ze ook met voorstellen komen hoe dit op te lossen.
  2. De 50PLUS partij heeft een bepaalde signatuur, ze legt accenten, bewaakt met name de belangen van ouderen in beleidsvoornemens en –uitvoering. In die zin zou 50PLUS een belangrijke rol en positie kunnen hebben in de nieuwe coalitie. De achterstandspositie van ouderen op de arbeidsmarkt en de zorgwekkende ontwikkelingen voor ouderen bij de uitvoering van de WMO door de wijkteams (rapport Rekenkamer) vormen meer dan voldoende legitimatie.
  3. Wij benaderen politieke en maatschappelijke vragen altijd vanuit actuele demografische ontwikkelingen, en dus ook vanuit het perspectief van de toekomstige 50-plussers. We willen bijvoorbeeld dat bij subsidieaanvragen aangegeven wordt hoe de subsidieontvanger rekening houdt met demografische ontwikkelingen.
  4. Over alle ontwikkelingen en onderwerpen zal er op proactieve wijze overleg moeten worden gevoerd met organisaties, wijken en buurten, doelgroepen en mensen. Over de resultaten ervan o.a. in besluiten en te nemen maatregelen vindt een concrete terugkoppeling naar betrokkenen plaats, inclusief de overwegingen die hiertoe hebben geleid.
  5. 50PLUS staat oplossingsgericht beleid voor, d.w.z. dat op inventieve wijze gezocht wordt naar een efficiënte en doelgerichte inzet van mens en kapitaal, niet per se meer van het een of het ander.

We willen een coalitie van PVDA, CDA en Pal-GR, of andere partijen steunen als in het coalitieakkoord de volgende punten worden opgenomen:

  1. Inclusief ouderenbeleid: dat betekent dan bij ieder beleidsvoornemen een toets plaats vindt op de gevolgen van het beleidsvoornomen voor ouderen. Dus bij ieder beleidsvoornemen wordt de positie van ouderen betrokken en wordt deze positie getoetst (In het vorige coalitieakkoord komt het woord ouderen bijna niet voor).

Wij dringen aan op een portefeuille Ouderenbeleid, die ondergebracht is bij de wethouder die verantwoordelijk is voor het sociale domein.

  1. De participatiesamenleving moet voor ouderen haalbaar zijn, aantrekkelijk gemaakt worden. Dat betekent dat aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. Denk hierbij aan woonbeleid: het bouwen van aangepaste woningen voor ouderen, en het invoeren van de blijvers lening. Participatieprojecten ‘Ouderen voor Ouderen’ werken naar twee kanten; de inrichting van de openbare ruimte i.c. openbare toiletten en adequaat straatmeubilair in de binnenstad; waardering en facilitering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Tenslotte is een van de basisvoorwaarden voor alle burgers: een bereikbare en toegankelijke gemeente, die dorpen en wijken actief betrekt bij de gemeentepolitiek, en naar de betrokkenen terugkoppeling verzorgd van de genomen besluiten en overwegingen.
  2. Om de achterstand van 50PLUSSERS op de arbeidsmarkt terug te dringen gaat de Gemeente Leeuwarden met het UWV, de VNO-NCV, Vakbonden en het onderwijs (NHL/Stenden en de ROC’s) een taskforce commissie samenstellen die zich richt op het verbeteren van de positie van 50PLUSSER op de arbeidsmarkt. Andere stimulerende maatregelen zijn aandacht voor social return van oudere werklozen bij gemeentelijke aanbestedingen, en in company vakopleidingen voor 50PLUS werklozen.
  3. Binnen het Sociaal Domein wordt niet bezuinigd op de WMO en de Jeugdzorg. Bij de transitie van de WMO zijn met name 75PLUSSERS het kind van de rekening (zie rapport ‘Voortvarend Onderweg’, september 2017). De gemeente geeft opdracht aan Amaryllis om binnen elk wijkteam een consultatiebureau voor ouderen in te richten. Dit moet binnen de bestaande formatie plaatsvinden. Daarnaast is voorlichting aan ouderen over de wijkteams noodzakelijk, waar ze zijn en wat ze doen voor ouderen. 50PLUS pleit voor de aanstelling van Ouderencoaches; zij helpen ouderen direct naar het gewenste loket voor wat betreft de WMO, subsidies, financiële regelingen zoals de IOW

Voor een concrete uitwerking van bovengenoemde punten verwijzen we naar het verkiezingsprogramma van 50PLUS Leeuwarden, hetgeen nadrukkelijk een totaalprogramma is.