logo50plus 643

Stemadvies en informatie ALV 1 augustus 2020

Beste leden van 50PLUS, 

K
omende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren.

50PLUS is en blijft een partij die hard nodig is om voor de ouderen op te komen (pensioenen, koopkracht, eenzaamheid, zorg, wonen, werkgelegenheid enz.). 50PLUS is een uiterst sterk merk en we hebben gelukkig vele mensen die hun schouder er onder willen zetten om te groeien. Laten wij eensgezind voor de belangen van onze achterban opkomen, zij rekenen op ons.

Leden van 50PLUS kunnen zich opgeven voor deelname aan de ALV van 1 augustus via: https://www.onlineseminar.nl/50plus.
Klik vervolgens op (rechts boven) “registreren” en vul het formulier in. Bij “alias” gaarne voor- en achternaam invullen.

Lees meer...

50PLUS Limburg actief in provincie en gemeenten!

De Motie 2601 mede ondersteund door ons Statenlid Anne-Marie Fischer-Otten
samen met de volgende partijen roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

Partij van de Arbeid        J. Kuntzelaers
Partij voor de Dieren       P. Plusquin
Forum voor Democratie  N. Vinken
50PLUS                           A. Fischer-Otten
GroenLinks                     T. Jetten
D66                                 M. Jennekens
SP                                    Y. Claessens-Schepens

Klik op onderstaande link om de motie te lezen: 
file:///C:/Users/cate/Downloads/Motie%202601%20Kuntzelaers%20cs%20inzake%20
Rechtvaardige%20
Verkoopregeling%20Heierhoeve%20(1).pdf

Motie wordt aangehouden tot PS vergadering 25-9-2020

Ook de Fractie 50PLUS Venlo heeft zich hiervoor ingezet, super ondersteuning!

Statenvergadering
maandag 29 juni 2020 
Tijd: 19:00 - 22:00
Locatie: Statenzaal
Voorzitter: Bovens, Th.J.F.M. (Theo)

Laatste PS vergadering voor het zomerreces, wordt uitgezonden op Limburg.nl, hierbij de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/limburg/6c7ad8c7-1b12-4752-a177-6d715c269962

Deze vergadering kunt live mee beleven, vanavond de stemmingen ook de Motie 2601 Kuntzelaers cs inzake Rechtvaardige Verkoopregeling Heierhoeve
Mede-indiender motie 50PLUS Statenlid Anne Marie Fischer - Otten
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewlistEntry/Limburg/94c3e46f-8531-4f21-a86d-b5b79b244d63

Natuurlijk zullen wij ook hier de stemmingsuitslag bekend maken.

Lees het artikel door op de link te klikken of kopieer en plak in uw adresbalk.
Jean van Hoof Geplaatst opvrijdag 26 juni 2020 - 20:18
https://www.1limburg.nl/provinciebestuur-komt-tussenbeide-voor-bewoners-heierhoeve
Provinciebestuur komt tussenbeide voor bewoners Heierhoeve

Het provinciebestuur gaat zich rechtstreeks bemoeien met het conflict rond de taxatiewaarde van de huizen van bewoners van het Venlose buurtschap Heierhoeve. 

Daarbij zijn toezeggingen uit het verleden het uitgangspunt.
 

 

Beste leden van 50PLUS Limburg,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen 50PLUS partij Limburg en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste - en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke maar een “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Er zijn ook ruim voldoende kandidaten! Het enthousiasme, om met een geheel vernieuwd hoofdbestuur van onze 50PLUS partij, een belangrijke partij, voor de steeds groter wordende groep 50plussers te maken, is groot. Ook van uit Limburg hebben zich voldoende kandidaten beschikbaar gesteld. Zij hopen op uw steun, zodat de Limburgse afdeling goed vertegenwoordigd wordt op landelijk niveau.

50PLUS is springlevend!

Lees meer...

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders
Van:     Partij 50PLUS Maastricht
Betreft: Art. 47 vragen m.b.t. openbare toiletten
Datum: 14-05-2020

Geacht college,

Vanwege het coronavirus zijn minder openbare wc’s beschikbaar. Voor veel mensen leidt een nog grotere schaarsheid aan beschikbare toiletten tot grote zorgen en vervelende situaties.

De HogeNood-app voor Maastricht geeft de openbare toiletten weer. Echter, veel van locaties vermeld in de HogeNood-app zijn nu dicht vanwege corona.

De ondernemers van Maastricht doen hun best om winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. Zo hebben we onlangs nog kunnen lezen over fleurige tafeltjes als onderdeel van het Maastrichtse straatbeeld.

Winkelend publiek zal de binnenstad van Maastricht niet bezoeken indien er te weinig mogelijkheden zijn om bij ‘hoge nood’ naar de WC te kunnen gaan.

Mensen met een spijsverteringsziekte zijn aangewezen op boodschappen doen online of buren of andere bekenden in vertrouwen te nemen over hun buik- of blaasprobleem en hen te vragen de boodschappen voor hun te doen. 

Lees meer...

 
22 mei 2020
 
Vragen ex art. 35 reglement van orde.
 
Bij punt 3 van de concept besluitenlijst DB d.d. 05-05-2020 heeft u Strategisch Personeelsmanagement op de agenda staan. 
Partij 50PLUS leest onder meer over:
- Het niet verlengen van het “generatiepact”.
- De invulling van modern werkgeverschap;
- Een van de beste werkgevers van Nederland. 
Als een van de redenen om het generatiepact niet te verlengen lezen wij:
 “Het generatiepact kende een inschrijvingsmogelijkheid tot 31-12-2019. Op deze datum namen circa 65 medewerkers van WL deel aan het generatiepact. Per saldo leidt dit ondanks herbezetting tot een verlies van 10 tot 15 fte aan in te zetten formatie.”
De fractie van Partij 50PLUS is enigszins verbaasd dit te lezen. Bij het instellen van dit ‘generatiepact’ moet toch al bekend zijn geweest dat dit leidt tot verminderde Fte-inzet? 
Blz. 12: "Voor een deel van het huidige personeelsbestand geldt dat kennis en competenties niet meer volledig passen bij de opgave waar we voor staan. Het instellen van een mobiliteitsfonds, om medewerkers die niet meer passen binnen WL uit te laten stromen of te begeleiden naar een nieuwe baan buiten WL is duur, maar kan een positief effect op de effectiviteit van de organisatie hebben." 
Blz. 14: "Maar meer nog dan voorheen is het ook belangrijk om nu een beeld te hebben welke medewerkers de ontwikkeling van WL willen of kunnen doormaken. Deze medewerkers dienen nadrukkelijk te worden betrokken in de strategische planning." 
Blz. 15: "Ook een zestiger kan dus een verrijking voor de organisatie zijn" , echter een oudere regeling wordt niet (meer) geboden. Wel wordt vitaliteitsbeleid geboden”  
Voor de fractie van Partij 50PLUS levert bovenstaande reden tot het stellen van enkele vragen. Tevens verwijzen wij naar onze art. 35 vragen n.a.v. het niet verlengen van het ‘generatiepact’ eerder dit jaar. 
Lees meer...

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders
Van:     Partij 50PLUS Maastricht
Betreft: Art. 47 vragen: ouderen weren van terrassen
Datum: 09-06-2020

Geacht college,

Om het coronavirus tegen te gaan zijn allerlei beperkende maatregelen genomen. Partij 50PLUS Maastricht begrijpt deze maatregelen.

Vanaf 1 juni zijn de terrassen weer open. Partij 50PLUS ziet dat de Maastrichtse ondernemers er alles aan doen om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Des te groter was de verbazing van 50PLUS over het artikel in dagblad De Limburger van 15 mei[1] waarin de suggestie wordt gedaan een leeftijdgrens (55 jaar) voor de horeca in te stellen.

Vervolgens lezen wij in de Telegraaf[2] het artikel ‘Senioren ontmoedigd om terrasje te pikken’.

Lees meer...

Ingediende motie 50PLUS Venlo met ondersteuning van:
EENLOKAAL, PVDA, SP, D66, Fractie Oruc, GroenLinks             

GEMEENTERAAD   
Motie Vreemd aan de Orde van de Dag
Onderwerp: Woonzorg Voorzieningen voor Ouderen.
De gemeenteraad van de gemeente Venlo in vergadering bijeen op 27 mei 2020,

Constaterende dat:  

  • Het procentueel percentage ouderen in Venlo hoog is en verder toe zal nemen, de kadernota spreekt van een dubbele vergrijzing,
  • de verzorgingshuizen door bezuiniging vanwege de economische crisis bij het in werking treden van de Participatiewet zijn afgeschaft,
  • er bijgevolg een gat is ontstaan tussen thuis wonen en verpleeghuis,
  • de behoefte aan woonzorgvoorzieningen stijgt en de eenzaamheid bij ouderen toeneemt, waardoor steeds meer ouderen in het ziekenhuis terecht komen, die verplicht zijn zorg te bieden. In Venlo waren voor de coronacrisis bijna 50 bedden permanent bezet door ouderen die daar medisch gezien niet horen te liggen. Ze belemmerden zelfs het uitvoeren van noodzakelijke operaties.
  • het aanbod van particuliere verzorgingshuizen nieuwe stijl in Venlo is toegenomen, maar dat desondanks verwacht wordt dat de tekorten in woonverzorgingsplaatsen, met name aan betaalbare initiatieven voor minder draagkrachtigen, de komende jaren verder zal oplopen.

Overwegende dat:

  • de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en
    Koninkrijksrelaties zich bewust zijn van de landelijke urgentie van deze zaak (zie hun brief dd.
Lees meer...

 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 1 augustus 2020
Verkiezing leden Hoofdbestuur

50PLUSOp 8 mei 2020 verscheen op de website van 50PLUS de oproep voor kandidaten (m/v) voor alle posities in het nieuwe Hoofdbestuur (Voorzitter, Algemeen Secretaris, Penningmeester en 4 Algemeen Bestuursleden). De reglementaire termijn om (uitsluitend via mail) te reageren sloot op 22 mei 23.59 uur.

Lees meer...

 

 

3 mei 2020

Vanmorgen zijn wij via de landelijke media geïnformeerd over het vertrek van partijleider Henk Krol uit 50PLUS. Deze stap betreuren wij.

Het Provinciaal bestuur 50PLUS Limburg hecht eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen van onze kiezers, en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen voortzetten.

Provinciaal bestuur 50PLUS Limburg

 

Subcategorieën