Brief 8 provinciebesturen aan G. Dales 

Geachte heer Dales, beste Geert, 

Met vaste regelmaat ben jij vanaf eind maart tot nu, 23 april 2020, door diverse geledingen van 50PLUS, zowel schriftelijk als mondeling, benaderd.  

In die korte periode hebben circa 90 leden van de partij (waaronder 3 van de 4 fractieleden van de Tweede Kamer, de twee fractieleden van de Eerste Kamer, bestuurders van 10 provinciebesturen en hun voorzitters, fractievoorzitters en hun leden (12 van de 15) van de Staten, de waterschappen en de fracties van vele gemeenten, waarin 50PLUS is vertegenwoordigd en de erevoorzitter Jan Nagel, publiekelijk het vertrouwen in jou als voorzitter van het hoofdbestuur van 50PLUS opgezegd. Deze uitspraak is onomkeerbaar.

Dit is allereerst veroorzaakt, doordat iedere serieuze poging om met jou of een ander lid van het hoofdbestuur (HB) in gesprek te komen, hopeloos is gestrand. Er viel niet te praten, alleen jij, c.q. jouw bestuursleden, had/hadden het bij het rechte eind.

En daar is het niet bij gebleven. Via een media offensief en met andere middelen tracht jij jouw gelijk te krijgen. Jij bent inhoudelijk niet ingegaan op zeer reële adviezen van de  adviesraad. Vervolgens zien wij dat jij op ongepaste wijze één voor één bestuurders, die zich jaren met passie voor de partij hebben ingezet, of royeert of aan de schandpaal probeert te nagelen of jij zegt publiekelijk het vertrouwen in hen op. 

Er is sprake van misbruik en ontduiking van de regels (Statuten, Huishoudelijk Reglement en de handreiking Integriteit), die we als vereninging en partij met elkaar hebben vastgesteld. Niets ontziend dreigt iedereen te worden uitgeschakeld, die jou (c.q. het hoofdbestuur) onwelgevallig is. 

De provinciale besturen vinden het onacceptabel en zeer onfatsoenlijk dat jij via een advocatenkantoor, wat nota bene betaald wordt vanuit de ledenbijdragen, iemand het lidmaatschap ontneemt. Het gaat er hierbij niet om of jij dit vanuit de statuten formeel kan doen, maar of het ook (gelet op jouw eigen woorden in het tekstfragment) gerechtvaardigd is om dit te doen, hetgeen  een vorm van machtsmisbruik is. 

Bovendien heeft het huidige hoofdbestuur, onder aanvoering van jou, zich op meerdere vlakken niet gehouden aan wat voorgeschreven is in de statuten en het Huishoudelijk regelement. Zo zijn de kandidaatstellingen voor het lijsttrekkerschap, voor de financiële commissie, voor de commissie van beroep en voor het hoofdbestuur niet, of pas veel later dan dat verplicht is, opengesteld. Hier moet een einde aan komen.

Laat de 50PLUS “vijver” de afgelopen tijd er misschien ogenschijnlijk rimpelloos uitgezien hebben, onder water borrelde het al langere tijd. Jouw harde wijze van opereren binnen 50PLUS is niet verantwoordelijk voor de stijging in de peilingen of de resultaten bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Die successen dien je op het conto te schrijven van de Kamerleden (juist die waar jij het vertrouwen in hebt opgezegd) en in de provinciale besturen. Zeker nu jij blijkbaar bezig bent om juist deze mensen, die voor de successen van 50PLUS hebben gezorgd, als pionnen van het schaakbord te verwijderen, zien wij geen reden om te veronderstellen dat 50PLUS zou blijven bloeien wanneer jij als voorzitter aan zou blijven. 

Het is een voldongen feit dat het overgrote merendeel van het kader van 50PLUS niet met jou door wil gaan. Jij hebt aangegeven dat ook niet  te willen. Jij wenst echter niet vrijwillig terug  te treden. Het is tevens jouw voornemen de leden van 50PLUS over jouw positie als voorzitter van het HB 50PLUS te laten beslissen. De onderstaande kaderleden zijn, gelet op jouw standpunt, primair voor een fysieke ALV en als dat niet binnen afzienbare tijd kan dan een digitale ALV. Echter om mogelijke Noord-Koreaanse uitslagen te voorkomen dient deze vergadering niet opgezet te worden door het hoofdbestuur, maar door de adviesraad, in samenwerking en afstemming met alle Kamerleden. De uitslagen van de mogelijke stemmingen dienen, conform het huishoudelijk reglement, vastgesteld te worden door een onafhankelijke stemcommissie. Een ledenraadpleging wijzen wij resoluut af, vanwege het door het HB onjuiste gebruik van dit instrument en het vaststaand feit dat dit in strijd is met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

Gezien de onverenigbaarheid tussen jouw werkwijze en die van zeker ca 90 prominente leden, verzoeken wij je nogmaals, dringend met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter van 50PLUS. Dit voorkomt een patstelling voor de komende periode, alsmede een ALV die niet alleen de partij, maar ook jou persoonlijk schade zal berokkenen. 

Wij gaan er van uit dat gezond verstand zegeviert en dat jij derhalve jouw eigen belang ondergeschikt maakt aan het grote belang van 50PLUS als vereninging en als politieke partij. 

Bij het per direct terugtreden treft jou geen aansprakelijkheid.

Getekend door de provinciale besturen van:
Noord Holland, Zuid Holland, Groningen, Friesland,
Limburg, Flevoland, Gelderland, Utrecht.
CC:
Leden Eerste en Tweede Kamer, 
Leden en fractieleden van Provinciale Staten, 
Raadsleden en fractieleden van gemeenten en waterschappen, waaraan 50PLUS deelneemt