Ingediende motie 50PLUS Venlo met ondersteuning van:
EENLOKAAL, PVDA, SP, D66, Fractie Oruc, GroenLinks             

GEMEENTERAAD   
Motie Vreemd aan de Orde van de Dag
Onderwerp: Woonzorg Voorzieningen voor Ouderen.
De gemeenteraad van de gemeente Venlo in vergadering bijeen op 27 mei 2020,

Constaterende dat:  

 • Het procentueel percentage ouderen in Venlo hoog is en verder toe zal nemen, de kadernota spreekt van een dubbele vergrijzing,
 • de verzorgingshuizen door bezuiniging vanwege de economische crisis bij het in werking treden van de Participatiewet zijn afgeschaft,
 • er bijgevolg een gat is ontstaan tussen thuis wonen en verpleeghuis,
 • de behoefte aan woonzorgvoorzieningen stijgt en de eenzaamheid bij ouderen toeneemt, waardoor steeds meer ouderen in het ziekenhuis terecht komen, die verplicht zijn zorg te bieden. In Venlo waren voor de coronacrisis bijna 50 bedden permanent bezet door ouderen die daar medisch gezien niet horen te liggen. Ze belemmerden zelfs het uitvoeren van noodzakelijke operaties.
 • het aanbod van particuliere verzorgingshuizen nieuwe stijl in Venlo is toegenomen, maar dat desondanks verwacht wordt dat de tekorten in woonverzorgingsplaatsen, met name aan betaalbare initiatieven voor minder draagkrachtigen, de komende jaren verder zal oplopen.

Overwegende dat:

 • de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties zich bewust zijn van de landelijke urgentie van deze zaak (zie hun brief dd.

18 oktober 2019, kenmerk 1594754-197085-DMO), en

 • de Taskforce Wonen en Zorg hebben opgericht die zich tot doel heeft gesteld dat alle gemeenten uiterlijk eind 2020 met hun visie op wonen en zorg komen, met een strakke opgave in beeld van de transformatie en nieuwbouw, benodigde voorzieningen in de omgeving en een uitvoeringsplan.
 • de Taskforce de gemeente faciliteert en stimuleert om een “wonen en zorgafspraak” te maken met woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren om deze opgave uit te voeren.
 • de gemeente dus zelf aan zet is en het initiatief moet nemen,

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verzorgingstehuizen nieuwe stijl ook binnen de gemeente Venlo te realiseren en dit aansluitend op te nemen in de nog op te stellen Woonvisie

             … en gaat over tot de orde van de dag.

50PLUS - EENLOKAAL - PVDA - SP - D66 - Fractie Oruc - GroenLinks