Aan het College van Gedeputeerde Staten

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht, 23 juli 2020

Betreft: Toezicht op gemeentefinanciën Maastricht

Geacht College,

Op 19 juni 2020 kopte Dagblad De Limburger: “Van 12 naar 25 miljoen: plots blijkt Maastrichts tekort nog eens verdubbeld”.
Uit het artikel blijkt dat er bij de gemeente Maastricht in september vorig jaar plots een tekort van 8 miljoen euro opdook. Begin dit jaar was het gat al 12 miljoen en nog geen half jaar later blijkt het tekort te zijn verdubbeld naar 25 miljoen.

Maastricht zal daardoor geconfronteerd worden met stevige bezuinigingen en gaat een deel van het tekort dekken door komend jaar 15 miljoen uit de algemene reserves te halen. Volgens de gemeente Maastricht is structureel bezuinigen in het eerste jaar echter vrijwel onmogelijk.

De PvdA en 50Plus maken zich zorgen over de ontstane situatie in Maastricht en stellen daarom de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel in Dagblad De Limburger? Wat vindt u van de in Maastricht ontstane situatie?

  2. Na het lezen van het artikel in Dagblad De Limburger zou men de conclusie kunnen trekken dat Gemeente Maastricht niet echt grip lijkt te hebben op de eigen financiële situatie. Bent u van mening dat Gemeente Maastricht “in control” is als het gaat om de gemeentelijke financiën? Zo ja, waarom vindt u dat? Zo nee, waarom vindt u dat niet?

  3. Kunt u uitleggen hoe het financiële tekort van 25 miljoen in Maastricht is opgebouwd?

In juli 2018 is door de Provincie Limburg een financieel verdiepingsonderzoek gedaan op basis waarvan de toezichtsvorm 2018-2020 voor Maastricht is bepaald. Uit dit onderzoek blijkt dat Maastricht in 2018 voldeed aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht. Deze conclusie is mede gebaseerd op de resultaten van de begroting 2018 en de meerjarenraming tot en met 2021. Het begrotingsjaar 2018 en het jaar 2019 van de meerjarenraming sluiten met een tekort van respectievelijk € 2,811 miljoen en € 0,379 miljoen. De jaren 2020 en 2021 sluiten met positieve saldi van € 0,943 miljoen en € 7.000.

  1. In het financieel verdiepingsonderzoek dat in juli 2018 werd opgeleverd werd uitgegaan van een positief saldo van 7 miljoen voor de begroting van 2021. Inmiddels weten we dat Maastricht voor 2021 een tekort heeft van inmiddels 25 miljoen, een enorm verschil. Kunt u uitleggen hoe het kan dat het verschil zo enorm groot is?

  2. Vormt dit grote verschil aanleiding voor de provincie om opnieuw onderzoek te doen, of te laten doen, naar de financiën van de gemeente Maastricht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u dit onderzoek af te kunnen ronden?
  1. Zijn er andere aanleidingen voor de provincie om opnieuw onderzoek te doen, of te laten doen, naar de financiën van de gemeente Maastricht? Zo ja, welke aanleidingen zijn dat en op welke termijn denkt u dit onderzoek af te kunnen ronden?

  2. Het meerjarig repressief toezicht loopt nog tot en met het begrotingsjaar 2021. Voldoet Maastricht nog steeds aan de voorwaarden voor meerjarig repressief toezicht? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?

  3. Kan en gaat de Provincie de in 2018 toegekende toezichtsvorm van meerjarig repressief toezicht bij de gemeente Maastricht tussentijds wijzigen?

  4. In het financieel verdiepingsonderzoek heeft u een aantal aandachtspunten opgenomen met betrekking tot het sociaal domein, inzet van BUIG-middelen, verbonden partijen, omgevingswet en bezuinigingen/ombuigingstaakstellingen. Bent u van mening dat Maastricht voldoende gedaan heeft met deze aandachtspunten?

Wij zien uit naar beantwoording in de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Aleida Berghorst         Anne Marie Fischer - Otten
PvdA                           50PLUS

[1]Financieel verdiepingsonderzoek Maastricht, 2018, Provincie Limburg