Huisjes Groen Monopoly Foto SXC

 

50PLUS in de Tweede Kamer vindt het op zich zeer wenselijk dat woningcorporaties in principe terug keren naar hun kerntaak: sociale woningbouw en het daarbij behorende maatschappelijk vastgoed.

 

De fractie vindt wél, dat die kerntaak dan aangevuld moet worden met de thema’s van vandaag, zoals duurzaamheid, vergrijzing, sociale (betaalbare) huurwoningen, en leefbaarheid (gemengde wijken).

 

De vergrijzing, die de komende jaren nog toe zal nemen, en het ingezette traject van decentralisatie en extramuralisering, leiden er toe dat een deels nieuwe, groeiende ‘huisvestingstaak’ zich aandient. Minder draagkrachtige ouderen en zorgbehoevenden gaan in toenemende mate weer zelfstandig wonen (extramuralisering); ouderen en zorgbehoevenden blijven tegelijk steeds langer zelfstandig wonen.

 

Deze ontwikkelingen vereisen volgens 50PLUS in hun samenhang op aanzienlijke schaal woningaanpassing, realisatie van nieuwe woningen geschikt voor ouderen en zorgbehoevenden, en nieuwe woon- zorgarrangementen (wonen met kleinschalige zorgvoorzieningen in de buurt).

 

50PLUS vraagt zich in hoeverre de nieuwe taakafbakening voor woningcorporaties rekening houdt met deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Ook wordt gevraagd of rekening wordt gehouden met het feit dat toekomstige wijzigingen in indicatiestelling er nog toe kunnen leiden, dat deze taak voor woningcorporaties nog zwaarder zal worden voor deze specifieke doelgroep.

 

50PLUS stelt een en ander bij de wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen Volkshuisvesting.