Henk Krol sept2014 1

 

Aan de toenemende vraag naar passende ouderenhuisvesting kan onder meer tegemoet gekomen worden door woningen levensloopbestendig te maken. Hierbij ligt een taak voor de regering, vindt 50PLUS.

 

Dit onderwerp kwam aan de orde bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer op dinsdag 29 oktober.

 

Onder meer het sluiten van verzorgings- en verpleeghuizen maakt het noodzakelijk tijdig te voorzien in voldoende geschikte woningen voor ouderen, bracht Tweede Kamerlid Henk Krol naar voren. Hij vroeg de minister om heldere en toetsbare doelen voor seniorenhuisvesting en beschut wonen.

 

50PLUS vindt ook dat het kabinet zich met goede voorlichting, communicatie en ondersteuning hard moet maken voor het levensloopbestendig maken van woningen. Nu zijn daarvoor onvoldoende faciliteiten beschikbaar.

 

“De behoefte hieraan is heel groot. Mensen vinden vaak niet of niet goed de weg, of het ontbreekt aan middelen. Het gaat tot 2021 om jaarlijks 45.000 woningen. Die woningen moeten worden gebouwd en / of aangepast, óf moeten gericht worden toegewezen. Dat vraagt om goede rijkscoördinatie in overleg met betrokken instanties”, zei Henk Krol.

 

50PLUS vroeg het kabinet ook het voor woningcorporaties goed mogelijk te maken appartementen in voormalige verzorgingshuizen aan te bieden tegen een betaalbare huurprijs. Nú zijn die mogelijkheden té beperkt, vooral door de verhuurdersheffing.

 

“Aan verloederende half leegstaande verzorgingshuizen hebben wij niets. Deze woonvoorzieningen zouden toegankelijk moeten blijven, tegen een redelijke huur, die óók opgebracht kan worden door minder draagkrachtige ouderen. Uit een onderzoek van Bureau Ouderenzorg bleek dat de bijkomende kosten bovenop de appartementshuur kunnen oplopen tot ruim 1200 euro. Dat is onacceptabel.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het Kamerdebat gaf Henk Krol de minister van Wonen en Rijksdienst als tip één van de leegstaande of leegkomende Rijksgebouwen  in de buurt van het Kamergebouw geschikt te maken als appartementencomplex voor Kamerleden en medewerkers. Dat zou zeker nuttig zijn gezien de steeds vaker laat op de avond plaats hebbende plenaire vergaderingen. Het zou dan een soort ‘Logement nieuwe stijl’ worden.  In reactie op het voorstel vroeg het Kamerlid (en oud-militair officier)  Raymond Knops van het CDA aan Krol: “Pleit u dan voor individuele slaapkamers of een gemeenschappelijke slaapzaal?” Henk Krol liet weten dat hij dan maar toch kiest voor aparte slaapkamers. Dit tot grote hilariteit van de Kamer. De Kamervoorzitter reageerde dat het Kamerdebat zo tóch nog een ‘vrolijke noot’ kreeg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een meer algemeen zorgpunt voor de 50PLUS-fractie is de betaalbaarheid van wonen. Henk Krol wees op een onlangs verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), met een niet mis te verstane conclusie: de financiële positie van huishoudens op de woningmarkt is de afgelopen tien jaar aanzienlijk verslechterd. Dat geldt vooral voor huurders, waaronder ook veel ouderen.

 

Het wordt denkbaar genoemd, dat de recente jaarlijkse huurverhogingen bóvenop de inflatie de druppel zullen zijn die de emmer doet overlopen voor veel huurders. Vooral voor die huurders die nét niet (meer) in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het aantal huurders met ‘betaalrisico’ is tussen 2002 en 2012 verdubbeld tot 13%.

 

Tweede Kamerlid Krol: “En dat zal doorgaan als je de huren in twee jaar tijd met 9% laat stijgen. De verhuurderheffing – of moet ik zeggen: huurdersbelasting - mist haar desastreuze uitwerking niet. Dit kabinet moet méér werk gaan maken van het betaalbaar houden van huren.”

 

50PLUS had op sommige punten ook waardering voor de minister van Wonen en Rijksdienst. Henk Krol noemde de verlenging van het tijdelijk lagere btw-tarief bij verbouwingen en renovatie, de aanzet tot tegemoetkoming voor mensen met restschulden of dubbele hypotheeklasten, en nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor jongeren en starters.

 

Het terugbrengen van het corporatiestelsel naar de kerntaak vindt 50PLUS als uitgangspunt ook een stap in de goede richting. Dat geldt in principe ook voor het woningwaarderingsstelsel, alsook voor de aanpak van huisjesmelkerij.

 

“Dit zijn allemaal maatregelen die steun kunnen geven aan het prille herstel van de woningmarkt. En wat zou het goed zijn geweest als ook de verruimde schenkingsvrijstelling in verband met de eigen woning verlengd was geworden. Maar dat is helaas niet het geval. Waarom ziet het kabinet hier geen aanleiding toe?”, aldus Henk Krol in zijn bijdrage aan het debat.