Wiebes

 

50PLUS wil een structurele en evenwichtige verbetering van de koopkracht van ouderen en daarnaast een verbetering van de positie van de alleenverdiener. Als dat gebeurt, kan het kabinet op de steun van 50PLUS voor het Belastingplan 2016 rekenen.

 
Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 dinsdag 10 november in de Tweede Kamer heeft 50PLUS een amendement ingediend dat als doel heeft de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden méér in lijn te brengen met die van werkenden. Dit amendement heeft een positief inkomenseffect van gemiddeld 0,7% voor gepensioneerden met een inkomen tot € 35.949.

 

Het amendement zorgt ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen verlaging van de hoge ouderenkorting met € 222 per 2017 géén doorgang vindt. Alsook dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 die deel uitmaakt van het Belastingplan 2016, structureel wordt gemaakt. Ter dekking van deze maatregel wordt dan het bedrag van de maximale arbeidskorting (€ 3.103) met ingang van 2017 ten opzichte van het wetsvoorstel met € 67 verlaagd.

 

Tweede Kamerlid Henk Krol diende nog een ander amendement in. Hiermee wordt beoogd de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden met een laag inkomen structureel meer in lijn te brengen met de koopkrachtontwikkeling voor werkenden. Voor de betreffende huishoudens wordt een negatief inkomenseffect van gemiddeld 1,2% voorkomen. Door dit amendement wordt ook voorkomen dat als gevolg van afschaffing van de ouderentoeslag 15.000 tot 20.000 huishoudens zorgtoeslag kwijtraken, en circa 10.000 huishoudens huurtoeslag kwijtraken.

 

De ouderentoeslag in Box III wordt door dit amendement niet afgeschaft. De verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen met een inkomen uit werk en woning van niet meer dan € 20.075 (cijfer 2015) vervalt op grond van het Belastingplan 2015 met ingang van 1 januari 2016. Dit amendement regelt dat deze zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd. Deze maatregel wordt in de visie van 50PLUS gedekt door het verlagen van de algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting.

 

Het Belastingplan 2016 heeft volgens 50PLUS drie belangrijke manco’s. Er is géén sprake van een fundamentele belastingherziening, er is géén sprake van evenwichtige koopkrachteffecten, en er is géén sprake van een substantieel eenvoudiger, laat staan voor de burger begrijpelijker belastingstelsel.

 

Klap in het gezicht van ouderen

 

Een brief van staatssecretaris Wiebes (foto) met ‘denkrichtingen’ werd door Henk Krol een klap in het gezicht van ouderen genoemd. “Eén ding is zeker: dit is niet het kabinet met aandacht voor gepensioneerden, integendeel! Dit kabinet heeft niets op met ouderen”, sprak hij. “Ik zie nog niet het begin van een áanzet tot nadere koopkrachttegemoetkoming voor gepensioneerden. Wél een uitvoerige herhaling van bekende en uitgekauwde argumenten om dat juist níet te doen.”

 

Het Belastingplan is volgens 50PLUS te weinig en oneerlijk ten opzichte van werkenden. Wáárom een incidentele beperkte koopkrachtreparatie voor gepensioneerden en een forse structurele voor werkenden? Hóe wordt dit gerechtvaardigd?, is voor de fractie de vraag. Henk Krol merkte op dat 39% van de gepensioneerden op de ‘0’ blijft, óf tot meer dan 5% koopkracht verliest, terwijl in totaal 5% van de werkenden op de ‘0’ blijft of tot maximaal 2% koopkracht inlevert en dat dit niet rechtvaardig en evenwichtig is. De partijleider van 50PLUS sprak van een buitengewoon trieste balans voor ouderen.

 

Verder vindt de fractie dat de premiewijziging voor de inkomensafhankelijke zorgverzekeringwet gepensioneerden wéér verder op afstand van werkenden zet. Het resultaat is een koopkrachtverlies van zo’n 75 euro (0.3%) voor een paar met AOW en een aanvullend pensioen van € 10.000.

 

Met betrekking tot de alléénverdieners vindt 50PLUS dat voor hen de lastendruk in vergelijking met tweeverdieners onevenwichtig uitpakt. Het kabinetsvoorstel wordt niet gesteund omdat het nauwelijks soelaas biedt.

 

Henk Krol ging ook ik op de naar zijn mening vele verontrustende geluiden over het digitaal communiceren met de Belastingdienst en naar aanleiding van de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’. Ook 50PLUS en lokale ouderenpartijen worden overstelpt door signalen van ouderen die zéér bezorgd zijn over het verdwijnen van de blauwe envelop. Hij herinnerde de staatssecretaris aan zijn toezeggingen om mensen die de overstap naar het digitale domein niet meer kunnen maken, actief tegemoet te komen.