Overijssel is een mooie Provincie met prachtige natuurgebieden en een mooi coulisselandschap. Dit tezamen met de mooie steden en het aantrekkelijke platteland maken het waard om hier te wonen, te leven, te werken en te recreëren.

1. De leegloop van dorpen baart ons zorgen. 50PLUS Overijssel is er alles aan gelegen om het platteland vitaal en leefbaar te houden. Goede bereikbaarheid en het behoud van voorzieningen zijn hierin essentieel.
2. 50PLUS Overijssel is van mening dat de Provincie actief moet bijdragen aan het “vergroenen” van de steden.
3. 50PLUS Overijssel vindt kwaliteit van het landschap van belang. De Provincie moet dan ook inzetten op kennisoverdracht voor vakmanschap in landschapsonderhoud. Geef boeren waardering voor een landschap inclusieve aanpak.
4. Dierenwelzijn staat bij 50PLUS Overijssel hoog in het vaandel. Er dient er een goede afweging te worden gemaakt tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Bejagen van dieren is slechts toegestaan in het kader van natuurbeheer en soortenbescherming. Wij zijn tegen de “plezierjacht”.
5. De vermindering van de vogelstand bijv. de weidevogels baart ons zorgen. De Provincie moet (weide)vogelbeheer stimuleren, bijv. door subsidieverlening aan boeren die maatregelen nemen om de vogelstand te verhogen of minimaal op peil te houden.
6. 50PLUS Overijssel is een voorstander van het aanleggen van bermen en akkerranden met kruidenrijk gras. Dit bevordert het insectenbestand en draagt mede daardoor bij aan het verbeteren van de vogelstand.
7. Wij zijn van mening dat er in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura 2000 gebieden zou moeten komen. Mede in relatie tot de Omgevingswet.
8. Grootschalige, intensieve veehouderij moet worden beperkt. Ook moet bij het afgeven van vergunningen meer rekening worden gehouden met de ruimte tussen verschillen opstallen (i.v.m. brandveiligheid en mogelijk infectiegevaar bij dierziektes).