Waar staan wij voor als 50PLUS Sittard-Geleen. Wat zijn onze speerpunten en waar vinden wij dat de komende tijd extra aandacht naar uit moet gaan?  

1. Buurten en kerkdorpen maken ook Sittard-Geleen

● versterking identiteit buurten en de omliggende kerkdorpen
● inrichting openbare ruimte dient contacten tussen burgers, senioren in het bijzonder
te stimuleren
● alle buurten dienen levensloopbestendig te zijn, d.w.z. er dienen voldoende
voorzieningen aanwezig te zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden
● democratische vernieuwingen doorvoeren om burgers, senioren in het bijzonder, meer
en beter te betrekken bij het besturen van de gemeente
● sterke buurtnetwerken en/of wijkplatforms in het belang van senioren die adequaat door
de gemeente op basis van maatwerk worden ondersteund
● elke buurt en elk dorp een eigen ontmoetingpunt waaraan ook andere functie toegevoegd kunnen worden

2. Leefbare stad
● meer inzetten op vermenging functies wonen, werken en recreëren in sommige
woonwijken en dorpen
● meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers voor een veilige verkeersomgeving
● door slimme oplossingen diverse stedelijke- en dorpsgroengebieden met elkaar verbinden
● beter verbinden van de diverse identiteiten van Sittard-Geleen 

3. Veiligheidbeleid
● meer aanwezigheid en bereikbaarheid wijkagent in elke wijk en elk dorp
● burgers, senioren in het bijzonder, pro-actief en preventief betrekken bij het creëren van
meer veiligheid in de eigen wijk en het eigen dorp
● bestrijding overlast illegaal vuurwerk tijdens de jaarwisseling
● aandacht voor de te krappe parkeersituatie bij het station in Sittard. Door de ligging van
een koffieshop op het stationsplein, alsmede een grote afhaalpizza gelegenheid is de
parkeeroverlast gigantisch en is het voor lokale inwoners die mensen willen brengen of
ophalen op het stationsplein een ondoenlijke situatie.

 4. Zorgen voor elkaar

● meer mogelijkheden voor (kleinschalige) dagbesteding in eigen buurt en dorp
● gemeente stimuleert dat grote vrijkomende panden op basis van ‘mixed people’
concepten een gemengde functie krijgen, waarbij werken, wonen, studeren en verzorgen
worden gecombineerd; dit om de eenzaamheid van senioren te doorbreken
● gemeentelijke richtlijnen aangepast wonen voor senioren en minder validen dienen
versoepeld te worden; dit om achterstand op het gebied van levensloopbestendige
woningen in te lopen 

5. Sittard-Geleen, een sociale stad
● ondersteuning wijkgebonden innovatieve initiatieven op het gebied van zorg en welzijn
● elke inwoner krijgt die zorg die hij/zij nodig heeft zonder dat er sprake is van wachtlijsten
● deskundige ondersteuning mantelzorgers
●geen bezuinigingen op armoedebeleid
●kwaliteitsverbeteringen schuldhulpverlening
● vraaggerichte arbeidsmarktbenadering voor 45-plussers bevorderen met werkgevers
● inclusieve arbeidsmarkt waarin elk mens, senioren in het bijzonder, naar vermogen meedoet
● investeren in het opnieuw verwerven van werknemersvaardigheden en van startkwalificaties van bijstandsgerechtigden met als doel meer mensen, 45-plussers in het bijzonder, naar de arbeidsmarkt leiden ter vervulling van actuele en toekomstig vacatures 
● voldoende werkplekken voor arbeidsgehandicapten in en buiten de gemeentelijke organisatie
● wegnemen administratieve belemmeringen voor tijdelijke werkaanvaarding
● afschaffen sollicitatieplicht 55-plussers en een versoepelde bijverdienregeling

6. Mobiliteit en verkeer
● bepleit wordt de inzet van belbussen, flexbussen, buurtbussen en/of wensbussen in
wijken waar openbaar vervoer niet (meer) wordt aangeboden, maar wel vraag naar is
● voortdurend investeren in goede fietspaden en snelfietsroutes
● goede aansluiting stedelijke fietspaden op lange afstand fietspaden
● nagaan of het -door lokale regelgeving- wettelijk toegestaan is scooters te weren van
fietspaden en te verbannen naar de rijweg
● senioren gebruiken steeds vaker elektrische fietsen, dus meer oplaadpunten voor
elektrische fietsen
● toetsen veiligheid van de inrichting gemeentelijke wegen voor voetgangers, (brom)fietsen
en autoverkeer
● snelheidsbeperkende maatregelen op toegangswegen naar woonwijken en dorpen waar
veel snelheidsovertredingen plaatsvinden
● toereikende stallingcapaciteit voor (elektrische) fietsen en scooters
● streng optreden tegen fietsen en scooters die over trottoirs en door voetgangersgebieden
rijden
● openbare ruimte en (openbare) gebouwen dienen goed toegankelijk en obstakelvrij te zijn
voor mensen met beperkingen 

Samenvattend in een notendop
● ouderen tellen volwaardig mee
● behoud koopkracht (middels gemeentelijke hulp)
● werk, ook als je 45-plusser bent
● zorg en begeleiding voor wie dat nodig heeft
● terug naar de menselijke maat
● veiligheid in het centrum, de wijken en de kerkdorpen
● kennis voor ouderen van de digitale media voor diverse zaken
● beter gebruik van de gelden WMO en controle op de gemeentelijke uitgaven
● stimuleren van vrijwilligerswerk om ouderen bij processen te betrekken
● stadsvervoer voor ouderen beter en veiliger