1. Uw koopkracht op peil houden

Uw pensioen op peil houden; uw zorgkosten binnen de perken houden; werk voor ouderen, etc. Allemaal maatregelen om uw koopkracht op peil te houden. U heeft er invloed op door ook in de provincie op 50Plus te stemmen!

Binnen Drenthe wil 50Plus dat de maatschappelijke- en zorgvoorzieningen op peil blijven. Ook dat beïnvloedt overigens uw portemonnee. Evenals meer en (voor ouderen) goedkoper openbaar vervoer. 50Plus wil dat de zogeheten ’opcenten’ van de provinciale motorrijtuigenbelasting niet verder worden verhoogd. De provincie gaat over veel subsidiegeld. Geld dat nog veel meer naar voorzieningen voor de Drentse burgers moet.

2. Zorgen voor uw zorg

50Plus wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp.Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3. Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorphuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden, evenals de aanleg van glasvezelkabel voor snel Internet.

4. Huisvesting

Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat betekent dat er voldoende, betaalbare levensloopbestendige woningen beschikbaar moeten zijn. Er moet niet alleen in de stedelijke kernen gebouwd worden, maar vanwege de leefbaarheid ook in de dorpen.

5. Krimp

Krimp is een gegeven. Jongeren kiezen voor een andere woon/werkomgeving. Ouderen hebben die keus niet of willen die keus niet meer maken. Dit betekent dat er geen subsidie gestopt moet worden in projecten om krimp tegen te gaan, maar in voorzieningen om de leefbaarheid in dorpen op een aanvaardbaar peil te houden.

6. Financiën

Het belastinggeld van de burgers wordt uitsluitend ingezet voor de kerntaken van de provincie. Budgetten worden altijd eerst ingezet voor de voorzieningen van de burgers. Provinciale lasten moeten omlaag. De provincie krijgt minder ambtenaren. De efficiency moet hoger, bureaucratie en regelgeving verdwijnen en de kosten moeten lager. Subsidiebeleid moet scherper en kritischer.

7. Werk/Economie

Werkgelegenheid door economische bedrijvigheid is de motor voor een sociale samenleving. De overheid moet zich beperken tot het stellen van logische en heldere regelgeving zonder bureaucratie en moet belastinggeld primair inzetten voor sociaal welzijn. Werkgelegenheidsprojecten voor ouderen krijgen meer aandacht. Voor subsidie komen uitsluitend economische projecten in aanmerking die in de ontwerp/ontwikkelingsfase een steuntje in de rug nodig hebben. 50Plus is geen voorstander van subsidie voor de exploitatie van economische projecten.

8. Milieu/Windenergie

Leefomgeving en natuurwaarden zijn van groot belang voor het welzijn van de Drenten. Beleid is om voortdurend het milieu te beschermen en te ontwikkelen. Zonder de belangen van burgers en ondernemers te schaden. De unieke natuurparken in Drenthe moeten versterkt worden en maximaal toegankelijk blijven. Voor de variatie van het landschap dient er een gezond areaal aan landbouwgrond te blijven. De Drentse bodem blijft gevrijwaard van schadelijke stoffen en het stimuleren van duurzame industrie blijft uitgangspunt. Windenergie in delen van Drenthe moet afgewogen worden tegen de belangen van de bewoners. Windenergie in Drenthe mag alleen als er voldoende draagvlak is en als de kwaliteit van wonen/leven niet wordt aangetast. Het besluitvormingsproces moet nationaal over worden gedaan, omdat het nationale parlement de burgers in Drenthe niet bij de besluitvorming heeft betrokken.

9. Cultuur

Het Drents eigene, taal en historie zijn van groot belang voor het welzijn van de Drenten. De rijke Drentse cultuur in al haar facetten moet vooral de ruimte krijgen. De Drentse cultuur is van, voor en door de Drenten. Stimuleren en steunen zonder bureaucratische regelgeving, is de belangrijkste taak van de provincie. Vanwege de uitstraling en werkgelegenheid is subsidie voor het nieuwe Emmer dierenpark (Wildlands) en voor de festiviteiten rond de Asser TT, te verdedigen.

10. Openbaar Vervoer

Bus- en treinverbindingen dienen op peil te blijven, dan wel versterkt. Kosten van openbaar vervoer moet voor minder draagkrachtige ouderen goedkoper worden. Meer opstapplaatsen bij zorg- en bejaardentehuizen. Fietspaden moeten vanwege de verkeersveiligheid breder worden en optimaal worden onderhouden. De spoorlijn Groningen-Veendam moet worden doorgetrokken naar Stadskanaal en Emmen. Naast de ontsluiting van Oost-Drenthe wordt hiermee ook de verbinding met Duitsland verder geoptimaliseerd.

11. Veiligheid

Criminaliteit, intimidatie, inbraak etc. nemen toe. Ook op het platteland van Drenthe. Gemeenten en politie moeten optimaal samenwerken voor de veiligheid van vooral ouderen. Bezoekers en bewoners moeten zich niet alleen veilig voelen, maar dat ook daadwerkelijk zijn.

12. Onderwijs

Goede scholen en stageplaatsen voor voortgezet onderwijs in de grotere kernen zijn cruciaal voor het in de provincie houden van de jongere generaties. Dorpshuizen en wijkcentra zijn geschikt voor educatie, cursussen, etc. voor ouderen.

13. Herindeling

Herindeling moet geen doel op zich worden. Er is veelal geen draagvlak voor. Mensen koesteren eerder de kleinschaligheid. Financiële voordelen zijn er vaak niet, zo blijkt uit onderzoek. 50Plus wil wel meer samenwerking op diverse terreinen tussen de gemeenten. Dat geldt eveneens voor de samenwerking tussen provincies.