Je koopkracht niet achteroet gaon laoten Je pensioen op peil holden; je zörgkosten niet te hoog weden laoten; wark veur oldern, enzowieder. Allemaol maotregels die derveur zörgen moet dat je koopkracht der niet op achteroet giet. Daor hej zölf invloed op deur ok in de previncie op 50Plus te stemmen! 50Plus wil dat de sociaole veurzienings en de zörg in Drenthe op peil blieft. Dat hef trouwens ok met je portemonnee van doen. Net as meer en (veur oldern) goedkoper openbaor vervoer. 50Plus wil dat de zogenuumde ‘opcenten’ van de previnciaole motorrietugenbelasting niet wieder umhoog gaot. De previncie giet over hiel wat subsidiegeld. Geld dat nog veul meer naor veurzienings veur de Drentse burgers gaon mot.

Zörgen veur je zörg 50Plus wil dat mèensen de beneudigde zörg zoveul meugelijk in heur vertrouwde umgeving kriegen kunt. Dit holdt in dat der zörgveurzienings in de eigen stad, de eigen plaots of het eigen dörp weden moet. Vrijwilligerswark en mantelzörg moet deur de previncie understeund worden. Dat geldt ok veur de Drentse ‘Naoberhulp’, die methelpt um verienzaoming te veurkommen.
Veurzienings Een dörpshoes of een wiekcentrum is onmisbaor aw kiekt naor het hiele sociaole gebeuren in de saomenleving. In een dörpshoes kunt dinger as een bibliotheek, een postkantoor, een baank, een zörgcentrum enz. underbracht worden. Hetzölfde geldt veur de wiekcentrums in de steden. De mobiele tillefonie mot in Drenthe verbeterd worden, net as de anleg van glasvezelkaobel veur snel internet.
Hoesvesting Veur oldere mèensen is het slim belangriek dat ze zo lang meugelijk zölfstandig wonen blieven kunt. Dus moet er genog betaolbaore levensloopbestenige hoezen weden. Der mot niet allén in de steden bouwd worden, maor netzogoed in de dörpen um de leefbaorheid daor ok op peil te holden.
Krimp
Krimp is der nou ienmaol. Jongelu kiest veur een aandere woon-/warkumgeving. Oldern hebt die keus niet of gien zin meer um de keus te maoken. Daorum mot er gien subsidie meer naor prejecten gaon die de krimp tegengaon wilt, maor mot er geld oetgeven worden an de leefbaorheid in de dörpen.
Centerij
Het belastinggeld van de burgers wordt allén maor besteed an de kerntaoken van de previncie. Het geld wordt altied eerst gebroekt veur de veurzienings van de burgers. Previnciaole lasten moet umdeel. De previncie kreg minder ambtenaoren. Der mot doelmaotiger warkt worden, bureaucraotsie en regelgeving verdwient en de kosten moet leger. Subsidiebeleid mot scharper en kritischer.
Wark/Economie
Economische bedrievigheid zörgt veur warkgelegenheid en is de motor veur een sociaole saomenleving. De overheid mot niet meer doen as het maoken van logische en dudelijke regels zunder bureaucraotsie en mot belastinggeld in de eerste plaots gebroeken veur sociaol welbevinden. Warkgelegenheidsprejecten veur oldern kriegt meer andacht. Subsidie giet allén naor economische prejecten, die in de ontwarp-/ontwikkelfase een drukkie in de rug gebroeken kunt. 50Plus is der niet veur dat economische prejecten ok nog subsidie kriegt bij de oetvoering.
Milieu/Windenergie
De leefumgeving en de natuur bint slim belangriek veur het welbevinden van de Drenten. Het milieu mot blievend bescharmd en ontwikkeld worden. Dat mot het beleid weden, zunder schaode an te brengen an de belangen van burgers en undernemers. De natuurparken in Drenthe - die ienig in heur soort bint - moet nog beter worden en zo veul as meugelijk is toegankelijk blieven. Veur de verscheidenheid van het landschap is het neudig dat der ok nog genog landbouwgrond is. Der komt gien schaodelijke stoffen in de Drentse bodem en het stimuleren van duurzaome engergie blef oetgangspunt. As der in bepaolde dielen van Drenthe windenergie pland is, mot keken of dit opweegt tegen de belangen van de bewoners. Windenergie mag der allén kommen as der genog draogvlak is en as de kwaliteit van wonen en leven niet antast wordt. De hiele besluutvörming mot nationaol over daon worden, umdat oes nationaole parlement de burgers in Drenthe niet bij de besluutvörming betrökken hef.
Cultuur
Het Drents eigene, de taol, de historie bint slim belangriek veur het welbevinden van de Drenten. De rieke Drentse cultuur in al zien verscheidenheid mot beslist de ruumte kriegen. De Drentse cultuur is van, veur en deur de Drenten. Anpirdjern en helpen zunder bureaucraotische regelgeving is de belangriekste taok van de previncie. Umreden de oetstraoling en de warkgelegenheid kun wij goed leven met subsidie veur de neie dierentuun in Emmen (Wildlands) en veur de festiviteiten rond de TT van Assen.
Openbaor vervoer
Bus- en treinverbindingen moet zo blieven of verbeterd worden. Het openbaor vervoer mot veur oldern met minder geld goedkoper worden. Meer haltes bij zörginstellingen en bejaordenhoezen. Fietspaoden moet umreden de verkeersveiligheid brieder maokt worden en zo goed meugelijk underholden worden. De spoorlien Grunning-Veendam mot deurtrökken worden naor Stadskenaol en Emmen. Behalve dat de verbinding met Oost-Drenthe zo beter wordt, kuw ok vlotter naor Duutsland gaon.
Veiligheid
Der komt aal meer misdaod, intimidaotsie, inbraoken enz. Ok op het plattelaand van Drenthe. Gemientes en plietsie moet naor beste kunnen met mekaor saomenwarken veur de veiligheid van benaom oldern. Bezukers en bewoners moet zuch niet allén veilig vulen, maor dat ok echt weden.
Underwies
Niks is belangrieker veur het in de previncie holden van jongere generaotsies as goeie schoelen en stageplekken veur ’t veurtgezet underwies in de grotere plaotsen. Dörpshoezen en wiekcentrums bint geschikt veur underwies, cursussen enz. veur oldere mèensen.
Herindieling
Herindieling mot gien doel op zuchzölf worden. Miestal is der gien draogvlak veur. Mèensen hebt veul liever de kleinschaoligheid. Underzuuk wes oet, dat der vaok gien financiële veurdielen bint. 50Plus wil dat gemientes op meer terreinen met mekaor saomenwarkt. Dit geldt ok veur previncies, die moet ok meer saomenwarken.

BARTJE MAK ZUCH ZÖRGEN!

In 1935 schreef Anne de Vries ‘Bartje’. Dat is van ’t jaor dus tachtig jaor leden! Maor dat dizze Drentse held vanzölf veur altied jong blef en nog aaid net zo geliefd is as vrogger, daor is Bartje slim bliede met. Evenwal... zörgen hef e ok. Want as tachtigjaorige zöt Bartje ok dat het pensioen van oldere generaotsies al jaoren achterblef. “Net of het leven veur gepensioneerden niet duurder wordt”, foetert Bartje. “En dan te bedenken hoe hard of der deur die generaotsies wal niet warkt is um niet alle daogen broene bonen eten te huven. Boetendes hebt ze gewoon recht op een weerdevast pensioen!”

En Bartje hef nog wal meer op de lever. “Trek gien te grote boks an in Drenthe. Dan strukel ie. Een beetie minder kan ok wal. Zörg benaom veur goeie schoelen veur de jongelu en hol oeze prachtige Drentse dörpen en natuur geef”.

Bartje wil trouwens nog aal niet bidden veur broene bonen, maor wal veur: “Een ding dat onbetaolbaor is en dat is oeze naoberhulp. Daor mag niet op bezunigd worden! Wat? Daor mot gewoon geld an oetgeven worden”.

Maor hoe wil Bartje dit allemaol betaolen? “Deur zunigan te doen! Minder geld oetgeven an dinger die niet bij de overheid thoes heurt.Wees maor wat veurzichtiger met prejecten die wark oplevern moet. Laot dat an de bedrieven over. Zo bin wij ok groot worden. De overheid mot allén maor dat doen waor zie veur bedoeld is. Wegen, leefbaore dörpen, veiligheid, dat zoort zaoken. En minder regelies. Begun maor ies met een schoon blad. Nou, goedgaon!”