Maar liefst 46% van de inwoners van de gemeente Terneuzen is 50 jaar of ouder. Dit percentage zal alleen maar toenemen. Deze groep inwoners ondervindt dagelijks de gevolgen van het ouder worden en de verminderde aandacht van de gemeente m.b.t. het beleid en de uitvoering van zaken die direct betrekking heeft op deze doelgroep.

50 punten programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Terneuzen 2018

 

Onderwijs:

 • Gemeentelijke coaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s.
 • Onderwijs voor ouderen moet “gewoon” beschikbaar zijn, moet een basisrecht zijn en worden ondergebracht bij het regulier onderwijs.
 • Voor een doelmatig gebruik van het openbaar vervoer dienen de lesroosters van het reguliere onderwijs te worden afgestemd met de vervoersmaatschappij. Bij onvoldoende aansluiting is het wellicht mogelijk de tussenuren op te vullen in de school, bijvoorbeeld om huiswerk te maken.
 • Zo breed mogelijke inzet om volwaardig middelbaar en voortgezet onderwijs te behouden in de gemeente.
  Steun verlenen aan universiteitsonderwijs in Zeeland.

Werk en werkloosheid

 • Stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
 • Vijftigplussers moeten serieus genomen worden bij sollicitaties.

Financiën:

 • De begroting van de gemeente Terneuzen dient bij tekorten niet sluitend te worden gemaakt door het verhogen van de belastingen en het “plukken” van de burgers. Tekorten dienen primair binnen het gemeentelijk apparaat te worden gevonden door het terugdringen van de uitgaven.
 • Geen uitbreiding van gemeentelijke belastingen.
 • Koopkracht dient een blijvende zorg te zijn van de overheid.
 • Het mogelijk maken voor uitkeringsgerechtigden om tegen een gereduceerd tarief een paspoort en rijbewijs te verkrijgen en ook het recht op een structurele verlaging van gemeentelijke belastingen.
 • Armoede moet actief door de gemeente worden bestreden.

Milieu en duurzaamheid:

Milieu en werkgelegenheid zijn belangrijke aspecten voor de leefomgeving. Er dient daadwerkelijk te worden gewerkt aan het verplaatsen van bedrijven die hinderlijk en belastend zijn voor de directe omgeving. Vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van bestaande bedrijven dient te worden gestimuleerd, zodat de werkgelegenheid gehandhaafd blijft.

Leefbaarheid, wijken en welzijn:

 • Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
 • De lokale omroep moet het steunpunt zijn voor communicatie met de plaatselijke gemeenschap.
 • Criminaliteitsbestrijding door extra inzet van wijkagenten.
 • Politiebureaus in zoveel mogelijk kernen, met bredere openingstijden en aanspreekbare agenten in plaats van boa’s.
 • Aanwijzen van vuurwerkvrije zones in de buurten.
 • Wijken moeten vergroenen door extra beplanting die vogels en nuttige insecten aantrekt, maar die bijvoorbeeld niet uitzicht belemmerend zijn.
 • Grondig onderhoud van openbare wegen en trottoirs.
 • Meer controle op snelheidsovertreders in wijken door gebruik te maken van moderne technieken en betere handhaving van de overige verkeersregels.
 • Behoud van de voorzieningen in de kernen door het aantrekken van nieuwe bewoners, vooral door sociale woningbouw.
 • Betere controle van openbare verlichting en plaatsing van deze waar het dringend nodig is, maar niet op plaatsen waar het hinderlijk is voor het verkeer en / of de bewoners.
 • Beter onderhoud van het straatmeubilair.
 • Behoud en onderhoud van gemeenschappelijke accommodaties in de kernen en wijken.
 • Kern- en wijkraden krijgen die aandacht van de gemeente die zij nodig hebben en zullen bij de voorbereidingen van hun werkzaamheden een beroep kunnen doen op ambtelijke ondersteuning.
 • Het bestrijden van verpaupering en leegstand in de kernen door panden aan te kopen en geschikt te maken voor bewoning.
 • Controle op vergunningen en de naleving van de bepalingen daarvan. Vooral ten aanzien van horeca-activiteiten die plaatsvinden in gemeenschappelijke accommodaties, ter voorkoming van paracommerciële activiteiten.

Openbaar vervoer:

 • Pontje Sluiskil in de vaart houden.
 • Bushokjes bij de haltes van OV voorzien van voldoende regen- en windschermen. Deze dienen niet hinderlijk te zijn voor bewoners en moeten vandaalbestendig zijn.
 • Lijn 20 van het OV van Goes naar Hulst dient op zondag na 21.30 uur ook volwaardig te worden.
 • Eindpunt lijn 20 van het OV van Goes altijd in Hulst en niet bij het Ziekenhuis in Terneuzen.
 • OV afstemmen op lesroosters van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Vrijwilligers:
  Het stimuleren van vrijwilligerswerk.
  Verklaring omtrent gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk is gratis aan te vragen.

Preventie, sport en bewegen:

 • De huidige zwembaden in de kernen dienen te worden gehandhaafd.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om het zwembad in Axel te voorzien van een overkapping, waardoor het gebruik wordt vergroot en energiebesparing wordt bereikt.
 • Aandacht voor gezondheidspreventie bij ouderen, door meer bewegen en een gezonde voeding en leefstijl.
 • Vaccinatieprogramma ouderen, zoals bijvoorbeeld vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.
 • Woningbouwcorporaties stimuleren om meer woningen te bouwen voor senioren.
 • Oversteekplaatsen bij kruispunten voorzien van een hekwerk, daar waar nodig, waardoor het veiliger wordt om over te steken.
 • Voldoende brandveiligheid door brandkranen aan te leggen volgens de richtlijnen van Brandweer Nederland

Zorg en thuiszorg:

 • Wmo aanvraag sneller behandelen en afwikkelen.
 • Marktwerking in de zorg terugdraaien.
 • Zorgen dat mantelzorgers een vergoeding krijgen en-/of bepaalde ontheffingen.
 • Fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel.
 • De gemeente moet mensen die thuis willen blijven wonen c.q. hiertoe
  gedwongen zijn daadwerkelijk steunen met aanvullende pakketten.
 • Minimale basiszorg en voldoende zorguren moeten beschikbaar zijn voor de
  doelgroep.
 • Volledige transparantie over de wijze waarop de zorg en de hulpuren worden
  berekend. Financiële overschotten moeten voor dit doel gereserveerd blijven.
 • In alle kernen dienen voorzieningen te komen betreffende zorg- en aanleunwoningen,
  zodat een beroep gedaan kan worden op zorg op afstand.