stdh terneuzenAan de leden van 50PLUS woonachtig in de gemeente Terneuzen.

Beste leden.

De eerste nieuwsbrief heeft u op 24 april 2018 ontvangen. Het is nu wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen periode.

Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

11. Drempels wegnemen in de kinderopvang.  
Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van de  opvang in Zeeuws-Vlaanderen daar dit ook zijn positieve effecten heeft op het regulier- en voortgezet onderwijs.

12. Huisvesting voor jongeren in Axel.
Voor veel jongeren is het om financiële reden niet mogelijk om zelfstandig een woonruimte te huren. Wij willen trachten te komen tot een groeps woning, zodat meerdere jongeren bij elkaar kunnen wonen.

13. Stadhuis Axel.
De traptreden bij de hoofdingang van het stadhuis zijn afgebrokkeld en diverse stootborden zijn verdwenen. Wij gevraagd wanneer dit wordt hersteld.

14. Gebruik geïmpregneerd hout in tuinkachel.
Bewoners in Koewacht vinden overlast van het gebruik van deze houtsoorten.

15. Ontbreken zebrapad Kennedylaan Terneuzen.
Bij het nieuwe winkelcentrum in Terneuzen zijn twee zebrapaden aanwezig, echter niet op de plaats waar voetgangers nu ongecontroleerd oversteken. De gemeente heeft toegezegd een en ander te onderzoeken en met voorstellen te komen.

16. Herkenbaarheid badmeesters in de zwembaden.
Gebleken is dat de badmeester onvoldoende zichtbaar zijn in de zwembaden. Wij hebben gevraagd de medewerkers te voorzien van duidelijke opvallende kleuren.

In de laatste vergadering van de gemeenteraad 5 juli 2018 hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden naar aanleiding van de perspectievennota 2019-2022. In deze beschouwingen hebben we aandacht gevraagd voor:

  • Burgerparticipatie. Betrek de burgers meer bij initiatieven.
  • Collectief Vervoer: Zijn de chauffeurs voor het bijzondere vervoer in het bezit van een VOG verklaring.
  • Financiën: Wij zijn van mening dat de schuldenlast sneller moet worden afgebouwd en dat de tarieven minder moeten stijgen.
  • Gemeenschappelijke regelingen: Veel is het overleg in de gemeenschappelijke regeleningen met de zelfde personen. Wij hebben gevraagd het overleg met diverse partijen meer te bundelen. Dit kan leiden tot minder kosten.
  • Tolheffing Westerscheldetunnel. Wij hebben er bij het college op aangedrongen de actie om te komen tot afschaffen van de tolheffing voort te zetten.
  • Kernen: meer aandacht voor de kernen en met name voor de huisvesting van ouderen, zodat deze in de omgeving van het kinderen kunnen blijven wonen.
  • Leegstaande winkelpanden omvormen tot woningen.
  • Ouderen: Wij willen de ouderen de kans geven dat het deelnemen aan sport, cultuur en recreatie. In dit kader hebben wij gevraagd te komen met een speciaal tarief voor een bezoek aan het Stadstheater in Terneuzen.
  • Sluiskil: Opnieuw hebben wij aandacht gevraagd voor het initiatief om te komen tot een WOZOCO. Wij hebben gevraagd of de verantwoordelijk wethouder om tafel wil gaan met de initiatief nemer om zo uit de impassen te komen.
  • Veiligheid: Op ons verzoek zullen er meer Boa’s worden ingezet.

Na de vakantieperiode zullen weer vele zaken op ons afkomen.

Wij willen uw aandacht voor de verkiezingen in 2019.

Zoals u wellicht bekend is zullen er in 2019 drie verkiezingen worden gehouden:
- Provinciale staten.
- Waterschap
- Europa

Via de website van 50Plus Zeeland zult u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en de bijeenkomsten.
Afdeling Zeeland komt woensdag 17 oktober 2018, om 19.00 uur bijeen in Middelburg. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Johan Hessing Fractievoorzitter
Frans Crouwel Fractievolger, commissie omgeving.
Honore Reuling Secretaris van de fractie.
Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken.
Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.