johan hessing 360De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, zoals in de grondwet is beschreven zie artikel 125, lid 2. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.
De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners.

De raad bepaalt de kaders en controleert. Feitelijk is het de gemeenteraad die bepaalt hoe alledaagse zaken moeten worden geregeld.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente.
Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Een lid van de gemeenteraad moet dus goede contacten met de inwoners van de gemeente hebben. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belagen van de inwoners goed afwegen.
Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De taken van de gemeenteraad staan in de gemeentewet.

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Als iemand het niet met je eens is omdat hij nu eenmaal aanhanger is van een andere politieke filosofie, betekent niet dat je hem daarop persoonlijk moet aanvallen.

In de praktijk zien wij nog met regelmaat dat het contact tussen een raadslid en de bevolking geschied in de aanloop van verkiezingen, want dan telt elke stem voor de betreffende partij. Hoe meer stemmen op een partij hoe meer raadszetels in de gemeenteraad. Na de verkiezingen worden de onderhandelingen gestart om te komen tot een college dat gevormd wordt door de burgemeester en de wethouders. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt bepaald welke partij het voortouw zal nemen om te komen tot de vorming van een college. Er wordt uiteraard naar gestreefd dat het een college wordt met een meerderheid aan zetels in de raad. Dit laatste is van belang als het college met voorstellen komt en deze door de raad worden aangenomen. De vorming van een college gebeurt ook op basis van het partij programma. Aan de hand van deze programma’s wordt er een vergelijking gemaakt om te bezien welke partij dezelfde uitgangspunten en doelen hebben voor de komende 4 jaar. Na de vorming van het college en de formele benoeming door de raad wordt er gestart met de werkzaamheden.

In de praktijk zie je nu dat de contacten met de burger verwateren en dat zij bij uitzonderlijke zaken worden geraadpleegd. De betrokkenheid van de burger bij het gemeentelijk beleid vervaagt.

50PLUS heeft vanaf de start in 2018 medegedeeld dat zij de wijken ingaan om te vernemen wat er bij de burgers leeft en waar zij steun nodig hebben. In de praktijk blijkt dat het college niet altijd gebrand is op het gegeven dat leden van de raad zich onder de bevolking begeven en met herhaling aan de bel trekken als er misstanden zijn. In vele gevallen zijn wethouders niet geporteerd dat zij door leden van de raad worden aangesproken op zaken die niet lopen of niet in orde zijn. Ofwel “je moet je niet overal mee bemoeien”, daar zijn wij voor.

Hier zie je dat de afstand tussen de wethouders en de bevolking van elkaar verwijderen en dat in vele gevallen de burger als lastig wordt beschouwt.

In 2022 wil 50PLUS komen met een lijst van kandidaten die herkenbaar zijn en die zich willen inzetten voor de burger. Wij sporen u aan, stel u beschikbaar en kom op voor de belangen van uw inwoners.
Johan Hessing
05-03-2021